VANN220 Vannressurser og vannforsyning

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Gunnhild Riise

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Forelesninger: Vann som ressurs, vanntyper, vannkvalitet, beskyttelse av vannforekomster, samt metoder for behandling av drikkevann. Videre inngår klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann, kjemiske og biologiske kvalitetskrav. I tillegg behandles valg av kilder til vannforsyning og ulemper/fordeler/fare for forurensing av ulike vannkilder. Lovverk i tilknytning til vannforsyning/- vannforvaltning inkl. vannforskriften. Gruppearbeid: 3-4 studenter samarbeider om et relevant tema som presenteres i plenum for alle studentene som følger emnet. Utferd: 5-6 timers varighet.

Dette lærer du

Etter avsluttet eksamen skal kandidaten

 • få en forståelse av vannets betydning som ressurs og hvordan vannressursene forvaltes
 • få kunnskaper om ulike drikkevannskilder, behov for tiltak i nedbørsfeltet og vannbehandling i henhold til drikkevannsforskriftene
 • kunne vurdere vannkvalitet og forurensningskilder som grunnlag for å klassifisere miljøkvalitet og fastsette miljømål for vannforekomster i henhold til vanndirektivet/vannforskriften
 • Forelesningene gjennomgår sentrale deler av emnet. Gjesteforelesere vil konkretisere/eksemplifisere hvordan kunnskapen i emnet kan anvendes i norsk vannforvaltning. Studentene deltar i gruppearbeid for å få et mer aktivt forhold til faget, hvor de velger et tema fra en oppsatt liste. Ferdig resultat presenteres i plenum. Utferd arrangeres til et drikkevannsanlegg i Oslo/Viken-område for å lære hvordan disse anleggene fungerer i praksis.
 • Diskusjoner gjennomføres med lærer tilstede. Det tilstrebes å ha en god dialog mellom lærer og student.
 • Andersen E. (2016). Vannforsyning og helse Veiledning i drikkevannshygiene Vannrapport 127 Folkehelseinstituttet. Arne Tollan: Vannressurser (3 kapitler). Relevante rapporter og artikler som legges ut i Canvas.
 • VANN200.
 • Skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 100%. Karakter A-E / Ikke bestått.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor involveres i planlegging og revidering/evaluering av emnet samt i karakterfastsetting ved skriftlig eksamen.
 • Presentasjon av gruppearbeid.

  Deltakelse på utferd.

 • Forelesninger: 20 timer, diskusjoner: 6 timer, gruppearbeid: maks. 5 timers veiledning, utferd: 6 timer.
 • Realfag