Detaljer om emnet VANN210

VANN210 Limnologi / ferskvannsøkologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Thomas Rohrlack
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-MINA, B-ØN.
Emnets innhold:
Tema som behandles er: Lys, temperatur, turbiditet, farge, gasser, ionesammensetning, næringssalter, seston, primær- og sekundærproduksjon, organisk materiale, fytoplankton, dyreplankton, bunndyr, sedimenter, innsjøtyper, trofigrad, forurensning mm.
Læringsutbytte:
Studenten skal tilegne seg kjennskap om grunnleggende fysiske, kjemiske og biologiske prosesser for å kunne forstå stoffomsetning og forurensning av våre innsjøer og elver.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvelser er integrert i / alternerer med forelesninger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Oversikt kunngjøres ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
VANN200 Hydrologi
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen (3,5timer) teller 100%. Karakterregel A-E / Ikke bestått.
Sensor:
Sensor brukes til eksamen og til egenevaluering av emnet.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger ca 50 timer. Egeninnsats 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og øvelser: 50 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått