THT313 Vannforvaltning i endrede forhold

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Harsha Chandima Ratnaweera

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:80

Frekvens:Årlig, forelesninger i juni, prosjektrapport levering i august.

Forventet arbeidsmengde:Ca. 40 timer forelesninger, øvelser og utflukt i løpet av en intensive uke samt 85 timer prosjektarbeid i løpet juli-august.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i juniblokka og avsluttes i augustblokka.

Om dette emnet

Bakgrunn:

Kaldt og temperert klima har spesielle utfordringer når det gjelder håndtering av vann, vannforsyning og avløpsrensing. Noen av de mest uberørte miljøene er lokalisert i kaldere klima, og nye mikroforurensningene, i tillegg til næringsstoffene, er en økende utfordring. De fleste behandlingsprosesser er temperaturavhengige, og krever ekstra volum og tid på grunn av nedbremsingen av konvensjonelle prosesser ved lavere temperaturer. Vanndistribusjon og avløpssystemer trenger spesiell planlegging for å minimere driftsproblemer i vinter- og snøsmelteperioder. Klimaendringer påvirker ofte disse forholdene negativt ytterligere.

Kursinnhold:

Forelesninger om: Vannkvalitetsstatus, Vannressursforvaltning, Vannbehandling, Avløpsvannbehandling relatert til kalde klimaer - inkludert arktiske og tempererte klima, og virkningen av klimaendringer.

Prosjektrapport/vitenskapelig skriving.

Utflukter: til vann- og avløpsrenseanlegg med fokus på utfordringer og løsning i kaldt klima.

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene skal ha en utvidet forståelse av kalde klimaforhold relatert til forurensningstilstander og håndtering, behandling og operasjonelle aspekter ved behandlingssystemer.

Faglige ferdigheter: Studentene skal være i stand til å lage konseptuelle design for vannforsyning og avløpsvannbehandlingssystemer som adresserer utfordringene i kaldt klima. De skal kunne gjennomføre en litteraturgjennomgang ved bruk av moderne vitenskapelige databaser og internett og utarbeide en godt strukturert prosjektrapport.

Generell kompetanse: Studentene skal ha en utvidet forståelse av forurensningstrender i kaldt klima og spesialiserte teknikker for å håndtere utfordringer knyttet til vannforsyning og avløpsrenseprosesser. De vil kunne identifisere fordeler/svakheter ved dagens systemer og foreslå forbedringer basert på moderne praksis.

 • (1) Forelesninger (2) analytisk arbeid i små grupper, (3) ekskursjon til renseanlegg for å lære hvordan enhetsprosesser er integrert og deres operative utfordringer. (4) øvinger i bruk av vitenskapelige databaser og rapportering. Ekskursjon kan bli kombinert med THT311.
 • Per email eller forhåndsavtalte møter med lærer.
 • Utdelt materiale og kopi av presentasjoner

  Anbefalt:

  Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 5th Edition, by Metcalf and Eddy, Inc, 2013 (utvalgte deler)

  Water Treatment: Principles and Design, 3rd Edition, MWH, 2012 (utvalgte deler)

 • THT 271 eller lignende
 • Samlet vurdering:

  • Flervalgsoppgaver (MCQ) ved slutten av 1-ukers forelesningperiode (50%)
  • Evaluering av prosjektoppgave (50%)

  Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

  Karakterregel A-E/Ikke bestått  Flervalgsoppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Prosjektoppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor godkjenner opplegget for gjennomføring og evaluering av prosjektoppgaven.
 • Obligatorisk deltakelse i alle aktiviteter i løpet av blokkkurset (vanligvis 5 arbeidsdager) og prosjektrapport som skal leveres i august
 • Del-I: En uke med fulltids/intensiv arbeid: 40 timers forelesning, og utflukter.

  Del-II: Prosjektarbeid (kan utføres utenfor NMBU).

  Del-III: innlevering av prosjektrapporten.

 • M-VM
 • ingen
 • Realfag