Course code ZOOL220

ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Tone Birkemoe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
Temaer som omhandles er insektene og edderkoppdyrs bygning, forekomst i ulike habitater, trofinivå og betydning for mennesker som skade og nyttedyr. Økologiske forhold vektlegges. De viktigest gruppene av insekter og edderkoppdyr læres til orden og/eller familienivå ved hjelp av lab-øvelser og feltkurs. Økologi, biologi og innsamlingsmetoder av utvalgte insektgrupper læres ved prosjektoppgaver som studentene selv løser og gjennomgår i plenum på feltkurs.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om norske insekter og edderkoppdyrs systematikk, diversitet, næringsvalg, biologi og funksjon i økosystemer samt betydning for mennesker.

Ferdigheter: Studenten skal kunne sortere og grovbestemme insekter og edderkoppdyr ned til orden og/eller familienivå, være fortrolig med innsamlingsmetoder og bestemmelseslitteratur og kunne gjennomføre og presentere en undersøkelse om insekter. Studenten skal kunne bruke kunnskapen om insekter i et naturforvaltningsperspektiv og i forhold til skade/nytte på for mennesker. 

Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne være kjent med insekters og edderkoppdyrs systematikk, diversitet og betydning for økosystemfunksjoner og mennesker i Norge.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på ukentlige forelesninger og lab-øvelser. I tillegg kommer et tre dagers sommerkurs med en prosjektoppgave gjennomført i grupper, der studentene selv har ansvar for å gjennomføring og presentasjon av resultater. Det blir satt ut systematiske prøver, der studentene enkeltvis eller i samarbeid med andre, kan øve seg på systematikken.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid. Emneansvarlig og hjelpelærere ertilgjengelige underlaboratorieøvelsene og feltkurset.
Pensum:
Informasjon om pensum vil bli lagt ut på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL100.
Anbefalte forkunnskaper:
ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvelsene og feltkurset.
Vurderingsordning:
Eksamen har tre deler hvorav to har betydning for karakteren. Skriftlig eksamen (flervalgstest) i vårparallellen varer 3 timer og teller 2/3. Systematisk prøve avholdes på siste lab-kurs og teller 1/3 på karakteren. Begge deleksamener må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått. I tillegg må studentene ha godkjent presentasjon av feltoppgave på slutten av feltkurset.
Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt ved utforming av flervalgsoppgaver.
Merknader:
Det vil bli satt fram stereomikroskop til systematisk prøve.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 18 timer. Lab.øvelser 16 timer. Feltkurs: 30 timer. Studentenes egetarbeid 90 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger 18 timer. Lab.øvelser 16 timer. Feltkurs 3 dager.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått