Course code VET341

VET341 Veterinær samfunnsmedisin, del 2

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Eystein Skjerve
Medvirkende: Hans Petter Kjæstad, Marit Nesje, Erik Georg Bø-Granquist, Clare Joan Phythian
Studiepoeng: 4.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret 
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2024H
Fortrinnsrett: <p>VET</p><p>TIL2</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
VET341 har to deler: Del 1 inkluderer regelverket og det faglige grunnlaget for kontroll av infeksjonssjukdommer hos dyr og zoonotiske sjukdommer. I del 2 gis grunnopplæringen i teoretisk og praktisk kjøttkontroll.
Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten:

Del 1:

 • Kjenne det nasjonale regelverket som danner rammene for kontroll av infeksjonssjukdommer hos dyr og zoonotiske infeksjoner, inklusive importregelverket.
 • Forstå viktige grunnlag for sjukdomskontroll, hvordan infeksjoner spres i populasjoner, samspill klinisk veterinærmedisin og infkeksjonskontroll, bruk av diagnostiske tester, karantenering og isolasjon, vaksinering, 
 • Kjenne oppbygging og funksjon av viktige overvåkingsprogrammer i regi av Mattilsynet og husdyrnæringa.
 • Kjenne til beredskapsrutiner, meldeplikt og prinsipper for håndering av alvorlige/ eksotiske  infeksjoner (A-lista) hos husdyr.
 • Kunne gjennomgå og vurdere etablerte kontroll- og overvåkingsprogrammer
 • Ha innsikt og ferdigheter i bruk av kvantitativ epidemiologisk metodikk for å kunne oppdage, overvåke og bekjempe infeksiøse sykdommer i en populasjon
 • Forstå hvordan smittsomme dyresykdommer og zoonoser sprer seg i populasjoner og kunne simulere forløpet av en smittsom sykdom i enkle simuleringsmodeller
 • Kjenne viktigheten av å unngå innslipp av eksotiske sykdommer og kunne foreslå relevante tiltak for å forebygge slike sykdommer
 • Kunne finne relevant informasjon om sykdommene og om relevante epidemiologiske verktøy for vurdering av utvalgsstørrelser, diagnostiske testegenskaper etc.

Del 2: 

 • Kunne gjennomføre ante- og post-mortem kontroll, inklusive nødslakt,
 • Kunne foreta relevante faglige vurderinger når det gjelder kjøttkontrollmessig bedømmelse av slakt
 • Kunne foreta enkel vurdering av slaktehygiene
 • Kunne foreta enkel vurdering av dyrevelferd i slakteri
 • Ha teoretisk kunnskap om vurdering av slakteriers og andre næringsmiddelbedrifters  kvalitetssystem (HACCP)
 • Ha teoretisk kunnskap om inspeksjon/revisjon av næringsmiddelbedrifter

VET341 danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 3.13, 3.14, 3.17, 3.20   

Læringsaktiviteter:

Del 1 undervises i hovedsak på Adamstua med en blanding av teori, case og disksjoner i grupper. Undervisningen er problembasert og interaktiv med kontakt mellom studenter og student-underviser. Elementer av teorien gis også som e.læring (innspilte forelesninger). Studentene skal også være tre dager i Mattilsynet og få innblikk i MTs arbeid med sjukdomskontroll og dyrevelferd samt kontakt med husdyrnæringa og få innlikk i næringas arbeid med og ansvar for sjukdomskontroll.

Del 2 (kjøttkontroll) undervises i Sandnes i blandingsrotasjonen over en uke. Undervisningen gjennomføres i slakteri, og studentene får gjennom praktisk arbeid og gruppeundervisning innføring i veterinære oppgaver som ante-mortem kontroll og post-mortem kontroll (bedømmelse av slakt) og som har spesielt fokus. Kunnskap om slaktehygiene, dyrevelferd under transport og i slakteri, inspeksjon og revisjon av slakteri samt uttak av prøver i tilslutning til overvåkningsprogrammer inngår også i undervisningen.

Læringsstøtte:
Undervisningen er interaktiv med mye kontakt mellom studenter og undervisere.
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet finnes på Canvas. Relevante lover og regelverk danner grunnlaget for veterinærens rolle i sjukdosmkontroll og kjøttkontroll.
Forutsatte forkunnskaper:
VET341 baseres på gjennomgått opplæring i veterinærstudiets 4 første år. For å få delta i kjøttkontrollundervisningen skal studentene ha gjennomført en ekskursjon til et slakteri i 6. semester. 
Anbefalte forkunnskaper:
Undervisningen baseres ferdigheter og kunnskaper fra tidligere fag i studiet. 
Obligatorisk aktivitet:

Del 1 krever oppmøte og deltakelse i felles diskusjoner og gruppeaktiviteter.

Del 2  i Sandnes (kjøttkontroll) er i sin helhet obligatorisk. Studenten kontakter eksamensfagansvarlig hvis ikke kurset kan gjennomføres på oppsatt uke. Det vurderes om kurset kan gjennomføres seinere samme høst eller året etter. I uka tillates det inntil 1 dags fravær. Dersom studenten har mer enn 1 dags fravær må hele uka tas igjen på et senere tidspunkt.

Vurderingsordning:

Del 1: Her er ingen eksamen, og evaluering baseres på deltakelse og aktivitet i studeaktivitetene. Kursansvarlig gir bestått/ ikke bestått på dette.

Del 2: Praktisk/muntlig eksamen i kjøttkontroll. Eksamen gjennomføres i lokalene til Fatland Jæren A/S fredag i rotasjonsuken.  

 • Praktisk:  Studenten skal foreta post-mortem undersøkelse av minst 2 slakt og eksamineres i forhold til dette.  
 • Teori: Etter gjennomført post-morten undersøkelse eksamineres studenten i forhold til læringsutbytte beskrivelsene. For å bestå eksamen må begge deler bli vurdert til bestått. Dersom studenten stryker så må begge deler tas på nytt i Sandnes. Tidspunkt avtales individuelt. Det gis tilbud om hospitering i forkant i tilslutning til dette. Ikke bestått eksamen vil ikke innvirke på å kunne avlegge kliniske eksamener samme høst.
Sensor:
En egen sensor er tilstede under eksamen i kjøttkontroll.
Merknader:

Krav til eget utstyr:  Laboratoriefrakk, støvler og hjelm deles ut i slakteriene og ved besøk i Mattilsynet. 

HMS: Første dag på slakteriet får studentene generell informasjon om HMS, brann og knivbruk. Det blir lagt vekt på at studentene skal inn i et miljø hvor mange mennesker arbeider i et relativt begrenset område, med raske bevegelser, skarpe kniver, kokende vann etc. Studentene skal holde seg i nærheten av underviser og følge direkte ordrer om hvor de skal ferdes. I praksisperioden i kjøttkontroll er de alltid sammen med en underviser som kjenner anlegget godt. Hver morgen ved det enkelte anlegg får studentene en kort repetisjon i bruk av verneutstyr og innføring i brannsikkerhet/rømningsveier. Når knivbruk er aktuelt viser underviser i praksis hvordan knivbruk skal foregå, slirebruk og vask. Kniv skal ikke benyttes til å peke med, kun å snitte. Den hånden som ikke holder kniven skal befinne seg i god avstand fra knivførende hånd. Bare friske personer har tilgang til slakteriet. 

Normert arbeidsmengde:
135 timer
Opptakskrav:
Fullført veterinærstudiets 4 første år
Undervisningstid:

Del 1: Forberedelse til undervisning (10 timer); Forelesninger (10 timer); Egenstudium (35 timer): Gruppearbeid (15 timer); Utplassering (15 timer)

Del 2: Forberedelse til undervisning (10 timer) Praktisk arbeid (kjøttkontroll) (20 timer); Teori og gruppediskusjoner (20 timer).

Eksamensdetaljer: Samlet resultat: Bestått/ Ikke bestått