ZOOL250 Atferdsøkologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Svein Dale

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Strukturert arbeidstid: ca 40 timer. Forberedelse til kollokvieøvelser og eksamenslesing: ca. 210 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende begreper og temaer i atferdsøkologi, spesielt furasjeringsøkologi, predasjon, konkurranse om ressurser, gruppeliv, seksuell seleksjon, foreldreinvestering, forplantningssystemer, kjønnsallokering, altruisme, samarbeid, kommunikasjon, signaler og menneskets atferd. Sentrale spørsmål er hvilke fordeler og ulemper ulike atferdsstrategier har, hvordan naturlig seleksjon på atferd har bidratt til at dyr blir tilpasset sitt miljø, og hvordan man kan teste hypoteser for hvorfor ulike atferdstrekk har utviklet seg hos dyr.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal kjenne grunnleggende evolusjonære teorier i tolkning av dyrs adferd som tilpasning til miljøet.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne formulere hypoteser som kan forklare atferdsmønstre i et evolusjonært perspektiv, utlede prediksjoner fra disse hypotesene, og dermed kunne skissere hvordan disse hypotesene kan testes.

Generell kompetanse:

Studenten skal være fortrolig med evolusjonær tankegang i forklaringen av dyrs atferd, og dermed være i stand til å sette seg inn i forskningen som foregår innen fagområdet og formidle atferdsøkologiske hypoteser til allmenheten.

 • Undervisningen foregår på følgende måter:

  1) Studentene får presentert det faglige innholdet i emnet på forelesninger (to forelesningstimer pr. kapittel i læreboka).

  2) Studentene får trening i å formulere det faglige innholdet i emnet skriftlig gjennom obligatorisk gruppearbeid med kollokviespørsmål. Studentene deles inn i kollokviegrupper, og hver gruppe blir tildelt et arbeidsrom. Gruppene får utdelt en liste med kollokviespørsmål, og skal arbeide med disse spørsmålene i de tildelte 12 timene. En lærer kommer innom hver gruppe flere ganger i løpet av de tildelte timene og veileder. Hver gruppe skal levere en skriftlig besvarelse på et forhåndsbestemt utvalg av de utdelte spørsmålene. Besvarelsene vurderes av lærerne, og skal bedømmes til bestått for å bli godkjent.

 • Studentenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærernes kontortid og i tildelt tid for arbeid med kollokviespørsmål.
 • Davies, N. B., Krebs, J. R. - West, S. A. 2012. An introduction to behavioural ecology. Fjerde utgave. Wiley-Blackwell.

  Utdelt stensil om menneskelig atferdsøkologi.

 • ZOOL100 og ECOL100 eller ECOL200
 • Eksamen består av en skriftlig prøve (3 timer) som teller 100% av den endelige karakteren.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • En ekstern sensor bedømmer besvarelsene på den skriftlige prøven i kunnskap og forståelse.
 • Levering av besvarelse på utdelte kollokvieoppgaver (gruppevis) som må oppnå bedømmelsen bestått for å bli godkjent.
 • Emnet kan tas ved flere andre læresteder i Norge, og ved en rekke læresteder i utlandet.
 • Forelesninger: 24 timer. Kollokvieøvelser: 12 timer.
 • Realfag