Course code ZOOL100

ZOOL100 Generell zoologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Svein Dale
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, juniblokka, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Emnets innhold:
Evolusjon ved naturlig seleksjon, biologisk klassifikasjon, systematisk inndeling av dyreriket, samt de enkelte dyregruppenes bygning og biologi.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal ha en grunnleggende oversikt over dyreriket, samt kunnskap om de enkelte dyregruppenes bygning, levevis og miljøtilhørighet.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne identifisere utvalgte dyr til rekke, klasse, ordens- eller familienivå, og redegjøre for hvor og hvordan de lever, og hvordan deres bygning avspeiler tilpasninger til levested og levevis.

Generell kompetanse:

Studenten skal etter endt emne være fortrolig med norsk dyreliv.

Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger som belyser de viktigste delene av pensum. Hver forelesning etterfølges av tilhørende laboratorieøvelser hvor studentene får praktisk erfaring med hvert tema. Emnet avsluttes med et fire-dagers feltkurs hvor identifikasjon og plassering i dyreriket av dyr som samles inn fra naturen, står sentralt.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning underlærers kontortid.
Pensum:
Hågvar, E.B. 1998/2010. Det zoologiske mangfoldet. Universitetsforlaget. Grunnkurs i Zoologi. Lab øvinger. Hågvar, E.B. Sommerkurs i zoologi, NLH.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent laboratoriekurs, deltagelse på feltkurs, og oppmøte på første forelesning i høstsemestret.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (flervalgstest) varer 3 timer og teller 4/5. Systematisk prøve varer 1 time og teller 1/5. Skriftlig eksamen gjennomføres under eksamensperioden etter høstsemesteret, og systematisk prøve på slutten av hvert feltkursparti i mai - juni. Alle deleksamener må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått.
Sensor:
Sensor gir kommentarer til oppgaver på skriftlig prøve (flervalgstest).
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 75 timer. Egeninnsats: 75 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Overlapp med ECOL110. Reduksjon med 1 studiepoeng.
Undervisningstid:
20 timer forelesning, 20 timer laboratorieundervisning og fire dager feltkurs.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått