ZOOL100 Generell zoologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Svein Dale

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisning: 75 timer. Egeninnsats: 50 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, juniblokka, .

Om dette emnet

Emnet fokuserer på den systematiske inndelingen av dyreriket, samt de enkelte dyregruppenes bygning, levested og levevis. I tillegg til encellete dyr blir tilsammen ni rekker av flercellete dyr gjennomgått (svamper, nesledyr, flatormer, bløtdyr, leddormer, rundormer, leddyr (med stor vekt på insekter), pigghuder og ryggstrengdyr), med videre inndeling i klasser, ordener og familier for noen av dem. Det blir også lagt vekt på norske artseksempler.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal ha en grunnleggende oversikt over dyreriket, samt kunnskap om de enkelte dyregruppenes bygning, levested og levevis, og hvordan bygning og levevis avspeiler tilpasninger til miljøet.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne identifisere utvalgte dyr til rekke, klasse, ordens- eller familienivå. På feltkurset skal studenten få erfaring med feltarbeid, vanlige innsamlingsmetoder for dyr, og bruk av litteratur for å identifisere dyr.

Generell kompetanse:

Studenten skal etter endt emne være fortrolig med norsk dyreliv, og dermed blant annet kunne vurdere hva slags dyr som kan bli påvirket av menneskelige aktiviteter i ulike miljøer, og hvordan de kan bli påvirket. I tillegg vil studenten ha et godt grunnlag for å sette seg inn i mer spesialiserte emner og temaer innenfor zoologi og økologi.

 • Emnet består av forelesninger som belyser de viktigste delene av pensum. Hver forelesning etterfølges av tilhørende laboratorieøvelser hvor studentene får praktisk erfaring med hvert tema. Emnet avsluttes med et fire-dagers feltkurs hvor identifikasjon og plassering i dyreriket av dyr som samles inn fra naturen, står sentralt.
 • Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning under lærers kontortid.
 • Geir K. Totland og Andreas L. Steigen: Dyreriket - en zoologisk reise.

  Kompendium/utdrag av Eline Hågvar: Det zoologiske mangfoldet (pdf-fil).

  Grunnkurs i zoologi - ZOOL100. Laboratorieøvelser.

  Sommerkurshefte for ZOOL100 og ZOOL220.

  Stoff gjennomgått på labøvelser og feltkurs

 • Mappevurdering: Skriftlig eksamen i eksamensperioden etter høstsemesteret (flervalgstest) varer 3 timer og teller 80%. Systematisk prøve, som gjennomføres på slutten av hvert feltkurs, varer 1 time og teller 20%. Alle delvurderinger må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor deltar ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen i emnet.
 • Godkjent laboratoriekurs, deltagelse på feltkurs, og oppmøte på første forelesning i høstsemestret.
 • 20 timer forelesning, 20 timer laboratorieundervisning og fire dager feltkurs.
 • GSK