AOS130 Innføring i organisasjonsteori

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Stephen Sirris

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.

Om dette emnet

Kurset har to hovedtemaer. Det første er interne funksjoner i organisasjoner, og omhandler mål og oppgaver, kultur, struktur makt og ledelse. Det andre temaet er drivkrefter i omgivelsene og hvordan disse påvirker organisasjonen.

Dette lærer du

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha grunnleggende kunnskap i temaer og problemstillinger som gjelder for moderne organisasjoners virkemåte og oppbygging. Studenten skal også ha kunnskap om organisasjonsteoriens historie, utviklingstrekk og egenart.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten:

- Kunne forklare begrepet formell organisasjon og beskrive formålet med organisering samt forklare forskjellen mellom formell og uformell organisasjon

- Kunne forklare begrepet formell organisasjonsstruktur og beskrive hvilke ulike typer strukturer er vanlige i arbeidslivet i dag samt identifisere hvilke effekter disse kan ha på organisasjoners virkemåte

- Kunne forklare begrepene mål, strategi, visjon, verdi og produksjonssystem, gi eksempler på disse begrepene og beskrive deres rolle i dagens organisasjoner

- Kunne forklare begrepet organisasjonskultur og beskrive hvilke elementer som vanligvis regnes som deler av organisasjonskulturen, hvilken rolle de har i dagens organisasjoner og hvordan de påvirker organisasjoners virkemåte

- Kunne forklare begrepet omgivelser og beskrive hvilke elementer som vanligvis regnes som deler av omgivelsene, hvilke typer omgivelser som finnes, og hvordan disse påvirker organisasjoners virkemåte

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne bruke sine ferdigheter til å gjøre systematiske undersøkelser av hvordan organisasjoner fungerer, identifisere begrensninger og muligheter på egen arbeidsplass knyttet til organisasjon og organisering, kunne kommunisere om faglige problemstillinger som gjelder organisasjon og organisering, ha utviklet kritiske holdninger til organisasjonsproblematikk.

 • Forelesninger, seminarer og oppgaveløsning i grupper.
 • Studentene får veiledning av hjelpelærerne gjennom alle seminarene.
 • Forelesningene er pensum.

  Pensumbok er Jakobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik (2019): Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget. Femte utgave.

 • En skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum og eksamensoppgaver.
 • Obligatorisk oppgaveløsning og deltakelse i undervisningen (forelesning og gruppearbeid) hver dag.

  Studenter som ankommer senere enn 2. dag av emnet vil bli avvist.

  Studenter som har fått godkjent obligatorisk aktivitet i emnet tidligere, trenger ikke å gjennomføre den obligatoriske aktiviteten på nytt hvis de ønsker å ta eksamen på nytt igjen.

 • 8 dager à fire timer i januarblokka.

  To timer forelesning etterfulgt av to timers gruppearbeid.

 • GSK