Course code VANN220

VANN220 Vannressurser og vannforsyning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Gunnhild Riise
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Miljø og naturressurser, Vann og miljøteknikk, Økologi og naturforvaltning (vannressurs).
Emnets innhold:
Forelesninger: Vann som ressurs, vanntyper, vannkvalitet, beskyttelse av vannforekomster, samt metoder for behandling av drikkevann. Videre inngår klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann, kjemiske og biologiske kvalitetskrav. I tillegg behandles valg av kilder til vannforsyning og ulemper/fordeler/fare for forurensing av ulike vannkilder. Lovverk i tilknytning til vannforsyning/- vannforvaltning inkl. vannforskriften. Gruppearbeid: 3-4 studenter samarbeider om et relevant tema som presenteres i plenum for alle studentene som følger emnet. Utferd: 5-6 timers varighet.
Læringsutbytte:
Etter avsluttet eksamen skal kandidaten
  • få en forståelse av vannets betydning som ressurs og hvordan vannressursene forvaltes
  • få kunnskaper om ulike drikkevannskilder, behov for tiltak i nedbørsfeltet og vannbehandling i henhold til drikkevannsforskriftene
  • kunne vurdere vannkvalitet og forurensningskilder som grunnlag for å klassifisere miljøkvalitet og fastsette miljømål for vannforekomster i henhold til vanndirektivet/vannforskriften
Læringsaktiviteter:
Forelesningene gjennomgår sentrale deler av emnet. Gjesteforelesere er trukket inn i noen timer for å konkretisere/eksemplifisere hvordan kunnskapen i emnet kan anvendes i norsk vannforvaltning. Studentene deltar i gruppearbeid for å få et mer aktivt forhold til faget, hvor de velger et tema fra en oppsatt liste. Ferdig resultat presenteres i plenum. Utferd arrangeres til et drikkevannsanlegg i Oslo/Akershus-område for å lære hvordan disse anleggene fungerer i praksis.
Læringsstøtte:
Diskusjoner gjennomføres med lærer tilstede. Det tilstrebes å ha en god dialog mellom lærer og student.
Pensum:
Andersen E. (2016). Vannforsyning og helse Veiledning i drikkevannshygiene Vannrapport 127 Folkehelseinstituttet. Arne Tollan: Vannressurser (3 kapitler). Relevante rapporter og artikler som legges ut i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
VANN200.
Anbefalte forkunnskaper:
VANN210.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på utferd.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Skriftlig slutteksamen (2,5 timer) teller 70%.
  • Presentasjon av gruppearbeid i plenum teller 30%.

Begge deler må være godkjent for å bestå emnet.

Langsgående vurdering, karakter A-E / Ikke bestått.

Sensor:
Sensor involveres i planlegging og revidering/evaluering av emnet samt i karakterfastsetting ved skriftlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 22 timer, diskusjoner: 6 timer, gruppearbeid: maks. 5 timers veiledning, utferd: 6 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått