Course code TIP150

TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Johan Andersen
Medvirkende: Bjørn Brenna, Tore Ensby, Gunnar Torp
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

20


Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .


Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>Teknologistudenter, M-MPP, M-BA, M-IØ, øvrige avhengig av ledige plasser.</p><p><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i bruk og virkemåte for de vanligste typer verktøyer og verkstedmaskiner for framstilling av modeller og prototyper, såvel som praktisk trening i et verkstedmiljø med gruppeøvelser og instruksjon fra fagfolk. Læringsprosessen omfatter et teoretisk pensum med forelesninger og selvstudium, der man får innsikt i ulike typer bearbeidsingsmetoder for metaller, plastmaterialer osv. Når teoridelen er avsluttet med en skriftlig delprøve, deles studentene opp i mindre praksisgrupper for trening i bruk av ulike typer verktøy og verkstedmaskiner. Denne praksisperioden omfatter bl.a. bruk av sponfraskillende maskiner (boring, fresing og dreiing), sveiseteknikker for metaller og plastmaterialer, andre sammenføyningsteknikker, platebearbeidsingsteknikker, målenøyaktighet, viktige sikkerhetsaspekter ved bruk av farlige maskiner osv. Etter praksisperioden får studentene i oppgave, på selvstendig basis, å planlegge, designe og framstille en mindre modell (funksjonsmodell) eller prototype som inngår i siste del av bedømmelsesgrunnlaget for emnet, sammen med prosjektrapport.
Læringsutbytte:
Gjennom emnet skal studentene ha ervervet kunnskaper om de viktigste typene av verktøyer og maskiner som brukes ved et moderne verksted som bl.a. tilvirker modeller og protypeløsninger. De skal ha fått trening i verktøy og maskiner brukes i ulike sammenhenger, sikkerhetsforhold knyttet til bruk og ha deltatt aktivt i praktisk utforming og tilvirking av en enkel funksjonsmodell eller prototype.
Læringsaktiviteter:
Emnet består av en forelesnings- og selvstudiedel (teori) med prøve, en praktisk øvelses- og instruksjonsdel i verkstedmiljø og gjennomføring av en integrert prototypeutviklingsprosess med framstilling av en modell/prototype i mindre grupper.
Læringsstøtte:
Faglærerog verkstedinstruktørerertilgjengelige forbistand via e-post, telefon og personlig oppmøte til avtalte tider.
Pensum:
Lærebok er Produksjonsteknikk Gyldendal undervisning 2008 ISBN 978-82-05-38103-2 av J.Andersen, E. Herø, K. Reiersen og O. Solheim. Videre pensum består utvalgte avsnitt fra følgende kilder: Solheim, O: Tilvirkningsteknikk: Universitetsforlaget, Oslo 1997, 158 s. ISBN 82-00-42045-0. Andersen, J. K., Bergland, H., Frestad, R., Herø, E. og Rønning, R: Produksjon, Faktabok, Gyldendal Undervisning, TIP-serien, Oslo 2006, ISBN- 13:-978-82-05-35712-9, 280 s., Lesko, J: Materials and Manufacturing Guide, Industrial Design: John Wiley, 1998, ISBN: 0-471-29769-0/ISBN: 978-0-471-29769-7, 224 s., Hågeryd, L. Bjørklund, S., Lenner, M.: Moderne produksjonsteknikk, Del 1, NKI-Forlaget, Oslo 1997, ISBN 82-562-3336-2, 376 s, Hågeryd, L., Bjørklund, S., Lenner, M.: Moderne produksjonsteknikk, Del 2, NKI-Forlaget, Oslo 1997, ISBN 82-562-3842-9, 264 s, Direktoratet for arbeidstilsynet: Forskrift om maskiner (Maskinforskriften), Bestilingsnummer 522, 1994. Direktoratet for arbeidstilsynet: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr (Brukerforskriften), Bestilingsnummer 555, 1998. Litteraturlisten vurderes kontinuerlig.
Forutsatte forkunnskaper:

Noe kunnskap om bruk av enkel verkstedteknikk og verktøy er en fordel.


Anbefalte forkunnskaper:

TIP100 - Teknisk innovasjon, evt. også TMP160 - Teknisk design.


Obligatorisk aktivitet:

Den teoretiske prøven ved slutten av forelesnings- og selvstudieperioden må være BESTÅTT, for at studenten skal kunne gå videre og delta i praksisopplæringen og sluttprosjektet.


Vurderingsordning:

1. Bestått teoretisk prøve etter at teordelen av emnet er gjennomgått. 2. Bekreftet deltakelse i alle praksisøvelser. 3. Prosjekt med evaluering av modell/prototype og prosjektrapport.


Sensor:
Sensor har arbeidet med prototypeutvikling og utviklingsprosjekter i en årrekke. Sensor skal godkjenne vurderingsopplegget for delprøven og prosjektoppgaven. Både emneinnhold, øvelser og prosjektgjennomføringen blir drøftet som del av emneforberedelsene og kvalitetssikring av opplegget. Delprøve og prosjektarbeide bedømmes etter fastlagte kriterier for emnet. Eget skjema som beskriver framgangsmåten ved sensurvurderingen følger med sensurarbeidet
Merknader:
NB: Emnet TIP150 erstatter det tidligere emnet og emnet/koden TIP250. (TIP 250 er reservert for et vidergående emne på fagområdet
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger, øvelser og hjemmearbeid, ca. 150 timer.


Opptakskrav:

GSK


Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og selvstudier: 16 timer, 4 timer per uke i 4 uker. Verkstedpraksis: 2+2 timer per uke i 5 uker (kan bli utvidet). Utviklingsarbeid/modellbygging med modell/prototype og rapport: 5 uker, veiledet i mindre grupper, etter behov.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått