Course code TMPP350

TMPP350 Energi og Prosessteknikk Hovedkurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Volha Shapaval
Medvirkende: Odd Ivar Lekang, Tor Kristian Stevik, Carlos Mauricio Salas Bringas
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Hoveddelen av kurset består i å gjennomføre en individuell semesteroppgave der studenten skal planlegge og prosjektere en produksjonsenhet/bedrift. Eksempler på dette kan være oljeraffineri, industriell produksjon av bioetanol, industriell rensing av gasser, fjernvarmeanlegg, med mere. I tillegg vil noen enhetsoperasjoner bli gjennomgått, med spesiell vekt på de enhetsoperasjonene som er aktuelle i forbindelse med semesteroppgaven. Kurset vil innholde en egen del med energi og prosesssimulering med ved bruk av verktøyet Aspen Plus og en egen del med prosesstyring og regulering. Om mulig så vil et besøk på en relevant fabrikk bli gjennomført.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene kunnskap til å sette sammen flere industrielle enhetsoperasjoner til en større produksjonsbedrift. Dimensjonering av de forskjellige enhetene slik at de er tilpasset hverandre er sentralt. I tillegg skal studentene kunne utføre noe simulering av sammensatte produksjonsanlegg.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger/seminarer, selvstudium, gruppearbeid og regneøvelser. Problembasert læring (PBL). Hoveddelen av kurset består av ett større prosjektarbeid der studenten har en stor grad av frihet i hvordan prosjektet gjennomføres. Prosjektrapporten skal være på en bestemt form.
Læringsstøtte:
Ansvarlig lærer(e) ertilgjengelig i arbeidstiden forekstra støtte og råd, og kan også nås via telefon og e-mail.
Pensum:
Pensunmliste deles ut ved oppstart for emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
TMPP251, FYS 251, TEL240
Anbefalte forkunnskaper:
TMP100,  og FYS210 - Hydrodynamikk eller TPS210 - Væske og gasstransport.
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektrapporten skal være levert en uke før studentene går opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen, ca. 45 minutter, med presentasjon og diskusjon av prosjektarbeide. prosjektrapport skal være levert til bedømming minst en uke før eksamensdato.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i drøfting av opplegget for muntlig eksamen og deltar under eksamen. Sensor deltar i den årlige revisjon av kursets innhold. Sensurarbeidet blir gjennomført etter et standardutvalg av faglige kriterier, og blir omtalt i eget vedlegg til bedømmingen. Bedømmelseskriteriene gjøres tilgjengelig for den respektive student.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/seminar med hjemmearbeid, ca. 100 timer. Øvelser, dagsutferd m.m. ca. 60 timer. Prosjektoppgave, ca. 290 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-Kurset overlapper 100 % med TMPP350B og TMPP350C (disse inngår som deler i TMPP350)
Undervisningstid:
Forelesning og prosjektveiledning: 6 timer pr. uke
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått