Course code THT201

THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Arve Heistad, Jon Terje Asper, Harsha Chandima Ratnaweera, Bjørn Frode Eriksen, Bjørn Reidar Hansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

-

Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallell. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallell .

Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: <p>Akvakultur (M-AK), AQFood, Vann- og miljøteknikk (M-VM), Prosessteknikk (M-MPP)</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er et laboratorieemne, og fokuserer på hvordan miljøparameter kan måles ved hjelp av hurtigmetoder (Rapid-analysis). Slike metoder er et viktig hjelpemiddel i tilfeller der man trenger raske og godt pålitelige resultater uten å ta veien om mer avanserte kjemiske målemetoder hvor en trenger større permanente laboratorier. Fokus vil ligge på metoder for måling av vannkvalitet. Aktuelle måleområder vil være gasser som oksygen, nitrogen og karbondioksyd, kjemisk sammensetning, pH, ulike nitrogenforbindelser (TN, TAN, NO2, NO3), fosforinnhold og partikkelinnhold, farge og turbiditet, KOF, BOF og innhold av mikroorganismer. Videre vil det sett på metoder for mengdeberegning og karakterisering av slam, og Jar-test for vurdering av fellingskjemikalier. Vurdering av metoder, hva er feilmargin og hvor mange prøver må tas ut, prøveuttak og vurdering av måleresultater i forhold til ulike bruksområder er andre viktige aktiviteter. Laboratorieøvelsene vil foregå i  vannlab. og akvakulturlab. ved NMBU.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne redegjøre for og beherske aktuelle hurtigmetoder for måling av viktige miljøparametere, i første rekke i tilknytning til vann og slam. Videre skal de kunne beskrive, planlegge og gjennomføre et prøvetakningsopplegg og kunne vurdere analyseresultater.
Læringsaktiviteter:
Emnet er lagt opp med en kort teoretisk gjennomgang for deretter at studentene selv skal gjennomføre øvelser i laboratorium. Øvelsene omfatter innleveringsoppgaver som skal evalueres.
Læringsstøtte:
Faglærerertilgjengelig forbistand i forbindelse med øvelserog prosjektarbeid i arbeidstiden, via e-post og overtelefon utenom undervisningstiden.
Pensum:
Oversikt deles ut på forelesninger.
Forutsatte forkunnskaper:

KJM100 - Generell kjemi, eller tilsvarende kunnskap

Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Studentene skal utføre og levere inn minst 8 sett med laboratorieøvelser. Disse gås gjennom og studenten får settene tilbake med kommentarer for mulig oppretting før avsluttende innlevering hvor øvelsene vurderes med godkjent /ikke godkjent .
Sensor:
Ekstern sensor benyttes til å gå gjennom og kvalitetsikre emneopplegg, og til å godkjenne vurderingsopplegget for labraotorieøvelsene og det som skal leveres inn. Bedømming av kandidatenes prestasjoner gjøres med utgangpunkt i fastsatte faglige krav og kriterier. Eget skjema som beskriver framgangsmåten ved sensurvurderingen følger med sensurarbeidet.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger og øvelser med hjemmearbeid, ca. 150 timer.Opptakskrav:
Generell studiekompetanse 
Overlapp:
TAT201, 5 sp
Undervisningstid:

Kombinert forelesninger og øvelser, totalt 39 timer.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått