Course code THT291

THT291 Avfallsteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: John Morken
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .


Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: <p>-</p><p><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset tar opp temaer innen forbruksmønster og avfallsgenerering/sammensetning av avfall. Det vil bli fokusert på husholdnings- og næringsavfall fra innsamling, behandling til deponering av avfall: Avfallsmengder, farlig avfall, avfallsminimering, kildesortering, resirkulering og deponering. Biologiske-, kjemiske- og termiske metoder for behandling av avfall. Spesielt vil behandling av organisk avfall (kompostering, aerob og anaerob behandling) bli drøftet. Man vil sette søkelyset på kretsløpsteknologi. Miljøvurderinger av avfalls-systemer blir også tatt opp i kurset.
Læringsutbytte:
Studentene skal komme opp til et analyserende nivå. Studenten skal opparbeide seg oversikt over behandlingsmetoder for organisk avfall og kunne planlegge og dimensjonere behandlingsanlegg. Et annet mål med kurset er å kunne metoder for kildeseparering, innsamling, forbehandling, samt behandling av ulike fraksjoner av avfall. Studenten skal kunne vurdere ulike metoder med hensyn på mijøpåvirkning. Kretsløpsteknologi er et sentralt element i emnet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvingsoppgaver. Utferd.
Læringsstøtte:
Lærerne ertilgjengelige i kontortiden.
Pensum:
Pensumlitteratur og -oversikt fastsettes ved kursstart. Utdeling av notater i begynnelsen av kurset for å dekke hele pensumområdet.
Forutsatte forkunnskaper:

THT100.


Anbefalte forkunnskaper:

KJM110, JORD101, BIO130.


Obligatorisk aktivitet:

Obligatoriske innleveringsoppgaver.


Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen, 3 timer.


Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 15 timers arbeid pr uke i undervisningsperioden.


Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset er basert på problembasert prosjektarbeid og forelesninger, totalt ca. 200 timer, endags utferd: 8 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått