Course code TRE210

TRE210 Trelastindustri

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Anders Qvale Nyrud
Medvirkende: Olav Albert Høibø
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Maskiner og verktøy for sponskjærende bearbeiding. Vannets binding til trevirkets indre struktur med tilhørende form- og dimensjonsforandring. Balanse mellom fukt i luft og fukt i ved samt dynamisk fukttransport i veden. Kombinert effekt av fukt og temperatur. Trebeskyttelse - modifisering, impregnering og overflatebehandling samt liming. Planlegging av produksjon og logistikk. Skursimulering, skurutbytte og volumkalkyler. Produksjonsøkonomi, kostnads- og lønnsomhetskalkyler.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha kunnskap om trelastindustrien i Norge og hvordan bedriftsstruktur og trelastmarkeder  har endret seg de siste tiårene. 

Ferdigheter: Studentene skal kunne gjøre rede for metoder, maskiner og verktøy for oppdeling av tømmer og bearbeiding, tørking og modifisering av tre og trebaserte materialer, samt overflatebehandling, impregnering og liming av tre, og for innvirkningen av disse prosessene på treets bruksegenskaper. Studentene skal også kunne gjøre rede for planlegging, styring og kontroll av produksjonsprosessene ved en trelastbedrift.

Generell kompetanse: Studentene skal forstå hvilke muligheter trelastbedriftene har for lønnsom tilpasning av produksjon, produkter og markeder i fremtiden. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, mindre og større skriftlige oppgaver samt utferder. Øvingene blir brukt for å konkretisere det teoretiske stoffet. Studentene presenterer enkelte av oppgavene for klassen.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Vil bli annonsert i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG101, SKOG210.
Anbefalte forkunnskaper:
STAT100
Obligatorisk aktivitet:
Alle innleveringsoppgaver. Deltakelse på minst 3/4 av øvinger og utferder kreves for å gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen: 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor brukes ved karaktersetting av skriftlig eksamensbesvarelse.
Merknader:
Emnet blir ikke gitt dersom færre enn fem studenter.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisningstid ca. 50 timer pluss 5 timer øvinger. Studentenes egeninnsats i form av forberedelser til øvinger og uterder samt innleveringsoppgaver og rapporter: ca. 240 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 50 timer forelesninger, 5 timer øvinger og 3 dager utferder, innleveringsoppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått