Course code VET316

VET316 Produksjonsdyrmedisin

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Terje Fjeldaas
Medvirkende: Lisbeth Hektoen, Helene Ween, Randi Margit Gerda Oppermann Moe, Wenche Kristin Farstad, Hans Petter Kjæstad, Snorre Stuen, Ane Christine Wammer Nødtvedt
Studiepoeng: 17
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: <p>VET</p><p>TIL2</p>
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
 • Medisinske lidelser hos produksjonsdyr.
 • Kirurgiske lidelser på produksjonsdyr.
 • Obstetriske lidelser, puerperiets lidelser og speddyrsjukdommer hos produksjonsdyr.
 • Reproduksjon hos produksjonsdyr, hund, katt og hest.
 • Obstetrikk hos hest.
 • Ambulatorisk virksomhet på produksjonsdyr og hest.
 • Besetningsmedisin på produksjonsdyr.
 • Fjørfemedisin.
 • Utplassering til Sandnes i småfesjukdommer og besetningsmedisin.
Læringsutbytte:

Gi studentene teoretiske kunnskaper og kliniske ferdigheter innen sykdomsutvikling, diagnostikk, behandling og forebyggende helsearbeid hos produksjonsdyr, omfatter også fagområdet reproduksjon på hest og smådyr.

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.1, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Vise respekt for dyr og mennesker og ha forståelse for eieres relasjoner til dyrene.
 • Kjenne til dyras velferdsbehov.
 • Vektlegge økonomiske hensyn.
 • Arbeide selvstendig.
 • Kommunisere og samarbeide med dyreeiere og kolleger og andre fagpersoner.
 • Innhente og vurdere faginformasjon.
 • Kjenne sin faglige begrensning og søke hjelp ved behov.
 • Gjengi kunnskap om viktige sykdommer, diagnostiske verktøy og behandlingsmetoder hos vanlige dyrearter.
 • Oppta anamnese og innhente relevant informasjon om besetning.
 • Håndtere dyr på en trygg måte.
 • Foreta klinisk undersøkelse og bedømme funn.
 • Ta ut relevante prøver og tolke prøvesvar.
 • Sette opp en relevant liste over differensialdiagnoser og stille diagnose.
 • Vurdere prognose.
 • Foreta eller foreslå behandling.
 • Yte nødhjelp, herunder fødselshjelp.
 • Vurdere behov for og anvende prinsipper for besetningsdiagnostikk.
 • Foreslå forebyggende tiltak i produksjonsdyrbesetninger.
 • Skrive utfyllende journaler, rapporter og attester som tilfredsstiller gjeldende regelverk.
 • Gjennomføre praktiske hygienetiltak og smitteforebygging.
 • Være bevisst på betydningen av trygg mat i næringskjeden.
 • Forebygge zoonoser.
Læringsaktiviteter:

Undervisningen gis som forelesninger i fjørfe i 6. semester, samt besetningsmedisin i 7 semester. Rotasjonsundervisning i smågrupper på ProdMeds klinikker og ambulatorisk virksomhet i 8. og 9. semester (5 uker i 8. semester og 4 uker i 9. semester per student). Utplassering i Sandnes i småfesjukdommer og besetningsmedisin i 6. semester (1 uke). Helge og nattevakter på ProdMeds klinikker og ambulant virksomhet.

Medisin/kirurgi/obstetrikk-klinikken

Undervisningen som gis på Medisinsk klinikk omfatter indremedisinske-, kirurgiske-, obstetriske- lidelser hos storfe, småfe og gris.  Hver student er til sammen 3 uker på denne klinikken (2 +1 i henholdsvis 8. og 9. semester). Studentene har tjeneste på klinikkene, hvor de får utlevert pasienter som de selv skal undersøke og behandle, og under veiledning selv utføre operasjoner på dyr. Det vil så langt det praktisk lar seg gjennomføre bli gitt tilbud om keisersnitt på søye. Studentene vil bli hentet fra de andre rotasjonene.

Reproduksjon-klinikken 

Undervisningen omfatter reproduksjonsfysiologi, gynekologi, andrologi, reproduksjonsendokrinologi. Undervisningen gis dels ved instituttets stasjonærklinikker og dels ved besetningsbesøk. Hver student er til sammen 2 uker på denne klinikken (1 +1 i henholdsvis 8. og 9. semester). På denne klinikken undervises det også i reproduksjon på hest, hund og katt i tillegg til ku, småfe og gris.

Ambulatorisk virksomhet

Ambulatorisk klinikk betjener besetninger i Oslo, Bærum, Lørenskog, Skedsmo og Nittedal, samt NMBUs fjøs på Ås. Studentene får opplæring i ambulatorisk praksis under realistiske forhold på produksjonsdyr og hest. Puerperiets sykdommer, nyfødte sykdommer og jurets sykdommer inngår også. Undervisningen er på 3 uker per student og er lagt til 9. semester.

Besetningsmedisin

Undervisningen foregår i form av besetningsbesøk (storfe og svin) og arbeid med oppgaver i tilslutning til dette, inkludert innlevering av skriftlig besetningsrapport. Undervisningen er på 1 uke per student og er lagt til 8. semester, samt en halv dag om småfe som undervises i Sandnes i 9 semester.

Fjørfemedisin

Undervisningen gis i form av forelesninger i 6. semester og 1 dag i besetningsmedisin i 8. semester. Obduksjonen i fjørfe i blandingsrotasjonen i 8. semester er obligatorisk. Studenten har selv ansvar for å sørge for å kontakte kursansvarlig slik at det blir mulig å ta det igjen i inneværende semester. Ellers må gjentak tas neste år. Studenten vil ikke få godkjent karakter i faget før obduksjonen er tatt.

Småfesykdommer og besetningsmedisin

Undervisning foregår også på ProdMeds Småfeseksjon i Sandnes i 6. semester. Foruten undervisning på seksjonens egen besetning, patologisk diagnostikk på innkommet materiale gis forelesninger, gruppeundervisning og besetningsbesøk til småfebesetninger. Det er kveldsvakt.

Propedeutisk kurs og Innledende veterinærmedisin

Se 6. og 7. semester. Tema fra denne undervisningen eksamineres også til klinisk eksamen i 9. semester.

Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3.året på studieprogrammet. 
Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet. Til eksamen i 9. semester kan temaer fra hele veterinærpensumet bli eksaminert i den grad det er relevant for problemstillingen/kasus det eksamineres i.
Obligatorisk aktivitet:

Fjørfeobduksjon i blandingsrotasjonen: Se regler under fjørfemedisin.

Kurs og klinikktjeneste er obligatorisk. Helge- og nattevakter er obligatoriske.

Vurderingsordning:

Studenten må bestå hver klinikkperiode, og selv sørge for at dokumentasjon på tilstedeværelse blir utfylt. For å bestå klinikkperioden må studenten ha vært tilstrekkelig tilstede, samt inneha allment akseptable faglige og etiske normer. Se dokumenter på informasjonsrommet CanvasFor å få godkjent gyldig fravær må studenten ha levert legeerklæring innen 5 dager fra fraværstidspunktet.

Skjemaet som dokumenterer tilstedeværelse leveres på Canvas Studenter som ikke får bestått klinikkperioden eller mer gyldig fravær enn det som aksepteres får ikke fremstille seg til eksamen.

Praktisk/muntlig eksamen i Produksjonsdyrmedisin: Klinisk eksamen og muntlig teorieksamen (2 eksamensstasjoner benyttes; kandidatene kommer opp i klinikk enten i fagområdet medisin/kirurgi eller rep.fys./obstetrikk og en teorieksamen i det andre fagområdet eller forebyggende helsearbeid/besetningsmedisin/fjørfemedisin). Studentene kommer opp gruppevis på opptil 8 og eksamineres individuelt. Det gis en samlet gradert karakter for hele eksamen. Dersom det aritmetiske gjennomsnittskarakter i faget ikke blir en hel karakter skal karakteren i klinisk deleksamen telle mest. Ikke bestått i den første del medfører at kandidaten ikke fremstilles til andre eksamensstasjon.

Sensor:
I tilleg til eksaminator er en ekstern sensor med på både den kliniske delen av eksamen og på den muntlige delen.
Merknader:

Krav til eget utstyr

Arbeidstøy, vernesko, stetoskop og saks.

HMS:

Karantene: Studenter kan ikke ha oppholdt seg i utlandet siste 72 timer før klinikkundervisning i produksjonsdyrmedisin. Det henvises til egne retningslinjer for LA MRSA. Det vises til Regler for håndtering av store produksjonsdyr og hest ved NMBU Veterinærhøgskolen og Grunnregler angående håndtering av dyr (Se Canvas). Det er tilgjengelig førstehjelpsutstyr og brannopplæring gis i klinikkene. Studentene oppfordres til å bruke hansker ved håndtering av medisiner og annet risikomateriell, allergener og ved håndtering av dyr som mistenkes for å lide av en zoonose. 

Det er egne smittesluser ved inngang til klinikkene. Det er overtrekkstøy, hansker og støvler tilgjengelig ved smitteslusene og ved besøk i besetninger. Investering i ny klauvboks gir mindre risiko for skader. Prodmed tilstreber å ikke ha større grupper enn 6 studenter ved håndtering av store dyr.

Stasjonærklinikken: Klinikkrutiner blir gjennomgått muntlig ved første besøk (Se Canvas). Produksjonsdyrmedisin har utarbeidet en orientering om hygiene og sikkerhet ved ProdMeds kliniske virksomhet. Utdrag fra dette blir delt ut.

Reproduksjon: Ved undersøkelse av organer fra slaktehus brukes hansker. Ved undersøkelse av dyra brukes hansker, og det skiftes hansker for hvert dyr.

Ambulatorisk er det laget egne vernerutiner (Se Canvas). Disse gjennomgås muntlig ved inngang til 8. semester.

Ved seksjon for småfesykdommer er det utarbeidet et smittevernnotat. Prosedyrer for de ulike aktiviteter er slått opp på veggen i alle rom studentene ferdes. Studenter gis ikke tillatelse til å bruke obduksjonssagen. Studentene gis grundig opplæring i brannvern ved ankomst og må signere for at de kjenner rømningsveiene ved brann. Studenter som er gravide må kontakte seksjonsleder ved ankomst. De gis et tilpasset opplegg, slik at risikoen for å komme i kontakt med risikomateriale som abortfremkallende agens minimeres (Listeria, Toxoplasmose).

Fravær:

Det tillates inntil 1 dag dokumentert gyldig fravær per uke. Det er ikke mulig å samle opp dager. Gyldig fravær utover dette må tas igjen i henhold til seksjonsleders anvisning. All fravær fra vakt må tas igjen

Begrunnelsen er at dette er ferdighetstrening som er nødvendig for yrkesutøvelsen. Ved fravær utover det som aksepteres må det manglende antall dager tas igjen etter regler gitt i dokumenteter og informasjon på Canvas. Studenten vil ikke kunne fremstilles til eksamen før fraværet er tatt igjen.

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3.året på studieprogrammet. 
Eksamensdetaljer: Klinisk eksamen, klinikkuker og utplassering : A - E / Ikke bestått