Course code VET329

VET329 Differensiering i smådyrmedisin

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Vibeke Rootwelt, Sverre Ludvig Seierstad
Medvirkende: Hege Cathrine Mittet Brun-Hansen
Studiepoeng: 32.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Innhold klinisk del smådyr

I klinikken i smådyrdifferensieringen legges det vekt på å praktisere det studenten har lært i aktiv klinikk og få anledning til mer selvstendig å utrede og behandle pasienter, herunder også kundekontakt. Det blir lagt opp til mer ferdighetstrening enn i aktiv klinikk. Studentene skal skrive utdypende journaler på et definert antall pasienter. 

Innhold anestesi og smertebehandling

Undervisningen legger vekt på den teoretiske bakgrunnen for sedasjon, anestesi og smertebehandling i veterinærsmådyrpraksis. 

Innhold radiologi

Radiologi omhandler bruk av bildediagnostikk i smådyrpraksis. Hovedvekten blir lagt på røntgendiagnostikk, men andre modaliteter som ultralyd, scintigrafi og CT vil også bli gjennomgått.

Innhold klinisk patologi

Prinsipper for prøvetaking, vurdering av preanalytiske faktorer og tolkning av prøvesvar innenfor klinisk kjemi, klinisk endokrinologi, hematologi og cytologi. Praktiske øvelser i preparering av hematologiske/cytologiske utstryk og mikroskopering. Det legges spesielt vekt på tolkning av prøvesvar fra hund og katt.

Innhold reproduksjon og obstetrikk

Reproduksjon og obstetrikk (fysiologi og patologi) hos hund og katt. Diagnostikk og terapi av reproduksjonslidelse, obstetriske problemer og pediatri. Innføring i de vanligste operasjonene relatert til kjønnsorganene som utføres på hund og katt. 

Valgfritt: Innhold faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

Selvstudium og forberedelsesarbeid for å kunne gjennomføre en fordypningsoppgave i løpet av 10 uker

Valgfritt forsøksdyrlære: Innhold

Å skape interesse og kunnskaper om de varierte oppgavene en forsøksdyrveterinær har. Vi vil se på hva slags karrieremuligheter en veterinær kan ha innenfor forsøksdyr og lære studentene å begynne å tenke kritisk og etisk som en forsker. Å øke studentenes kompetanse i praktisk håndtering og enkle metoder (som for eksempel blodprøve og injeksjonsmetoder) og kirurgiske metoder (som for eksempel OVHV og tanntrekk) av kanin, rotte og mus. I tillegg til å bli kjent med disse artene som forsøksdyr vil vi også se nærmere på de som kjæledyr.

Læringsutbytte:

Formål Differensiering i smådyrmedisin 

Undervisningen i differensieringsåret i smådyrmedisin skal gi studenten dypere teoretiske kunnskaper innen utvalgte områder og kliniske ferdigheter innen sykdomsutvikling, diagnostikk, behandling og forebyggende helsearbeid hos kjæledyr.

Læringsutbytte klinisk del smådyr

Bygger på læringsutbyttebeskrivelse fra 9. semester.

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Ha tilegnet seg gode kunnskaper for selvstendig å praktisere klinisk diagnostikk, utføre behandling og gi råd om sykdomsprofylakse.
 • Ha gode etiske holdninger som er til gagn for veterinærstanden og for kundene vi skal betjene. 

Læringsutbytte anestesi og smertebehandling

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Inneha gode kunnskaper til å planlegge og gjennomføre sedasjon, anestesi og smertebehandling av smådyrpasienter.

Formål og Læringsutbytte radiologi

Undervisningen skal gi en grundig innføring i bildediagnostikk som verktøy for smådyrpraksis, og gi studentene kunnskap om den praktiske gjennomføringen fra bildetagning til tolkning.

Studenten skal etter endt undervisning kunne forestå bildediagnostikk i smådyrpraksis.

Formål og Læringsutbytte klinisk patologi

Undervisningen skal gi studenten et godt grunnlag for å kunne bruke klinisk kjemi, klinisk endokrinologi, hematologi og cytologi i sin smådyrpraksis.

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Vurdere indikasjoner for ulike prøver, kjenne de vanligste preanalytiske faktorer som påvirker prøveresultatene og ha en grunnleggende forståelse for tolkning av prøvesvar.
 • Framstille celleutstryk (hematologi/cytologi) av diagnostisk kvalitet.

Formål og Læringsutbytte reproduksjon og obstetrikk

Å lære studentene generelle prinsipper knyttet til reproduksjonsfysiologi- og patologi hos hunndyr og hanndyr av katt og hund samt kunnskap om de vanlige operasjoner relatert til reproduksjonsorganene. Innføring i obstetriske problemstillinger som fødselshjelp, jurhelse og puerperiets sykdommer samt pediatri.

Studentene skal etter endt undervisning kunne:

 • Redegjøre for de generelle prinsipper knyttet til reproduksjonsfysiologi- og patologi hos hunndyr og hanndyr av katt og hund, ilder og kanin og andre gnagere.
 • Stille drektighetsdiagnose hos hund, ha kjennskap til normale og unormale forhold i tilknytning til fødsel, utføre fødselshjelp hos hund og katt, samt kunne diagnostisere og behandle jursykdommer og puerperale sykdommer.
 • Redegjøre for sykdommer og behandling av valper og kattunger. 

Formål og Læringsutbytte klinisk nevrologi

Undervisningen skal gi studenten en grundig gjennomgang av temaet nevrologi hos hund og katt.

Etter endt undervisning skal studenten kunne utrede pasienter med nevrologiske symptomer, samt diagnostisere og kunne de vanligste differensialdiagnosene for nevrologiske sjukdommer hos hund og katt.

Valgfritt: Formål faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

Gi noe mer tid knyttet til oppgaver som krever ekstra forberedelse

Læringsaktiviteter:

Ekstern hospitering i stedet for obligatorisk klinikk (1,5 studiepoeng x 2, 1-2 uker) klinisk del smådyr

I spesielle tilfeller kan inntil to av de obligatoriske klinikkukene tas ved eksternklinikk etter nærmere avtale og godkjenning fra retningsansvarlig.

Det kreves da 100 % tilstedeværelse og godkjente journaler.

Dette kan også foregå ved anerkjente klinikker i utlandet etter retningsansvarlig sin godkjenning.

Ved klinikker i Norge vil dette kun gjelde DNV-godkjente klinikker.

Det er samme krav til kvalitetssikring som for valgfritt opplegg (Se dette).

Det er en forutsetning at dette er full dag smådyrpraksis med deltakelse i vaktordning.

Ansvarlig: Hege Brun-Hansen

Opplegg anestesi og smertebehandling

I tillegg til de teoretiske gjennomgangene så skal studenten i klinikkukene delta på anestesi, og en av pasientene beskrives som en kasustikk.

Opplegg radiologi

Radiologi blir lagt opp som en kombinasjon av forelesninger og oppgaveløsninger. I tillegg til grunnleggende røntgenteknikk og fysikk vil alle steg i undersøkelsen av de enkelte kroppsdeler bli systematisk gjennomgått. Hvilke pasienter som er aktuelle for de ulike typene undersøkelser, hvordan undersøkelsene gjøres, valg av projeksjoner, vurdering av bilder osv. blir gjennomgått.

Opplegg klinisk nevrologi

Videobaserte kasusgjennomganger og diskusjoner om utredning av pasienter med nevrologiske symptomer samt forelesninger om sjukdommer i nervesystemet hos hund og katt.

Valgfritt: Ekstern hospitering (1 eller 2 uker)

Inntil 2 uker av den valgfrie delen kan tas eksternt.

Det kreves da 100 % tilstedeværelse og godkjente journaler.

Hospitering ved klinikker i Norge kan kun foretas ved DNV-godkjente klinikker.

Dette kan også foregå ved anerkjente klinikker i utlandet etter retningsansvarlig sin godkjenning. Det er en forutsetning at dette er full dag smådyrpraksis. Studenten skal også skrive en reflektiv rapport om hospiteringen. Omfang av rapporten avgjøres av retningsansvarlig.

Valgfritt forsøksdyrlære: Opplegg

Fra 2016 vil dette kurset bli kjørt som «omvendt klasserom». Det betyr at studentene vil få tilgang til forelesningene i form av instruksjonsvideoer og de må gjennomgå dem og pensum i form av egenarbeid. Samlingene (flipped sessions) med underviser vil bli brukt til gjennomgang av gruppeoppgaver, diskusjon og praktisk arbeid med dyrene / kadaverne.

Del 1: Forsøksdyrlære:

Her fordyper vi oss i faget og ser spesielt på hvilke arbeidsoppgaver en veterinær kan ha innenfor forsøksdyr.

Del 2: Klinisk undersøkelse/teknikker på levende dyr.

Her jobber vi spesifikt med klinisk undersøkelse og enkle teknikker (som for eksempel blodprøve og injeksjonsmetoder) på kanin, rotte og mus.

Del 3: Kirurgiske metoder:

Her jobber vi spesifikt med kirurgiske metoder (som for eksempel OVHV og tanntrekk) på kadavre av kanin, rotte og mus.

Pensum:
Samme litteratur som i 7., 8. og 9. semester.
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav: klinisk del smådyr

Klinikk er obligatorisk. Helge- og nattevakter er obligatoriske. For klinikk tillates inntil 1 dag fravær pr. uke og inntil 1 dags fravær pr. nattevaktrotasjon pr. 5 dagers vakt ved gyldig fravær. All fravær på vakt må tas igjen.

 • Senest 14. dager etter klinikkrotasjoni anestesi skal studenten levere inn en anestesikasustikk basert på en pasient studenten har hatt ansvar for i klinikken. Kasustikken skal godkjennes av underviser.
 • Studentene skal i klinikkperioden ha fra 2 kvelds-/nattevakter pr. uke. Dette inkluderer helger og røde dager.
 • Studenter skal demonstrere kasus for yngre studenter.
 • En av rotasjonsukene er nattevaktrotasjon

Klinikktjenesten er fordelt på seksjonens poliklinikk, kirurgisk klinikk og medisinsk klinikk.

Obligatorisk undervisning og studiekrav: anestesi og smertebehandling

Studenten skal delta på anestesi en uke i løpet av klinikkperioden.

Hver fordypningstudent skal skrive sin egen kasuistikk, og det er bare én student som kan skrive om hver enkelt anestesi.

Obligatorisk undervisning og studiekrav radiologi

Minst 80 % tilstedeværelse

Obligatorisk undervisning og studiekrav klinisk patologi

Minst 80 % tilstedeværelse og bestått multiple choice test.

Obligatorisk undervisning og studiekrav reproduksjon og obstetrikk

Minst 80 % tilstedeværelse

Obligatorisk undervisning og studiekrav klinisk nevrologi

80 % frammøte på undervisningen samt deltagelse i fremlegging av hjemmeoppgaver.

Valgfritt forsøksdyrlære: Obligatorisk undervisning og studiekrav

-Oppmøte: Alle samlingene (flipped session 1, 2 og 3) er obligatoriske.

-Deltakelse på gjennomgangen av gruppeoppgavene.

Vurderingsordning:

Vurdering klinisk del smådyr

For å bestå klinikkperioden må alle studiekrav være bestått. I tillegg må studenten ha vært tilstrekkelig tilstede og inneha allment akseptable faglige og etiske normer som omtales i del 2 av dokumentet: Klinikkrotasjon 8. og 9. semester, informasjon og skjema¿.

Vurdering av faglig fordypning temaer

For å bestå den faglige fordypningen må evt. journaler, oppgaver, presentasjoner og tester være godkjent i tråd med det som er beskrevet for det enkelte tema. Studenten må evt. vente til neste år dersom ikke journaler, oppgaver, presentasjoner og tester godkjennes etter 3 forsøk. I tillegg må minimum tilstedeværelse være oppfylt. Ved gyldig fravær på mer enn 20 % avtales det hospitering og en oppgave som må godkjennes av temaansvarlig. Ved ikke gyldig fravær må studenten følge temaet neste år.

Temaansvarlig fører lister over studenter med godkjent temaer i faglig fordypning som arkiveres. Temaansvarlig kvitterer ut temaet som godkjent på sensurskjemaet til studenten.

Vurdering av valgfri del

Tilstedeværelse og obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å få dette godkjent. Det er studentens ansvar å sørge for at valgfridel blir gjennomført, og det vil ikke bli gitt erstatningsundervisning for dette med mindre studenten kan dokumentere gyldig fravær.

Kursansvarlig gir kursbevis/attest og/eller kvitterer på sensurskjema hvor valgfri del blir ført opp. Kun 100 % gjennomførte valgfrie opplegg blir godkjent. 

Vurdering Fordypningsoppgave

For å bestå differensieringsretningen i smådyrmedisin må følgende 2 deler være bestått:

Fordypningsoppgave (15 studiepoeng): Bestått

Norsk og Engelsk navn skal påføres vitnemålet

Fordypning i smådyrmedisin: Bestått

(består av obligatorisk del (klinikk og temaer)  og valgfri del)

Sensurskjema og 2 eksemplarer av fordypningsoppgave må være levert Studieavdelingen seinest to uker før semesterslutt for at vitnemål skal bli utstedt til eksamensavslutning.

Sensor:
Merknader:

Krav til eksterne klinikker som godkjennes:

Klinikker i Norge må være DNV-godkjente.

Hospitering ved klinikker på universiteter skal foretas på institusjon som er EAEVE/AVMA akkreditert.

Hospitering ved utenlandsk klinikk må utover dette godkjennes av retningsansvarlig.

Valgfritt forsøksdyrlære: HMS

Karanteneregler: Ingen kontakt med gnager og kanin på 48 timer. Ingen kontakt med dyr i utlandet på 72 timer.

Gi beskjed ved allergi mot dyr, støv eller høy.

Valgfritt forsøksdyrlære: Følgende studenter kan søke kurset:

Åpent for alle. Maksimum 12 deltakere.

Krav til eget utstyr

Arbeidstøy, vernesko, stetoskop og saks.

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Eksamensdetaljer: Differenseringskurs: Bestått / Ikke bestått