Course code THT200

THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Kim Aleksander Haukeland Paus
Medvirkende: Arve Heistad, Vegard Nilsen, Ulf Rydningen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Emnets innhold:
Emnet vil inneholde følgende temaer: Grunnleggende hydraulikk. Vanningsteknikk for park- og grøntområder. Dreneringsmetoder. Erosjonsrisiko og teknikker for beskyttelse mot erosjon. Geoteknikk, jordstabilitet, poretrykk, utglidninger og setninger. Grunnvann, betydning for grøntområder og lokal overvannshåndtering. Urban hydrologi med nedbørsintensiteter, klimaeffekter i Norge, avrenningsforhold. -Konvensjonell kontra lokal overvannsdisponering, lokal og åpen disponering av overvann i tettsteder, overvann som del av bybildet, forurensninger i overvann, infiltrasjon, dimensjonering, utrustning og drift av dammer, åpne vannveier, renner og kanaler for overvann.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap om håndtering av vann i bybildet og i grøntområder. Gjennom undervisningen skal studentene lære seg praktiske metoder til bruk i dimensjonering og utforming av anlegg for håndtering av vann i slike anlegg.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Utferd. En semesteroppgave. Øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Lærere og eventuelt studentassistenter vil være tilgjenglige for veiledning i forbindelse med forelesninger og øvingstimer.
Pensum:
Kompendiet "Vannteknikk for landskapsplanleggere" av Bjerkholt og Lindholm, 2. utgave. Kompendiet legges ut på Canvas.
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave og fremføring av denne.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 250 timer svarende til 10 studiepoeng.
Overlapp:
THT261: Studiepoengsreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
Totalt ca. 50 timer. Utferd. Øvingsoppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått