Course code ZOOL250

ZOOL250 Atferdsøkologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Svein Dale
Medvirkende: Ronny Steen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Det faglige opplegget er gitt ved innholdet i læreboka, fordi forelesningene følger læreboka, med to forelesningstimer pr. kapittel. Studentene deles i inntil seks kollokviegrupper, og hver gruppe blir tildelt et arbeidsrom. Inndelingen foretas etter alfabetisk rekkefølge. Dette resulterer i en sammensetning av gruppene på tvers av studieretninger og årstrinn, hvilket er faglig og pedagogisk gunstig. Gruppene får utdelt en liste med kollokviespørsmål, og forventes å arbeide med disse spørsmålene i de tildelte 16 timene. En lærer kommer innom hver gruppe flere ganger i løpet av de tildelte timene og veileder. Hver gruppe skal levere en skriftlig besvarelse på et forhåndsbestemt utvalg av de utdelte spørsmålene. Besvarelsene vurderes av lærerne, og skal bedømmes til bestått for å bli godkjent.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om dyrs atferd som tilpasning til miljøet.

Ferdigheter:

Studenten skal etter fullført emne kunne redegjøre for de evolusjonære mekanismene bak atferdsstrategier hos dyr. De skal også kunne formulere hypoteser som kan forklare atferdsmønstre i et evolusjonært perspektiv, utlede prediksjoner fra disse hypotesene, og dermed kunne skissere hvordan disse hypotesene kan testes.

Generell kompetanse:

Studenten skal være fortrolig med evolusjonær tankegang i forklaringen av dyrs atferd.

Læringsaktiviteter:
Læringsresultatene skal bli nådd på følgende måte: i) Studentene får presentert det faglige innholdet i emnet på forelesninger. ii) Studentene får trening i formulere det faglige innholdet i emnet skriftlig gjennom obligatorisk gruppearbeid med kollokviespørsmål.
Læringsstøtte:
Studentenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærernes kontortid og i tildelt tid forarbeid med kollokviespørsmål.
Pensum:
Davies, N. B., Krebs, J. R. - West, S. A. 2012. An introduction to behavioural ecology. Fjerde utgave. Wiley-Blackwell.
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL100 og ECOL100.
Anbefalte forkunnskaper:
ZOOL210.
Obligatorisk aktivitet:
Levering av besvarelse på utdelte kollokvieoppgaver (gruppevis) som må oppnå bedømmelsen bestått for å bli godkjent.
Vurderingsordning:
Eksamen består av en skriftlig prøve (3 timer) som teller 100% av den endelige karakteren.
Sensor:
En ekstern sensor bedømmer besvarelsene på den skriftlige prøven i kunnskap og forståelse.
Merknader:
Emnet kan tas ved flere andre læresteder i Norge, og ved en rekke læresteder i utlandet.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert arbeidstid: 40 timer. Forberedelse til kollokvieøvelser og eksamenslesing: ca. 260 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 24 timer. Kollokvieøvelser: 16 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått