Course code VET328

VET328 Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Ane Christine Wammer Nødtvedt, Ane Christine Wammer Nødtvedt
Studiepoeng: 36.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2017V
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Innhold ambulatorisk klinikk:

Uker praktisk klinisk arbeid med storfe og gris, i tillegg noe småfe- og hestepraksis. Til sammen 1 uke praktisk arbeid med minimum 3 besøk i «Min besetning».

Innhold klinisk reproduksjon

Kurset er på en uke og omfatter klinisk arbeid i reproduksjonsklinikken og i storfebesetninger. Studentene får praktisk trening i klinisk undersøkelse av kjønnsorganer hos storfe, teoretiske gjennomganger og tid til egen fordypning. Videre deles det ut gruppeoppgaver som skal løses i løpet av uka, og som gjennomgås med underviser.

Innhold og målsetting stasjonærklinikken

Fordypningsuka vil tilby aktiv tjeneste med klinisk arbeid på storfe, gris og noe småfe. Målet er dessuten å tilby undervisning i noen sentrale emner i produksjonsdyrpraksis. Studentene vil bli tillagt større ansvar i forhold til tidligere klinikkperioder, og de vil delvis delta i undervisningen av yngre studenter.

Innhold småfepraksis og sykdommer rundt lamming

Undervisningen legger vekt på diagnostikk og behandling av tilstander og sykdommer rundt lamming hos søye og lam.

Innhold rådgivning og tilsyn i besetninger

Undervisningen foregår ved NMBU Veterinærhøgskolens seksjon i Sandnes. I besetningsrådgivning i svinebesetning og fjørfebesetninger (slaktekylling og eggproduksjon) vektlegges observasjon av driftsform, håndtering av dyr, gjennomgang av helsedata, husdyrmiljø i ulike avdelinger og fóringsrelaterte problemstillinger. Hvis relevant tas det ut prøvemateriale. I tillegg vil det fokuseres på besetningshygiene som ledd i forebyggende kjøttkontroll og smittevern. Det legges også vekt på dyrevelferd.

I tilsyn med besetninger gis en innføring i praktisk tilsyn med dyrehelse og dyrevelferd. Det blir gitt en oversikt over viktige forvaltningshensyn. Studentene skal i størst mulig grad få innblikk i veterinærens tilsynsrolle, både som offentlig veterinær og privatpraktiserende produksjonsdyrveterinær. Fokuset vil være på helsetilstand i besetning, dyrevelferd, besetningshygiene (dyrerom, melkerom, fórlager osv.) og smittevern. Studentene får være med mattilsynet i realistiske tilsynssituasjoner i besetninger med småfe, pelsdyr, storfe, fjørfe og svin. 

Innhold veterinær samfunnsmedisin

Følgende tema skal dekkes:

 • Regelverket som dekker feltet veterinær samfunnsmedisin innen Mattilsynet, inklusive en grundig gjennomgang av hygienepakken og kravene til ¿offentlig veterinær¿.
 • Risikobasert tilsyn:
 • Forståelse av begrepet.
 • Bruk av risikovurderinger innen Mattilsynets virkeområde.
 • Opplegg for sjukdomsovervåkning og sjukdomskontroll når det gjelder husdyrsjukdommer og zoonotiske agens samt arbeid med vurdering av dyrevelferd.
 • Offentlig veterinær:

-     Gjennomgang av faglige krav til å fungere som offentlig veterinær.

-     Oversikt over lesepensum fram mot eksamen.

 • Saksbehandling og vedtak:
 • Arbeid med bakgrunnsdokumenter basert på feltdata og observasjoner.
 • Skriving av vedtak innen sjukdomskontroll, dyrevelferd og mattrygghet.

Innhold produksjonshygiene

Forelesninger av ulike typer, forståelse av hvordan HACCP fungerer, bedriftsbesøk, besøk på vannverk og i marka rundt Oslos vannforsyning. Studentene holder seminarer for hverandre om hva de har fått med seg i ulike bedrifter.

Innhold besetningsmedisin storfe

Besetningsmedisin, del storfe har en samlet lengde på 10 dager. Innledningsvis, 2 dager, vil det bli gitt en gjennomgang av epidemiologiske begreper og måltall samt verktøy til besetningsanalyse, inkludert tolkning av besetningsutskrifter, bruk av protokoller, rapportering og oppfølging. En dag vies i sin helhet til fôring. Det legges videre opp til dagsbesøk hos Geno på Hamar og Tine på Ås. Det blir 3 besetningsbesøk med besetningsutredninger; reproduksjon (teoridelen kombineres med besøk hos Geno), jurhelse (teoridelen kombineres med besøk hos Tine) og kalvehelse. I tillegg vil kurset omfatte et besøk til en kjøttfébesetning der driften gjennomgås. En dag blir i helhet brukt til gjennomgang av utredningene fra besetningsbesøkene.

Innhold besetningsmedisin småfe

Foreta dybdegjennomgang av 1-2 saueflokker med registreringer av flokkdata, undersøkelser av enkeltdyr, prøveuttak, analyse og vurdering av resultater, vurderinger av årsakssammenhenger drift-sykdom, kost-nytte vurderinger ved forebyggende tiltak, utforming av konkret rapport med rådgivning om praktisk strategisk forebygging i flokken. 

Innhold besetningsmedisin svin

Undervisningen foregår ved NMBU Veterinærhøgskolen Adamstuen, i svinebesetninger på Østlandsområdet og på Norsvin. Forelesere i teoridelen er fra NMBU Veterinærhøgskolen, VI, Animalia og Norsvin. Treningen i rutinearbeid i tiden omkring fødsel skjer i store satellitter nær NMBU Veterinærhøgskolen, og drektighets-, brunst og reproduksjonskontroll i navet i en purkering. Besetningsrådgivning tar utgangspunkt i besetninger med aktuelle problemer slik som for eksempel spedgris- eller avvenningsdiaré, luftveis- eller reproduksjonsproblemer. Studentene får bakgrunnsdata for besetningene og skal ved besøket innhente mer data og informasjon om besetningen og sjukdomskomplekset og utføre besetningsgjennomgangen mest mulig selvstendig. Studentgrupper på ca. 3 får ansvaret for besetningsrapport med forebyggende tiltak. Kurset omfatter skriving og godkjenning av besetningsrapporter som skal være av slik kvalitet at de kan sendes besetningseier og praktiserende veterinær/helsetjenesteveterinær. Arbeid utenom vanlig arbeids- kurstid må derfor påregnes. Operasjonene på smågriser utføres ved NMBU Veterinærhøgskolen siste dagen før kirurgikurset starter og i samarbeid med ansvarlig for dette kurset. Det vil også bli gitt trening i innlegging av venekatetre og intravenøs totalanestesi av smågrisene. Kurset vil kunne medføre reise med opptil to netter overnatting og sosialt innhold («Hedmarkturen»).

Innholdkirurgi

Det er avsatt 3 undervisningsdager til kirurgidelen som vil bli en komprimert utgave av det tidligere 5-dagers kurset i kirurgi på produksjonsdyr. Det legges opp til best mulig integrering av teoretisk og praktisk undervisning.

Innhold valgfritt fordypning mattrygghet

Studentene kan fordype seg innen problemstillinger knyttet til Mattilsynet, industri, teknologi, epidemiologi, mikrobiologi, toksikologi eller risikovurderinger.

Læringsutbytte:

Læringsutbytte ambulatorisk klinikk

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Ha gode kunnskaper og ferdigheter i praktisk klinisk arbeid på produksjonsdyr, både på enkeltdyr- og på besetningsnivå.

Læringsutbytte klinisk reproduksjon

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Kunne gi en oversikt over klinisk reproduksjon hos storfe, dvs. utføre seksuell helsekontroll hos storfe, kunne diagnostisere stadium i normal brunstsyklus, påpeke unormale tilstander og avvik fra det normale brunst- og drektighetsforløp, og diagnostisere drektighet fra 5 uker hos ku.
 • Kunne gjøre en faglig utredning av reproduksjonsproblemer både i melkeku- og kjøttefébesetninger.
 • Ha gode ferdigheter i utredning av enkeltdyr og kunne se dette i sammenheng med besetningsstatus hos storfe.
 • Kunne utføre en fertilitetsutredning av hanndyr med uttak av sæd.
 • Kunne redegjøre for ultralyd til undersøkelse av kjønnsorganer hos storfe og prinsippene for embryooverføring.

Læringsutbytte stasjonærklinikken

Studentene skal etter endt undervisning:

 • ha ervervet gode kunnskaper og ferdigheter i praktisk klinisk arbeid på alle vanlige arter produksjonsdyr, og kunne diagnostisere, vurdere og behandle sjuke dyr.
 • ha fått noe trening i veiledning i klinikkarbeid og formidling av kunnskap om produksjonsdyrmedisin.

Formål og læringsutbytte småfepraksis og sykdommer rundt lamming

Erfaring i småfepraksis gjennom mest mulig eget ansvar for anamneseopptak, sykdomsdiagnostikk og behandling, fødselshjelp, keisersnitt, obduksjon med oppfølging, og tilbakemelding og rådgivning til bonden.  

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Ha nok kompetanse og erfaring til å arbeide i småfepraksis, dvs. ha god oversikt over relevante sykdommer og tilnærming og handtering av disse. 

Formål og læringsutbytte rådgivning og tilsyn i besetninger

Oppnå praktisk innsikt og kompetanse i utrednings- og rådgivningsarbeid i svinebesetning, fjørfedrift (kylling og konsumegg), storfe-, småfe- og pelsdyrhold, og praktisk tilsynsarbeid i utvalgte besetninger.

Etter endt undervisning skal studenten ha gode forutsetninger for:

 • selvstendig drive rådgivningsarbeid i svine- og fjørfebesetninger.
 • selvstendig arbeid for Mattilsynet i husdyrkjeden (mattrygghet, sjukdomskontroll, dyrehelse, dyrevelferd, besetningshygiene, produksjonshygiene). 

Formål og læringsutbytte veterinær samfunnsmedisin

Studenten skal i løpet av kurset tilegne seg kunnskaper om veterinærens virkeområde og ansvar i Mattilsynet. Dette skal faglig være basert på en forståelse av veterinær samfunnsmedisin ¿ med fokus på veterinærens samfunnsoppgave innen kontroll av dyresjukdommer og matbårne sjukdommer, ansvar for dyrevelferd og miljø. Gjennomført kurs skal sammen med andre deler av veterinærstudiet gi en grunnkompetanse for arbeid i Mattilsynet. Ved at studenten tilfredsstiller kravene som settes til en offentlig veterinær.

Studenten skal etter endt undervisning kunne: 

 • Forstå veterinærens samfunnsansvar i bred forstand og ha oversikt over hva Veterinær samfunnsmedisin inneholder
 • Forstå rammene for et risikobasert tilsyn og hvordan risikovurderinger benyttes innen området.
 • Ha grunnkunnskaper om regelverk som kvalifiserer til å arbeide som offentlig veterinær
 • Kunne arbeide fram til et vedtak innen saker som omhandler sjukdomskontroll, dyrevelferd og mattrygghet 

Formål og læringsutbytte produksjonshygiene

Gi studentene innblikk i hvordan matproduksjon fungerer i Norge. Få innblikk i hvordan hygienen håndteres i bedrifter og på vannverk. Få innsyn i hvordan Mattilsynet fungerer i Norge.

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Tenke analytisk på hvordan man forebygger smittespredning gjennom mat og vann.
 • Kunne bidra til å lage opplegg for hygienisk mat- og vannproduksjon.

Formål og læringsutbytte besetningsmedisin storfe

Å gi fordypning i fagområdet besetningsmedisin. Å gi studentene en basis for å kunne gjennomføre en besetningsutredning og iverksette tiltak for å normalisere og optimalisere helsetilstanden og reproduksjonen i en storfebesetning.

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Kunne diagnostisere, iverksette tiltak og gi råd i forbindelse med utredning av helse- og reproduksjonsproblemer på besetningsnivå.

Formål besetningsmedisin småfe

Kunne foreta helsemessig dybdegjennomgang av saueflokken, velge relevante prøver og følge opp, vurdere velferd, diagnostisere sykdom og vurdere årsakssammenhenger, og gi konkrete råd til bonden.

Læringsutbytte besetningsmedisin småfe

Kunne foreta selvstendig helsearbeid i saueflokker, også i flokker som ikke deltar i organisert annet helsearbeid, og der det ikke foreligger forhåndsdata. 

Formål og læringsutbytte besetningsmedisin svin

Fordypning svin skal gi trening i rutinearbeid i svinebesetninger, gi dypere innsikt i norsk svineproduksjon, sjukdommer og besetningsproblemer, og gi kompetanse i utredning som grunnlag for rådgiving og forebyggende arbeid i svinebesetninger.

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Gjennomføre rutinearbeid og sjukdomsvurderinger i besetninger i tiden omkring fødsel
 • Gjennomføre drektighetsundersøkelse med forskjellig metodikk og brunst- og reproduksjonskontroll
 • Bruke rapporter fra USR og Ingris og vurdere sjukdommer/sjukdomskomplekser i svinebesetninger som grunnlag for utredning av besetningsproblemer.
 • Utføre besetningsgjennomgang, gi gode råd og foreslå fornuftige forebyggende tiltak i svinebesetninger
 • Gjennomføre sanering av forskjellige sjukdommer hos svin
 • Sette epidural ¿ og totalanestesi og utføre vanlige kirurgiske operasjoner på smågriser  

Formål kirurgi

Gi studentene økt kunnskap om og ferdighet i:

 • Diagnostikk, behandling og forebygging av klauvlidelser på individ- og besetningsnivå.
 • Diagnostikk og behandling av kirurgiske bukhulelidelser hos storfe.
 • Diagnostikk og behandling av navle-, ledd- og knokkellidelser hos produksjonsdyr.
 • Kastrering og kirurgiske inngrep ved anomalier i kjønnsveiene hos produksjonsdyr.
 • Generelle kirurgiske prinsipper inkludert aseptikk, antiseptikk, suturmetoder og sårheling.

Læringsutbytte kirurgi

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Kunne arbeide selvstendig i produksjonsdyrpraksis og kunne utføre både akutthjelp og forebyggende helsearbeid innen de definerte fagområdene. 

Formål valgfritt fordypning mattrygghet

For studenter som ønsker å fordype seg innen spesielle områder av mattrygghet med tanke på framtidig arbeid i Mattilsynet, næringsmiddelindustrien, eller annet arbeid innen mattrygghet.

Læringsutbytte valgfritt fordypning mattrygghet

Opplegget vil utformes individuelt/gruppevis ut fra interesse hos studentene, og det konkrete læringsutbyttet vil variere.

Læringsaktiviteter:

Opplegg ambulatorisk klinikk

Undervisningen foregår i små grupper med mye egenaktivitet og individuelt tilpasset opplæring under veiledning.  Systematisk bruk av besetningsdata og deltagelse i utredning av besetningsproblemer vil naturlig inngå i opplegget. 

Opplegg klinisk reproduksjon

Undervisningen består i at studentene selv får undersøke reproduksjonsorganene hos ku både ved palpasjon og ved ultralyd. Det gjennomføres besetningsbesøk i en kjøttfé og 1-2 melkekubesetninger. Studentene får også prøve sæduttak hos handyr og lære prinsippene for bedømmelse av sædkvalitet med vekt på drøvtyggere. En del av læringen består i løsning av gruppeoppgaver med fokus på reproduksjonsrelaterte besetningsproblemer hos storfe.

Opplegg stasjonærklinikken

Fordypningsuka vil bestå av aktiv tjeneste i Stasjonærklinikken for medisin, kirurgi og obstetrikk fra kl 0815 til 1500. Studentene vil fortrinnsvis bli fordelt jevnt utover hele høst- og vårsemesteret i grupper på 2 studenter og til en viss grad delta i undervisningen av studentene i  9. og 8. semester. Arbeidet vil omfatte undersøkelse av pasienter, vurdering av tilleggsprøver, behandling, journalskriving og diskusjon av pasientenes prognose. I løpet av uka skal studentene presentere et tema innen produksjonsdyrmedisin for de yngre studentene, klinikkveterinærene og andre interesserte. For studenter som eventuelt har aktiv tjeneste i uker uten yngre studenter, kan vi ikke tilby deltakelse i undervisningen, men muligheten for selvstendig klinisk arbeid vil være god. 

Opplegg småfepraksis og sykdommer rundt lamming

Undervisningen foregår ved NMBU Veterinærhøgskolens seksjon i Sandnes. Undervisningen foregår som veiledet selvstendig arbeid i sauehuset rundt lamming (fødselshjelp, svake lam, behandlinger), keisersnitt, klinisk undersøkelse av drektige dyr, obduksjoner av sauer og lam, oppfølging i laboratoriet etc. Det utarbeides rapporter til bonden, og gis oversikter over enkelte tema.  

Opplegg rådgivning og tilsyn i besetninger

Denne undervisningen foregår ved NMBU Veterinærhøgskolens seksjon i Sandnes. I besetningsrådgivning vil det bli lagt hovedvekt på bruk av tilgjengelige ¿verktøy¿ i besetningsanalyse og selvstendig arbeid i besetninger under veiledning. Veterinærens rolle som besetningsrådgiver vil bli spesielt vektlagt.

I tilsynsdelen får studenten være med mattilsynet i realistiske tilsynssituasjoner i besetninger med småfe, pelsdyr, storfe, fjørfe og svin. Studentene involveres så mye som mulig i utredningsarbeidet og kommunikasjon med gårdbruker.

Opplegg veterinær samfunnsmedisin

 • Undervisningen skjer i tre deler, med en innledende uke med forelesninger og gruppearbeid, samt en avsluttende uke med temaer som er viktig å ha kunnskap om som offentlig veterinær bl.a. Hygienepakken og en avsluttende (MC) test.
 • Ved bestått veterinær samfunnsmedisin vil studenten tilfredsstille kompetansen til en «offentlig ansatt veterinær» i henhold til det som står i Hygienepakken (H3) om faglige kvalifikasjoner til den offentlige veterinær.

Opplegg produksjonshygiene

Mattilsynet holder foredrag om hvordan de fungerer. Besøk i slakteri, produksjonsbedrifter og vannverk med nedslagsfelt. Være med Mattilsynet på besøk i bedrifter.

Opplegg besetningsmedisin småfe

Besøk i en eller to flokker med innsamling av data og prøvemateriale, analyser av prøvematerialet, bearbeiding av resultater, gjennomgang av relevante tema knyttet til flokken, utforming av rapport og presentering av rapporten for bonden.

Opplegg kirurgi

Det planlegges et besetningsbesøk med fokus på klauvsjukdom hos melkeku og forebyggende klauvhelsearbeid. For øvrig vil kurset bli holdt i Stasjonærklinikkens lokaler på NMBU Veterinærhøgskolen.

Pensum:
Samme litteratur som i 7., 8. og 9. semester.
Anbefalte forkunnskaper:
Bygger på eksamen i smådyrmedisin fra 9. semester.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav ambulatorisk klinikk

Alt er obligatorisk. I tillegg må studenten delta i vaktordning minimum 4 kvelder og 1 helgedag. Det kreves også godkjenning av 2 innleverte journaler og 3 besetningsrapporter.

Obligatorisk undervisning og studiekrav klinisk reproduksjon

Alt er obligatorisk, og utføring av pålagte gruppeoppgaver. 

Obligatorisk undervisning og studiekrav stasjonærklinikken

Det kreves frammøte med utføring av pålagte oppgaver i 4 av 5 dager. 

Obligatorisk undervisning og studiekrav småfepraksis og sykdommer rundt lamming

Obligatorisk for fordypningsstudenter. Alle studenter må delta på nattevakt. Det forventes lange dager i fjøset. Krav til frammøte 9 av 10 arbeidsdager. 

Obligatorisk undervisning og studiekrav rådgivning og tilsyn i besetninger

Det kreves 100 % oppmøte

Obligatorisk undervisning og studiekrav veterinær samfunnsmedisin

90 % obligatorisk oppmøte. Case presentasjoner og MC test. Ved ikke gjennomførte studiekrav vil det holdes en samtale med studenten for å sikre den faglige kompetansen. Dersom studenten ikke gjennom dette viser at man har tilegnet seg tilstrekkelig kompetanse må kurset tas om igjen neste år.

Obligatorisk undervisning og studiekrav produksjonshygiene

Obligatorisk deltagelse alle dager. Skriving av rapporter fra alle besøk, og foredra dette til medstudentene som har vært andre steder.

Obligatorisk undervisning og studiekrav Fordypning i kirurgi

80 % for hver av kursmodulene, men alle oppgaver og besetningsutredninger må leveres til angitt tid. Det kreves presentasjon av differensieringsoppgaver

Obligatorisk undervisning og studiekrav valgfritt fordypning mattrygghet

Organisert opplegg blir obligatorisk, ellers må eventuelle rapporter/presentasjoner godkjennes. Case-baserte oppgaver, hospitering, bedriftsbesøk - avhengig av fordypningsområde.

Vurderingsordning:

Vurdering av valgfri del

Tilstedeværelse og obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å få dette godkjent. Det er studentens ansvar å sørge for at valgfridel blir gjennomført, og det vil ikke bli gitt erstatningsundervisning for dette med mindre studenten kan dokumentere gyldig fravær.

Kursansvarlig gir kursbevis/attest og/eller kvitterer på sensurskjema hvor valgfri del blir ført opp. Kun 100 % gjennomførte valgfrie opplegg blir godkjent. 

Vurdering Fordypningsoppgave

For å bestå differensieringsretningen i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet må følgende 2 deler være bestått:

 • Fordypningsoppgave (15,0 studiepoeng): Bestått Norsk og Engelsk navn skal påføres vitnemålet.
 • Fordypning i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet (36,5 studiepoeng): Bestått (består av obligatorisk del (klinikk og temaer) 35,0 studiepoeng og valgfri del 1,5 studiepoeng). Eller alternativt: Fordypning i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet med ekstra vekt på mattrygghet (36,5 studiepoeng): Bestått

Sensurskjema og 2 eksemplarer av fordypningsoppgave må være levert Studieavdelingen seinest 1 uke før semesterslutt for at vitnemål skal bli utstedt til eksamensavslutning.

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Arbeidstøy, vernesko, stetoskop og saks.

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :