Course code THT291

THT291 Avfallsteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: John Morken
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset tar opp temaer innen forbruksmønster og avfallsgenerering/sammensetning av avfall. Det vil bli fokusert på husholdnings- og næringsavfall fra innsamling, behandling til deponering av avfall: Avfallsmengder, farlig avfall, avfallsminimering, kildesortering, resirkulering og deponering. Biologiske-, kjemiske- og termiske metoder for behandling av avfall. Spesielt vil behandling av organisk avfall (kompostering, aerob og anaerob behandling) bli drøftet. Man vil også sette søkelyset på bioøkonomi og sirkulærøkonomi. Miljøvurderinger av avfalls-systemer blir også tatt opp i kurset.
Læringsutbytte:
Studentene skal komme opp til et analyserende nivå. Studenten skal opparbeide seg oversikt over behandlingsmetoder for organisk avfall og kunne planlegge og dimensjonere behandlingsanlegg. Et annet mål med kurset er å kunne metoder for kildeseparering, innsamling, forbehandling, samt behandling av ulike fraksjoner av avfall. Studenten skal kunne vurdere ulike metoder med hensyn på mijøpåvirkning. Kretsløpsteknologi er et sentralt element i emnet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvingsoppgaver. Utferd.
Læringsstøtte:
Lærer er tilgjengelige i kontortiden.
Pensum:
Pensumlitteratur og -oversikt fastsettes ved kursstart. Utdeling av notater i begynnelsen av kurset for å dekke hele pensumområdet.
Forutsatte forkunnskaper:
THT100.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM110, JORD101, BIO130.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Emnet skal ikke ha timeplankollisjoner med THT271 eller FORN220
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 15 timers arbeid pr uke i undervisningsperioden.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Kurset er basert på problembasert prosjektarbeid og forelesninger, totalt ca. 200 timer, endags utferd: 8 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått