Course code VANN220

VANN220 Vannressurser og vannforsyning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Gunnhild Riise
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Miljø og naturressurser, Vann og miljøteknikk, Økologi og naturforvaltning (vannressurs).
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger innenfor temaene vann som ressurs, beskyttelse av vannforekomster, innvirkning av ulike typer forurensninger på drikkevannskvalitet, samt metoder for behandling av drikkevann. Videre inngår klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann, kjemiske og biologiske kvalitetskrav til bruksvann, med vektlegging på drikkevannsforskriftene. I tillegg behandles valg av kilder til vannforsyning og ulemper/fordeler/fare for forurensing av ulike vannkilder. Lovverk i tilknytning til vannforsyning/- vannforvaltning inkl. rammedirektivet for vann. Gruppearbeid: 3-4 studenter samarbeider om et relevant tema som presenteres i plenum for alle studentene som følger emnet. Utferd: 5-6 timers utferd.
Læringsutbytte:
Studenten skal forstå at vann er en viktig ressurs som må forvaltes riktig med tanke på kommende generasjoner. Studenten skal kunne klassifisere, beskytte og bruke ulike vanntyper til forskjellige formål. Studenten skal ha kunnskaper om forvaltning av vassdrag, ulike drikkevannskilder, behov for tiltak i nedbørsfeltet og vannbehandling i henhold til drikkevannsforskriften. Studenten skal forstå begrepet naturtilstand og hvilken vannkvalitet som kjennetegner ulike vanntyper Studenten skal kunne vurdere vannkvalitet og forurensningskilder fra et helhetlig perspektiv med basis i hele nedbørsfeltet og EUs vanndirektiv.
Læringsaktiviteter:
Forelesningene brukes til å gjennomgå sentrale temaer innenfor emnet. Gjesteforelesere er trukket inn i noen timer for å konkretisere/eksemplifisere hvordan kunnskapen i emnet kan anvendes. Diskusjoner legges inn i tilknytning underveis for å variere undervisningen og å belyse noen sentrale temaer innenfor vannressurser og vannforsyning. Gruppearbeid anvendes for at studentene skal få et mer aktivt forhold til stoffet. Studentene velger tema fra en oppsatt liste. Ferdig resultat presenteres i plenum. Utferd arrangeres til et drikkevannsanlegg og kloakkrenseanlegg i Oslo/Akershus-område for å se hvordan disse anleggene fungerer i praksis.
Læringsstøtte:
Diskusjoner gjennomføres med lærer tilstede. Det tilstrebes å ha en god dialog mellom lærer og student.
Pensum:
Andersen E. (2016). Vannforsyning og helse Veiledning i drikkevannshygiene Vannrapport 127 Folkehelseinstituttet. Arne Tollan: Vannressurser (3 kapitler). Relevante rapporter og artikler som legges ut i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
VANN200.
Anbefalte forkunnskaper:
VANN210.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på utferd.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig slutteksamen (2,5 timer) teller 80%. Presentasjon av gruppearbeid i plenum teller 20%. Begge deler må være godkjent for å bestå emnet. Langsgående vurdering, karakter A-F.

Sensor:
Sensor involveres i planlegging og revidering/evaluering av emnet samt i karakterfastsetting ved skriftlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 22 timer, diskusjoner: 6 timer, gruppearbeid: maks. 5 timers veiledning, utferd: 6 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått