Course code THT313

THT313 Vannforvaltning i kaldere klima

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Harsha Chandima Ratnaweera
Medvirkende: Susann Andersen, Lars John Hem, Roland Peter Kallenborn
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig, forelesninger i juni, prosjektrapport levering i august.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka og avsluttes i augustblokka.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: M-VM
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Bakgrunn:

Kaldt og temperert klima har spesielle utfordringer når det gjelder håndtering av vann, vannforsyning og avløpsrensing. Noen av de mest uberørte miljøene er lokalisert i kaldere klima, og nye mikroforurensningene, i tillegg til næringsstoffene, er en økende utfordring. De fleste behandlingsprosesser er temperaturavhengige, og krever ekstra volum og tid på grunn av nedbremsingen av konvensjonelle prosesser ved lavere temperaturer. Vanndistribusjon og avløpssystemer trenger spesiell planlegging for å minimere driftsproblemer i vinter- og snøsmelteperioder. Klimaendringer påvirker ofte disse forholdene negativt ytterligere.

Kursinnhold:

Forelesninger om: Vannkvalitetsstatus, Vannressursforvaltning, Vannbehandling, Avløpsvannbehandling relatert til kalde klimaer - inkludert arktiske og tempererte klima, og virkningen av klimaendringer.

Prosjektrapport/vitenskapelig skriving.

Utflukter: til vann- og avløpsrenseanlegg med fokus på utfordringer og løsning i kaldt klima.

Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha en utvidet forståelse av kalde klimaforhold relatert til forurensningstilstander og håndtering, behandling og operasjonelle aspekter ved behandlingssystemer.

Faglige ferdigheter: Studentene skal være i stand til å lage konseptuelle design for vannforsyning og avløpsvannbehandlingssystemer som adresserer utfordringene i kaldt klima. De skal kunne gjennomføre en litteraturgjennomgang ved bruk av moderne vitenskapelige databaser og internett og utarbeide en godt strukturert prosjektrapport.

Generell kompetanse: Studentene skal ha en utvidet forståelse av forurensningstrender i kaldt klima og spesialiserte teknikker for å håndtere utfordringer knyttet til vannforsyning og avløpsrenseprosesser. De vil kunne identifisere fordeler/svakheter ved dagens systemer og foreslå forbedringer basert på moderne praksis.

Læringsaktiviteter:
(1) Forelesninger (2) analytisk arbeid i små grupper, (3) ekskursjon til renseanlegg for å lære hvordan enhetsprosesser er integrert og deres operative utfordringer. (4) øvinger i bruk av vitenskapelige databaser og rapportering. 
Læringsstøtte:
Per email eller forhåndsavtalte møter med lærer.
Pensum:

Utdelt materiale og kopi av presentasjoner

Anbefalt: 

Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 5th Edition, by Metcalf and Eddy, Inc, 2013 (utvalgte deler)

Water Treatment: Principles and Design, 3rd Edition, MWH, 2012 (utvalgte deler)

Forutsatte forkunnskaper:
THT 271 eller lignende
Anbefalte forkunnskaper:

Basiskunnskaper innen vannressursforvaltning

THT 310 eller THT311

Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltakelse i alle aktiviteter i løpet av blokkkurset (vanligvis 5 arbeidsdager) og prosjektrapport som skal leveres i august
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Flervalgsoppgaver (MCQ) ved slutten av 1-ukers forelesningperiode (50%)
  • Evaluering av prosjektoppgave (50%)

Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Karakterregel A-E/Ikke bestått

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegget for gjennomføring og evaluering av prosjektoppgaven. 
Normert arbeidsmengde:
Ca. 40 timer forelesninger, øvelser og utflukt i løpet av en intensive uke samt 85 timer prosjektarbeid i løpet juli-august.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
ingen
Undervisningstid:

Del-I: En uke med fulltids/intensiv arbeid: 40 timers forelesning, og utflukter.

Del-II: Prosjektarbeid (kan utføres utenfor NMBU).

Del-III: innlevering av prosjektrapporten.

Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer