ARK300 Arkitektur og bærekraft IV

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Eva Gabrielle Héléne Bergh

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:årlig

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 450 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 25 timers arbeid pr uke.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallellen

Om dette emnet

SAMMENDRAG: Prosjektering av komplekse bygninger med fokus på sammenhengen mellom arkitektur, bærekraft, konstruksjon og bygningsfysikk.

Formålet med kurset er å arbeide med et komplekst prosjekt hvor vi arbeider med arkitektur, bærekraft, konstruksjon og bygningsfysikk. Det legges til grunn at analysemetoder og prosjekteringsteori fra emnene Arkitektur og Bærekraft I,II og III eller tilsvarende emner er kjent og at studentene anvender denne kunnskapen i kurset. Teoridelen vil i stor grad være knyttet til det tema og faglige fokus som prosjektoppgaven innebærer.

Av sentrale temaer som kan inngå er; bærekraftig arkitektur, typologi, byplan, bygningsvern, universell utforming og detaljering avhengig av prosjekteringsoppgavens karakter. De funksjonelle, estetiske, tekniske og miljøpåvirkning analyseres og sees i sammenheng. Prosjekteringen gjennomføres under veiledning med bakgrunn i feltregistreringer. Det skal utarbeides en skriftlig redegjørelse, tegninger og modell. Kurset baserer seg på bruk av digitale verktøy bla. ArchiCAD. Normalt vil det også bli lagt opp til en ikke obligatorisk studietur knyttet til emnet som er valgt slik at man få felles referanser og se på løsningseksempler fra virkeligheten.

Dette lærer du

Målet er at studenten viser god evne til syntesetenking og kunne takle hovedutfordringen som er å skape gode bygninger og bygningsmiljøer der de ulike aspektene funksjon, estetikk, bærekraft og byggeteknikk er gitt en balansert vurdering i form av tegninger, modell og beskrivelse. Kurset skal gjøre studentene i stand til å utvikle/sette seg inn i et romprogram for et komplekst prosjekt og omsette dette i et prosjektert, bærekraftig prosjekt med tilhørende detaljering. Studentene skal være i stand til å fortelle sammenhengen mellom en problemstilling, ide og det utarbeidede forslaget.
  • Læringen foregår ved en kombinasjon av forelesninger, feltarbeid, veiledet prosjektarbeid i grupper og prosjektpresentasjon.
  • Det gis utstrakt individuell veiledning innenfor timeplanfestet tid.
  • Henvisning ved kursstart. Litteratur justeres etter prosjekteringsoppgave.
  • TBA210 Husbyggingsteknikk II. ARK200 Arkitektur og bærekraft III.
  • Prosjektoppgave bestående av prosjektrapport med tegninger og beskrivelse og muntlig presentasjon.

    Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
  • Det timeplanfestes 6 timer/uka til forelesninger, organisert veiledning og gruppearbeid.