APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Anne-Kristine Kronborg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Kun åpent for BYREG-studenter

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Arbeidsmengde totalt: 370 timer ca 90 t forelesninger/strukturert undervisning ca. 90 t egeninitiert gruppe arbeid ca. 190 t egeninnsats/litteraturstudium

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Emnet omfatter arkitekturhistorie, byplanhistorie, byhistorie og samfunnshistorie samt by- og regionplanleggingens faghistorie. Emnet vektlegger innsikt i den historiske utviklingen og de samfunnsmessige sammenhengene som har betydning for utøvelsen av by- og regionplanlegging som disiplin. Studentene vil få kjennskap til by- og stedsutviklingen og samfunnsutviklingen i Norge, grunnleggende kjennskap til arkitekturens historie, kunnskap om internasjonale byplanidealer gjennom tidene og om fremveksten av by- og regionplanlegging som disiplin. Det legges vekt på trening i akademiske arbeidsmåter ved skriftlige oppgaver, presentasjoner og diskusjon.

Dette lærer du

Studentene skal ha kunnskap om utviklingen av by- og regionplanlegging i Norge, og forstå og kunne diskutere de historiske sammenhengene mellom den politiske, økonomiske og sosiale samfunnsutviklingen og fremveksten av by- og regionplanlegging som disiplin. Studentene skal kjenne til by- og stedsutviklingen i Norge, kjenne til grunntrekkene i arkitekturhistorien og kunne beskrive ulike bygningstyper. Studentene skal ha kunnskap om historiske byformer og hvordan byformer har utviklet seg. De skal kjenne til internasjonale byplanidealer gjennom tidene, og ha kunnskap om hvilken betydning de forskjellige byplanidealene har hatt for byutviklingen. Studenten skal kunne bruke relevante kilder til å drøfte hvilke kvaliteter og verdier som er knyttet til de forskjellige byplanidealene, og hvordan forskjellige idealer har fått konsekvenser for utformingen av våre bygde omgivelser.
 • Forelesninger, litteraturstudium, gruppearbeid, presentasjoner i plenum, obligatoriske oppgaver.
 • Helle, Knut (mfl.) (2006) Norsk byhistorie. Urbanisering gjennom 1300 år, Oslo, Pax

  Artikler og bokkapitler som er del av pensum legges ut på Canvas.

 • Ingen
 • Mappevurdering som består av:

  • 2 skriftligeoppgaver underveis i semesteret
  • Skriftlig oppgave og refleksjonsrapport ved avslutning av semesteret


  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor deltar i vurderingen av refleksjonsrapporten. Intern sensor vurderer oppgavene underveis og refleksjonsrapporten.
 • Tre skriftlige oppgaver, oppmøte i forelesninger, gruppeoppgaver, presentasjoner i plenum, utferd til Oslo.
 • Emnet er et introduksjonskurs for Master i by- og regionplanlegging.
 • ca 90 t forelesninger/strukturert undervisning
 • Emnet er kun åpent for studenter på M-BYREG.
 • GSK