AOS341 Kvantitative metoder

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Dag Einar Sommervoll

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 arbeidstimer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet er et metodekurs rettet mot studenter som ønsker å samle inn/bruke kvantitative data i forbindelse med masteroppgave og videre analysearbeid. Et hovedfokus er grunnleggende kvantitativ analyse og anvendelser. Kurset anbefales som forberedende til masteroppgave-arbeid. Det er også høy etterspørsel i arbeidslivet etter ferdigheter innen dataanalyse. Sentrale tema er datainnsamling, datavask og deskriptiv analyse. Analyse av data, herunder regresjon og hypotesetesting utgjør en kjerne i kurset.

Kursdeltakerne vil lære framstilling av data samt kunne sette opp regresjonsmodeller og teste sensitivitet av modell og resultater. Det vil også bli lagt vekt på arbeidsgangen i en kvantitativ analyse, fra å formulere forskningsspørsmål til innsamling av data og til slutt vurdere validiteten av resultatene, med øye for å kunne gjennomføre egne analyser. Det gis både enkel opplæring i å bruke R og EXCEL. Kurset vektlegger arbeid med konkrete case og datasett.

Dette lærer du

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten skal

- ha grunnleggende kunnskap om tilrettelegging og bruk av data

- ha kunnskaper om utforming og gjennomføring av spørreundersøkelser og eksperimenter

- ha kunnskap om deskriptiv analyse og samvariasjon

- ha kunnskaper om hypotesetesting og regresjon

- ha kunnskap om krav til kausalforklaringer i samfunnsvitenskap

- ha kunnskap om modell-sensitivitet og validering

Ferdigheter:

Studenten skal

- kunne definere forskningsspørsmål og testbare hypoteser

- kunne samle inn og tilrettelegge egne data for analyser

- kunne presentere og visualisere data

- kunne estimere regresjonsmodeller og tolke resultater

- kunne analysere og gjennomføre robusthets-analyser på data

Generell kompetanse:

Studenten skal

- kunne oppnå relevante kvantitative svar på faglige problemstillinger, gjennom bruk av ulike kvantitative metoder

- kunne gjennomføre datainnsamling ved hjelp av spørreundersøkelser og/eller sekundære datakilder med tanke på en masteroppgave eller tilsvarende analyse med høy vitenskapelig standard

- kunne kritisk vurdere utførelse og resultater fra en kvantitativ undersøkelse

 • Undervisningen vil bli gjennomført som en kombinasjon av flipped classroom-forelesninger og øvinger/data-lab.
 • Canvas, flipped-classroom-aktiviteter.
 • -"Research Methods for graduate business and social science students." John Adams (JA). 2007

  - Utvalgte deler av: «Mattespett. Statistikk.» Dag Einar Sommervoll (DES). 2015

  - Forelesningsnotater

  - Tilleggspensum vil bli lagt ut på Canvas

 • Det forutsettes at studentene har hatt matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode tilsvarende minimumskravene til metodefag i bachelor økonomi- og administrasjon eller tilsvarende.
 • Mappevurdering. 4 hjemmeoppgaver. Vurdering på alle mappe-elementer er Bestått/Ikke bestått.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Ingen
 • Skiller seg fra andre tilbudte kurs ved HH NMBU ved å ha et fokus på anvendt kvantitativ data-analyse og datainnhenting. Mindre krav til teoretisk/matematisk forståelse og mindre avansert økonometri enn i de typiske masterkursene innen økonometri eller business analytics.
 • En flipped class forelesning svarende til en 2 timers forelesning per uke og øving/data-lab annenhver uke
 • Emnet er åpent for alle. Master-studenter fra NMBU vil bli prioritert ved behov.