ZOOL300 Insektøkologi og -forskning

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Lisa Fagerli Lunde

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisning: ca. 50 timer. Litteratursøk, forberedelse til fremlegging, utforming av forskningssøknad og evaluering av andres søknader: 200 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet har som hovedmål å gi studentene innsikt i viktige og aktuelle temaer om insekters økologi sett i en global sammenheng. Viktige temaer er biomangfold, økosystemfunksjoner, insekt-planteinteraksjoner, adferd og evolusjon. I kurset vil studentene lære å finne og sammenfatte relevant vitenskapelig litteratur, identifisere kunnskapsmangler, holde presentasjoner og skrive en forskningssøknad innen et av hovedtemaene.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten har inngående kunnskap i viktige og aktuelle temaer om insekters økologi sett i en global sammenheng.

Ferdigheter: Studenten kan finne og velge ut relevant vitenskapelig litteratur innen et oppgitt emne i insekters økologi. Studenten kan forholde seg kritisk til tilgjengelig kunnskap innen disiplinen og være i stand til å oppsummere og presentere oppdatert kunnskapsstatus i et oppgitt emne. Studenten kan finne kunnskapsbehov og skrive en forenklet forskningssøknad innen insektøkologi. Studentene kan vurdere og diskutere vitenskapelige prosjektsøknader.

Generell kompetanse: Studenten kan finne, vurdere og sammenfatte vitenskapelig litteratur, identifisere kunnskapshull og argumentere for hvordan disse kan lukkes. Studentene har erfaring med å jobbe i grupper, diskutere vitenskapelig litteratur med medstudenter, og kjenner til hvordan forskningssøknader bygges opp og vurderes.

 • Undervisningen er delt inn i to deler. Del 1 er basert på at studentene selv skal tilegne seg oppdatert og relevant kunnskap innen tre ulike temaer og presentere muntlige sammendrag for andre studenter. Dette arbeidet foregår i grupper. Del 2 er basert på at studenter skal finne et kunnskapsbehov innenfor et av temaene i del 1 og skrive en enkel forskningssøknad som vil dekke dette kunnskapsbehovet. Studentene vil også evaluere hverandres søknader og være med på et rådsmøte for å kåre den beste forskningssøknaden.I løpet av kurset vil lærerne ha korte gjennomganger, samt gi tilbakemeldinger på utvelgelse av litteratur, presentasjoner, forskningssøknader og vurdering av andres søknader.
 • Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
 • Vitenskapelig litteratur (engelskspråklig).
 • ECOL200.
 • Litteratursøk og sammenfatninger av tematiske spørsmål teller 40% av mappevurderingen og individuelt skrevet prosjektsøknad og vurdering av andres søknader teller 60% av mappevurderingen. Begge deler må være bestått.

  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Intern og ekstern sensor benyttes for kvalitetssikring i emnet.
 • Studentene må delta på minst 80% av den strukturerte undervisningstiden
 • 2+4 timer pr uke i ca. 10 uker
 • Realfag