VET350B Husdyrpraksis

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Sveinung Eskeland

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret året etter

Om dette emnet

Mellom første og andre året på studiet, skal studenten arbeide fire veker med husdyrproduksjon. Godkjende produksjonar er: Mjølkeproduksjon på ku eller geit, smågris-/ slaktegrisproduksjon, fjørfeproduksjon eller havbasert fiskeoppdrett. 

Ei av dei fire vekene kan bytast ut med ei veke lammingspraksis på våren.

Se egne retningslinjer for praksisen

Dette lærer du

Det overordnede målet med praksisen er å gi studentene innsikt i normal drift av en produksjonsdyrbesetning. I henhold til European Coordination Committee for Veterinary Training (ECCVT) «Day One Competences»* bør det fokuseres spesielt på følgende:

KUNNSKAPER • Beskrive de grunnleggende prinsippene for hold og fôring av aktuell art, samt gjengi dyreflyten i besetningen og beskrive hvordan de ulike dyregruppene håndteres (1.20). • Beskrive hvilke sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak som anvendes i besetningen, for eksempel vaksinasjon, parasittbehandling, smittesluser/soner (1.36) • Nevne aktuelle systemer for registrering av sykdom/fødsel/død/tilvekst/ytelse i besetningen

FERDIGHETER • Håndtere dyrene ved det daglige stellet og utføre vanlige gjøremål for den aktuelle dyrearten, for eksempel melking, fôring, merking, lusetelling o.l. • Gjenkjenne normal oppførsel og reaksjon hos dyrearten (ku/geit/gris/fisk/fjørfe) • Vurdere eventuelle sammenhenger mellom miljø, fôring, oppstalling, håndtering og velferd/helse i besetningen. • Anvende besetningens rutiner for smittevern i praksis (1.28)

GENERELL KOMPETANSE • Vurdere produsentens motivasjon og behov i forbindelse med driften (1.4, 1.7) • Beskrive hvilke faglige rådgivere produsenten har tilgang til, og benytter (1.6)

*www.eaeve.org/fileadmin/downloads/eccvt/List_of_subjects_and_Day_One_Competences_approved_o

 • Delta aktivt i drifta med den aktuelle dyrearten som er på bruket dei jobbar.
 • Vere i aktiv dialog med eigar og/eller dei som er tilsette på garden/bruket for å søke opp så mykje kunskap som råd
 • Ingen
 • Etter praksisen skal det leveres inn ein skriftlig rapport på Canvas med hverandre-vurdering.

  Så skal det løysast oppgåver i grupper i ein halv dags obligatorisk opplegg i byrjinga av 2. studieår

  Vurderinga er bestått/ikke bestått • 4 veker husdyrpraksis på sumaren mellom 1. og 2. studieår eller 1 veke med lammingspraksis på våren i 2. semester og 3 veker med husdyrpraksis på sumaren mellom 1. og 2. studieår. 

  Det er tillatt maksimum 1 dag gyldig fravær per uke. Fravær utover dette må tas igjen og student må selv organisere gjentak.

  Dokumentasjon på gyldig fravær må sendes til seksjon for studie og forskning.

 • VET
 • Student på veterinærstudiet (VET)