Course code VU-PPMD230

VU-PPMD230 Videreutdanning i matematikk 2 - Lineær algebra og matematikkdidaktikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Joakim Skogholt, Stine Marie Fykse Haraldsen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen og har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: Lærere tatt opp under Kompetanse for kvalitet videreutdanning i matematikk i regi av Utdanningsdirektoratet.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 • Lineær algebra: Lineære likningssystemer, Gauss-eliminasjon, inverse matriser, determinanter, basiser, egenverdier og egenvektorer, vektorrom og lineære transformasjoner, skifte av basis, indreprodukter og indreproduktrom, norm og lengde, ortogonalitet, minste kvadraters problemer. Hvis tid: Utvalgte temaer blant kvadratiske former, singulærverdidekomposisjon, prinsipalkomponentanalyse, Tikhonov-regularisering.
 • Matematikkdidaktikk: Gjennomgang og utforsking av matematikkfagets varierte tenke- og arbeidsmåter, med utgangspunkt i læreplaner, kompetansemål og prinsipper for god matematikkundervisning. Planlegging, gjennomføring og vurdering av og for læring, med utgangspunkt i matematikkdidaktiske prinsipper for god matematikkundervisning.

Tilpasset opplæring vil være integrert i det matematiske og matematikkdidaktiske innholdet i emnet.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal:

 • kjenne til grunnbegreper og setninger fra teorien.
 • kjenne til grunnleggende metodikk innen lineær algebra.
 • ha kunnskap om matematikkdidaktiske prinsipper og teorier som sammen gir et variert repertoar av læringsstrategier samt arbeids- og vurderingsmetoder i matematikkfaget.
 • ha kunnskap om læreplaner og kompetansemål i matematikk rettet mot trinn 8-13.

Ferdigheter

Studentene skal

 • kjenne til grunnleggende metoder for løsning av likningssystemer, også numerisk.
 • kunne bruke teorien til å løse problemer innen lineær algebra.
 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og skolens styringsdokumenter.
 • kunne lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser.
 • kunne bruke varierte arbeidsmetoder, tilpasse opplæringen, samt skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø.
 • kunne ta i bruk vurderingsformer som bidrar til å fremme læring i faget.

Generell kompetanse

 • Studentene skal kunne formidle logiske problemstillinger både muntlig og skriftlig.
 • Studentene skal kunne reflektere over egen undervisningspraksis i matematikk, videreutvikle egen matematikkdidaktisk kompetanse gjennom faglitteratur, forskning og erfaring, og bidra til både kollegers og skolens utvikling.
 • Studentene skal kunne formidle matematikkdidaktiske problemstillinger, muntlig og skriftlig.
 • Studentene skal kunne orientere seg i, og forholde seg kritisk til, faglitteratur.
Læringsaktiviteter:

Enveis forelesninger på nett og toveis nettøvinger. 3 samlinger à 5 dager i løpet av semesteret på campus i Ås. Mellom samlingene er det i tillegg et tilbud med regneøvinger. Matematikkdidaktiske prinsipper gjennomgås på samlinger. Mellom samlingene skal studentene bruke prinsippene i praksis og reflektere over dette.

I løpet av semesteret vil det være obligatoriske innleveringer i matematikk og matematikkdidaktikk.

Læringsstøtte:
Foruten de fysiske samlingene og nettsamlingene blir informasjon og fagstoff samlet i Canvas. Canvas eller annet nettforum brukes som kommunikasjonsplattform mellom student og faglærere. Det blir også satt opp øvinger med hjelpelærer tilstede.
Pensum:
Pensumlitteratur, hjelpelitteratur, pensum m.m. er oppgitt på kursets hjemmeside.
Forutsatte forkunnskaper:
 • Videreutdanning i matematikk 1 for 8. - 13. trinn eller minst 30 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk fra høgskole eller universitet.
 • Brukerkurs i matematikk eller andre kurs som ikke krever R2/3MX eller tilsvarende, kan ikke inngå i dette grunnlaget, og det legges til grunn at studentene har kunnskaper i kalkulus/analyse (både én og flervariabel) og grunnleggende programmering. 
Obligatorisk aktivitet:

De fysiske samlingene på campus i Ås er obligatoriske og det kreves 80% oppmøte.

Det blir jevnlig innleveringsoppgaver i matematikk der et gitt antall må bestås for å få karakter i emnet.

I matematikkdidaktikk skal studentene sette teori ut i praksis mellom samlingene, og produsere refleksjonsnotater. Disse skal leveres inn og må være godkjent for å få karakter i emnet.

Vurderingsordning:

Skriftlig avsluttende eksamen 3.5 timer. Karakterskala A-F.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent.

Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Deltakelse på fysiske samlinger: 90 timer. Nettforelesninger ca. 3 timer per uke i  ca. 19 uker: ca. 60 timer. Eget arbeid med oppgaveregning, innleveringsoppgaver, etc: 225 timer. Totalt ca. 375 timer. Om lag 21 timer per uke.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:

5 studiepoeng mot MATH113.

7 studiepoeng mot MATH280.

Undervisningstid:
Fysiske samlinger i Ås 15 dager, totalt 90 timer. Forelesninger på nett ca. 19 uker ca. 3 timer, totalt ca. 60 timer. Til sammen ca. 150 timer.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer