AOS237 Foretaksstrategi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Silja Marianna Korhonen-Sande

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:90 studenter.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Strategi handler om å gi virksomheten dens langsiktige retning, å ta valg og iverksette dem. Strategiarbeid i ulike former fins og trengs i nesten alle typer av virksomheter. I dette kurset utvikler studentene ferdigheter som kreves for å delta på strategiprosesser i ulike typer av virksomheter og bransjer. I tillegg gir kurset springbrettet for å utvikle strategikompetanse som kreves for å ta ansvar for strategiutvikling og utøve strategisk ledelse. Temaer som behandles er strategiske planleggings - og beslutningsprosesser, intern og ekstern analyse, formulering og kommunisering av foretaksstrategier, og strategiimplementering. Emnet legger vekt på bærekraftig strategi inkludert strategi i sirkulær økonomi.

Dette lærer du

Kunnskap

Etter fullført emne forventes studenten å

 • kjenne til sentrale begreper i strategifaget
 • kjenne til og kunne forklare sentrale verktøy i strategifaget for å analysere virksomhetens eksterne og interne omgivelser.
 • kunne gjengi og forklare relevante forskningsbaserte beslutningskriterier for å ta hensiktsmessige valg i strategiformulering og -implementering
 • forstå betydningen av strategi i forskjellige kontekster (bransjer og virksomheter) i samfunnet
 • forstå og forklare hvordan utviklingen mot mer bærekraftig samfunn påvirker strategi og strategiarbeid

Ferdigheter

Etter fullført emne forventes studenten å kunne formulere og løse strategiske problemstillinger både alene og som en del av en gruppe. Studentene lærer seg å anvende de sentrale begrepene og modellene i faget for å

 • finne og analysere relevant informasjon om organisasjonens eksterne og interne omgivelser
 • formulere og velge mellom hensiktsmessige strategiske alternativer basert på denne analysen
 • formidle løsningene både skriftlig og muntlig
 • integrere bærekraft i virksomhetens strategi
 • Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen og annet kursmateriale før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. I tillegg anvender studentene teori på caser og øvelser i forelesningstimer og i obligatoriske oppgaver. Kurset er delt inn i tre moduler hvor to av modulene har campus-undervisning uten streaming og én av modulene har hybrid-undervisning med campus-undervisning, seminarer og undervisningsvideoer. Tidspunktene for oppstart og avslutning av modulene gis ved kursstart.
 • Studentene får tilbakemelding i forbindelse med innleveringer. Emneansvarlig er tilgjengelig for faglig veiledning i forbindelse med forelesningene og i tidspunkter som avtales når emnet har begynt.
 • Informasjon om pensum legges ut på Canvas før kurset begynner. Forelesningsnotater er også pensum. Det forutsettes at studentene kan lese lærebok, cases og annen faglitteratur på engelsk.
 • Samlet vurdering som består av to komponenter: Semesteroppgave i grupper teller 25%, skriftlig individuell slutteksamen i eksamensperioden (3,5 timer) teller 75%. Eksamen og semesteroppgaven må bestås i samme semester. Både semesteroppgaven og den skriftlige individuelle eksamenen må være bestått for å bestå emnet. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette emnet. De som ikke består kurset må ta alle deler av eksamenen på nytt neste gang emnet tilbys.

  En skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for eksamen.
 • To obligatoriske oppgaver (én i grupper, én individuelt), som vurderes til godkjent/ ikke godkjent og må bli godkjent før man kan delta på slutteksamen. Gjennomføring av oppgavene kan kreve tilstedeværelse i klassen i form av presentasjoner/ seminarer i tillegg til skriftlige innleveringer. Informasjon om gjennomføringen av de obligatoriske oppgavene blir gitt ved kursstart. De obligatoriske oppgavene er kun gyldige for et semester, og studentene som ønsker å ta kurset på nytt må ta de obligatoriske oppgavene om igjen. Deltakelse i gruppearbeid er obligatorisk for å gjennomføre kurset. Gruppene settes sammen i begynnelsen av kurset når antall av deltakere i kurset er kjent. Praktisk informasjon knyttet til gruppearbeid og gruppesammensetning blir gitt ved kursstart inkludert de siste tidsfristene for å komme inn i gruppene.
 • Innholdet i emnet er tilpasset til 2. og 3. års studenter i B-ØA og 3. års studenter i B-ØLIT, men emnet kan tas av studenter fra andre fakulteter forutsatt at det er ledige plass.
 • Forelesninger og seminarer: 3-4 timer per uke. I tillegg kommer gruppearbeid relatert til obligatoriske aktiviteter og semesteroppgaven.
 • Studenter på bachelor i økonomi og administrasjon, bachelor i økonomi, ledelse og IT, bachelor i samfunnsøkonomi og master i bioøkonomi, biobasert verdiskaping og forretningsutvikling
 • 7,5 studiepoeng overlapp mot AOS238-B.
 • GSK (emnet er tilpasset til 2. og 3. års studenter i B-ØA, og 3. års studenter i B-ØLIT)