AOS340 Kvalitativ metode

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Bernt Aarset

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 arbeidstimer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet forutsetter at studenten har bestemt seg for tema for masteroppgaven. Emnet har et brukerperspektiv for studenter som skal igang med masteroppgaven, og temaet vil være sentral i undervisningen. Emnet vil gi studentene en innføring i kvalitativ metode og går gjennom alle trinn i den kvalitative forskningsprosessen. Emnet legger vekt på utforming av hensiktsmessig kvalitativ metode, som valg av metodikk, analyse av data, og eventuell generalisering med grunnlag i kvalitative data. Vedrørende datainnsamling legges det hovedvekt på dybdeintervju, men deltakende observasjon, dokumentanalyse, konversasjonsanalyse, og andre blir behandlet. Emnet vil gi økt forståelse for sammenhengen mellom forskning og kunnskapsutvikling. Design og valg av metode skal begrunnes i problemstilling, teoretiske perspektiv, analyseforløp, og prosjektets retning.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Kunnskap om spesifikke trekk ved kvalitativ forskningsdesign
 • Kunnskap om bruk av kvalitativ metode ved innsamling, analyse og formidling av empirisk materiale

Ferdigheter

 • Etablere problemstillinger som kan besvares ved bruk av kvalitativ metode
 • Utvikle kvalitativt forskningsdesign
 • Begrunne valg av forskningsmetode i lys av problemstilling, teoretisk perspektiv, analyseforløp og prosjektets retning
 • Planlegge og gjennomføre intervju tilpasset et kvalitativt forskningsdesign
 • Analysere innsamlet datamateriale ved hjelp av kvalitativ metode

Generell kompetanse

 • Kunne vurdere relevant metodevalg
 • Analysere problemstillinger der kvalitativ metode er relevant, og velge og benytte hensiktsmessige teoretiske og praktiske kunnskaper i denne analysen
 • Forstå sammenhenger mellom forskning og kunnskapsutvikling
 • Undervisningen vil bli gjennomført som en kombinasjon av innspilte forelesninger på video og arbeid med eget prosjekt i gruppe.Veiledning vil bli gitt i forbindelse med semesteroppgaven og eget prosjekt i gruppe.

  Det vil være mulig å gjennomføre kurset for studenter på utveksling.

 • Veiledning etter behov.
 • Lærebok og ekstra artikler på utvalgte tema.
 • AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode eller tilsvarende.
 • Semesteroppgave ved semesterslutt teller 100% av karakteren.

  Det er en forutsetning at obligatorisk aktiviteter er godkjent for å få semesteroppgaven evaluert.

  Ingen mulighet for konteeksamen.  Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor går gjennom og godkjenner opplegg for gruppeoppgaver og semesteroppgave.
 • Gruppearbeid og en obligatorisk innlevering i løpet av semesteret.

  Den obligatoriske innleveringen er bedømt godkjent /ikke godkjent.

  Godkjent innlevering er et krav for å få gå opp til eksamen.

  Det er ikke behov for å repetere obligatorisk innlevering ved eventuell fornyet prøve.

 • 2 timer seminar/forelesning per uke.
 • Emnet er forbeholdt masterstudenter ved NMBU og rettet til de som skal skrive masteroppgaven i etterfølgende semester.