Course code VET316

VET316 Produksjonsdyrmedisin

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Lisbeth Hektoen
Medvirkende: Lisbeth Hektoen, Helene Ween, Wenche Kristin Farstad, Ane Christine Wammer Nødtvedt
Studiepoeng: 17
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: <p>VET</p><p>TIL2</p>
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
 • Medisinske lidelser hos produksjonsdyr
 • Kirurgiske lidelser på produksjonsdyr
 • Obstetriske lidelser, puerperiets lidelser og speddyrsjukdommer hos produksjonsdyr
 • Obstetrikk hos hest
 • Reproduksjon hos produksjonsdyr, hund, katt og hest
 • Ambulatorisk virksomhet på produksjonsdyr og hest
 • Besetningsmedisin på produksjonsdyr
 • Fjørfemedisin
 • Utplassering til Sandnes i småfesjukdommer og besetningsmedisin
Læringsutbytte:

Gi studentene teoretiske kunnskaper og kliniske ferdigheter innen sykdomsutvikling, diagnostikk, behandling og forebyggende helsearbeid hos produksjonsdyr, inkludert fjørfe. Emnet omfatter også fagområdet reproduksjon på hest og smådyr.

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.1, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Vise respekt for dyr og mennesker og ha forståelse for eieres relasjoner til dyrene.
 • Kjenne til dyras velferdsbehov.
 • Vektlegge økonomiske hensyn.
 • Arbeide selvstendig.
 • Kommunisere og samarbeide med dyreeiere og kolleger og andre fagpersoner.
 • Innhente og vurdere faginformasjon.
 • Kjenne sin faglige begrensning og søke hjelp ved behov.
 • Gjengi kunnskap om viktige sykdommer, diagnostiske verktøy og behandlingsmetoder hos vanlige dyrearter.
 • Oppta anamnese og innhente relevant informasjon om besetning.
 • Håndtere dyr på en trygg måte.
 • Foreta klinisk undersøkelse og bedømme funn.
 • Ta ut relevante prøver og tolke prøvesvar.
 • Sette opp en relevant liste over differensialdiagnoser og stille diagnose.
 • Vurdere prognose.
 • Foreta eller foreslå behandling.
 • Yte nødhjelp, herunder fødselshjelp.
 • Vurdere behov for og anvende prinsipper for besetningsdiagnostikk.
 • Foreslå forebyggende tiltak i produksjonsdyrbesetninger.
 • Skrive utfyllende journaler, rapporter og attester som tilfredsstiller gjeldende regelverk.
 • Gjennomføre praktiske hygienetiltak og smitteforebygging.
 • Være bevisst på betydningen av trygg mat i næringskjeden.
 • Forebygge zoonoser.
Læringsaktiviteter:

Undervisningen i 8. og 9.semester bygger på forelesninger som gis i 7.semester (fjørfe i 6. semester).

Rotasjonsundervisning i smågrupper på ProdMeds klinikker og ambulatorisk virksomhet i 8. og 9. semester (5 uker i 8. semester og 4 uker i 9. semester per student). Utplassering i Sandnes i småfesjukdommer og besetningsmedisin i 6. semester (1 uke). Helge og nattevakter på ProdMeds klinikker og i ambulant virksomhet.

Medisin/kirurgi 

Undervisningen som gis på Medisinsk/kirurgisk klinikk omfatter indremedisinske- og kirurgiske lidelser hos storfe, småfe og gris.  Hver student er til sammen 3 uker på denne klinikken i 8. og 9. semester (i tillegg til en uke med halv dags undervisning i 7.semester). Studentene har tjeneste på klinikkene, hvor de får utlevert pasienter som de selv skal undersøke og behandle, og under veiledning selv utføre operasjoner på dyr.

Obstetrikk

Undervisningen gis i forbindelse med rotasjonen på ambulatorisk klinikk og til en viss grad på medisinsk/ kirurgisk klinikk. Det vil så langt det praktisk lar seg gjennomføre bli gitt tilbud om keisersnitt på søye. Studentene vil bli hentet fra de andre rotasjonene.

Reproduksjon

Undervisningen omfatter reproduksjonsfysiologi, gynekologi, andrologi og reproduksjonsendokrinologi. Undervisningen gis dels ved instituttets stasjonærklinikker og dels ved besetningsbesøk. Hver student er til sammen 2 uker på denne klinikken (1 +1 i henholdsvis 8. og 9. semester). På denne klinikken undervises det også i reproduksjon på hest, hund og katt i tillegg til ku, småfe og gris.

Ambulatorisk tjeneste

Ambulatorisk klinikk kjører ut til besetninger i 7 kommuner rundt Oslo samt NMBUs fjøs på Ås. Studentene får trening i ambulatorisk praksis og besetningsarbeid på produksjonsdyr og hest. Undervisningen er på 3 uker per student og er lagt til 8. og 9. semester.

Besetningsmedisin

Undervisningen foregår i form av besetningsbesøk (storfe og svin) og arbeid med oppgaver i tilslutning til dette, inkludert innlevering av skriftlig besetningsrapport. Undervisningen er på 1 uke per student og er lagt til 8. semester, samt en halv dag om småfe som undervises i Sandnes i 9. semester.

Fjørfemedisin

Undervisningen gis i form av forelesninger i 6. semester og 1 dag i besetningsmedisin i 8. semester. Obduksjonen i fjørfe i blandingsrotasjonen i 8. semester er obligatorisk. Studenten har selv ansvar for å sørge for å kontakte kursansvarlig slik at det blir mulig å ta det igjen i inneværende semester. Ellers må gjentak tas neste år. Studenten vil ikke få godkjent karakter i faget før obduksjonen er tatt.

Småfesykdommer og besetningsmedisin

Undervisning foregår på ProdMeds Småfeseksjon i Sandnes i 6. semester. Foruten undervisning på seksjonens egen besetning, patologisk diagnostikk på innkommet materiale gis forelesninger, gruppeundervisning og besetningsbesøk til småfebesetninger. Det er kveldsvakt.

Propedeutisk kurs og Innledende veterinærmedisin

Se 6. og 7. semester. Tema fra denne undervisningen eksamineres også til klinisk eksamen i 9. semester.

Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3.året på studieprogrammet. 
Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet. Til eksamen i 9. semester kan temaer fra hele veterinærpensumet bli eksaminert i den grad det er relevant for problemstillingen/kasus det eksamineres i.
Obligatorisk aktivitet:

Kurs og klinikkrotasjoner er obligatoriske. Helge- og nattevakter er obligatoriske. For klinikkrotasjonen tillates inntil 1 dag gyldig fravær pr. uke. Fravær utover dette må tas igjen. Alt fravær på vakt må tas igjen. 

Fjørfeobduksjon i blandingsrotasjonen: se regler under fjørfemedisin.

Vurderingsordning:

Før eksamen:

Studenten må bestå hver klinikkperiode, og selv sørge for at dokumentasjon på tilstedeværelse blir utfylt. For å bestå klinikkperioden må studenten ha vært tilstrekkelig tilstede, samt inneha allment akseptable faglige og etiske normer. Se dokumenter på informasjonsrommet Canvas. For å få godkjent gyldig fravær må studenten levere legeattest til studieavdelingen.

Skjemaet som dokumenterer tilstedeværelse leveres på Canvas. Studenter som ikke får bestått klinikkperioden eller har mer gyldig fravær enn det som aksepteres får ikke fremstille seg til eksamen.

Praktisk/muntlig eksamen i Produksjonsdyrmedisin: Eksamen består av en klinisk og en muntlig del. To eksamensstasjoner benyttes: kandidaten kommer opp i klinikk (med pasient) enten i fagområdet medisin/kirurgi eller reproduksjon/obstetrikk og en muntlig eksamen i det  motsatte fagområdet eller i besetningsmedisin eller fjørfemedisin. Inntil 8 studenter avlegger eksamen på en dag, Eksamineringen er individuell. Det gis en samlet gradert karakter for hele eksamen. Dersom den aritmetiske gjennomsnittskarakteren i faget ikke blir en hel karakter skal karakteren i klinisk deleksamen telle mest. Ikke bestått i den første deleksamenen medfører at kandidaten ikke fremstilles til andre del av eksamen.

Sensor:
I tillegg til eksaminator er en ekstern sensor med på både den kliniske delen av eksamen og på den muntlige delen.
Merknader:

Krav til eget utstyr

Arbeidstøy, stetoskop og saks. Studentene får utdelt overtrekkstøy og støvler på de ulike klinikkene.

HMS og smittevern:

Karantene etter utenlandsopphold: Ta kontakt med underviser/klinikkleder på forhånd for å avklare dette Som et generelt utgangspunkt gjelder at studenter som  har hatt kontakt med husdyr i utlandet må vente minst 48 timer fra de kommer til Norge før de får adgang til klinikker, husdyrbesetninger o.l. og minst 72 timer dersom de har vært i land med alvorlig smittsom sjukdom. I tillegg er det egne krav med tanke på forebygging av MRSA/ LA-MRSA,  jfr.  NMBUs HMS-håndbok.

Det er egne smittesluser ved inngang til klinikkene. Det er overtrekkstøy, hansker og støvler tilgjengelig ved smitteslusene og ved besøk i besetninger. Studentene skal bruke hansker ved håndtering av medisiner og annet risikomateriell, allergener og ved håndtering av dyr som mistenkes for å lide av en zoonose. 

Det vises til retningslinjer for håndtering av store produksjonsdyr og hest ved NMBU Veterinærhøgskolen og Grunnregler angående håndtering av dyr (se Canvas). Det er tilgjengelig førstehjelpsutstyr og brannopplæring gis i klinikkene. Prodmed tilstreber å ikke ha større grupper enn 6 studenter ved håndtering av store dyr.

Stasjonærklinikken medisin/kirurgi: Klinikkrutiner blir gjennomgått muntlig ved første besøk (se også Canvas). 

Reproduksjon: Ved undersøkelse av organer fra slaktehus brukes hansker. Ved undersøkelse av dyra brukes hansker, og det skiftes hansker for hvert dyr.

Ambulatorisk klinikk: det er laget egne vernerutiner (se Canvas). Disse gjennomgås muntlig ved inngang til 8. semester.

Seksjon for småfesykdommer: det er utarbeidet et smittevernnotat. Prosedyrer for de ulike aktiviteter er slått opp på veggen i alle rom studentene ferdes. Studenter gis ikke tillatelse til å bruke obduksjonssagen. Studentene gis grundig opplæring i brannvern ved ankomst og må signere for at de kjenner rømningsveiene ved brann. Studenter som er gravide må kontakte seksjonsleder ved ankomst. De gis et tilpasset opplegg, slik at risikoen for å komme i kontakt med risikomateriale som abortfremkallende agens minimeres (Listeria, Toxoplasmose).

Fravær: Det tillates inntil en dags gyldig fravær per uke. Det er ikke mulig å samle opp dager. Gyldig fravær utover dette må tas igjen etter avtale med klinikkleder.

Begrunnelsen for dette kravet er at dette er ferdighetstrening som er nødvendig for profesjonell yrkesutøvelse. 

Studenter kan ikke gå opp til eksamen før fravær fra klinikken er tatt igjen.

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3.året på studieprogrammet. 
Eksamensdetaljer: Klinisk eksamen, klinikkuker og utplassering : A - E / Ikke bestått