Course code ZOOL300

ZOOL300 Økologisk entomologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Tone Birkemoe
Medvirkende: Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson, Paal Krokene, Nina Trandem
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Temaer som omhandles er forskningsbasert kunnskap om insekters økologi, spesielt innenfor de følgende 4 områdene: 1) insekt-plante-interaksjoner 2) biodiversitet og bevaring 3) adferd og evolusjon 4) insekter og mennesker: skade og tjenester. Kurset er i hovedsak basert på vitenskapelige artikler som legges fram av studentene selv. Lærerne holder en introduksjonsforelesning til hvert hovedtema. Forståelse av og kritisk holdning til vitenskapelige artikler er en viktig del av kurset. Artiklenes konklusjoner settes inn i en større økologisk sammenheng. 
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha faglig dybde innen sentrale områder av økologisk entomologi.

Ferdigheter: Studenten skal kunne forholde seg kritisk til forskningsresultater. Studentene skal kunne tilegne seg detaljert kunnskap fra vitenskapelige artikler innen spesifikke emner innen insektsøkologi og diskutere resultatene i en bredere økologisk sammenheng. Studentene skal kunne presentere en vitenskapelig artikkel på en oversiktlig måte,

Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne være fortrolig med sentrale temaer innenfor insektøkologi, kunne lese vitenskapelige artikler innenfor disse temaene og kunne sette disse inn i en større sammenheng. 

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på studentgjennomgåelser av vitenskapelige artikler (muntlig og skriftlig) med etterfølgende diskusjoner. Studentene vil få skriftlig vurdering av sin presentasjon. I tillegg til en innledende presentasjon av en vitenskapelig artikkel, vil noen oppsummerende gjennomgåelser bli gitt av lærerne. Alle studentene må lese artikler før seminarene og forberede spørsmål til diskusjonen. Diskusjonene er nødvendig for klargjøring av vanskelig stoff og for å sette artikkelen inn i en større økologisk sammenheng. Studenten legger sin gjennomgåelse på fronter.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Nyere vitenskapelige artikler (engelskspråklige).
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL240, ECOL200.
Obligatorisk aktivitet:
Seminarene.
Vurderingsordning:
Kurset har en avsluttende muntlig eksamen der vitenskapelige artikler blir lagt fram og diskutert. Eksamen tar normalt 30 minutter per student.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes for kvalitetssikring.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 50 timer. Forberedelse til egne presentasjoner, undervisningen og eksamen: 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Presentasjon og diskusjon av vitenskapelige artikler: 2 x 2 timer pr uke i ca. 12 uker.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått