Course code VANN220

VANN220 Vannressurser og vannforsyning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Gunnhild Riise
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Miljø og naturressurser, Vann og miljøteknikk, Økologi og naturforvaltning (vannressurs).
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger: Vann som ressurs, vanntyper, vannkvalitet, beskyttelse av vannforekomster, samt metoder for behandling av drikkevann. Videre inngår klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann, kjemiske og biologiske kvalitetskrav. I tillegg behandles valg av kilder til vannforsyning og ulemper/fordeler/fare for forurensing av ulike vannkilder. Lovverk i tilknytning til vannforsyning/- vannforvaltning inkl. vannforskriften. Gruppearbeid: 3-4 studenter samarbeider om et relevant tema som presenteres i plenum for alle studentene som følger emnet. Utferd: 5-6 timers varighet.
Læringsutbytte:
Etter avsluttet eksamen skal kandidaten
  • få en forståelse av vannets betydning som ressurs og hvordan vannressursene forvaltes
  • få kunnskaper om ulike drikkevannskilder, behov for tiltak i nedbørsfeltet og vannbehandling i henhold til drikkevannsforskriftene
  • kunne vurdere vannkvalitet og forurensningskilder som grunnlag for å klassifisere miljøkvalitet og fastsette miljømål for vannforekomster i henhold til vanndirektivet/vannforskriften
Læringsaktiviteter:
Forelesningene gjennomgår sentrale deler av emnet. Gjesteforelesere er trukket inn i noen timer for å konkretisere/eksemplifisere hvordan kunnskapen i emnet kan anvendes i norsk vannforvaltning. Studentene deltar i gruppearbeid for å få et mer aktivt forhold til faget, hvor de velger et tema fra en oppsatt liste. Ferdig resultat presenteres i plenum. Utferd arrangeres til et drikkevannsanlegg i Oslo/Akershus-område for å lære hvordan disse anleggene fungerer i praksis.
Læringsstøtte:
Diskusjoner gjennomføres med lærer tilstede. Det tilstrebes å ha en god dialog mellom lærer og student.
Pensum:
Andersen E. (2016). Vannforsyning og helse Veiledning i drikkevannshygiene Vannrapport 127 Folkehelseinstituttet. Arne Tollan: Vannressurser (3 kapitler). Relevante rapporter og artikler som legges ut i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
VANN200.
Anbefalte forkunnskaper:
VANN210.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på utferd.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Skriftlig slutteksamen (2,5 timer) teller 70%.
  • Presentasjon av gruppearbeid i plenum teller 30%.

Begge deler må være godkjent for å bestå emnet.

Langsgående vurdering, karakter A-E / Ikke bestått.

Sensor:
Sensor involveres i planlegging og revidering/evaluering av emnet samt i karakterfastsetting ved skriftlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 22 timer, diskusjoner: 6 timer, gruppearbeid: maks. 5 timers veiledning, utferd: 6 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer