Course code THT200

THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Kim Aleksander Haukeland Paus
Medvirkende: Arve Heistad, Vegard Nilsen, Ulf Rydningen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil inneholde følgende temaer: Grunnleggende hydraulikk. Vanningsteknikk for park- og grøntområder. Dreneringsmetoder. Erosjonsrisiko og teknikker for beskyttelse mot erosjon. Geoteknikk, jordstabilitet, poretrykk, utglidninger og setninger. Grunnvann, betydning for grøntområder og lokal overvannshåndtering. Urban hydrologi med nedbørsintensiteter, klimaeffekter i Norge, avrenningsforhold. -Konvensjonell kontra lokal overvannsdisponering, lokal og åpen disponering av overvann i tettsteder, overvann som del av bybildet, forurensninger i overvann, infiltrasjon, dimensjonering, utrustning og drift av dammer, åpne vannveier, renner og kanaler for overvann.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap om håndtering av vann i bybildet og i grøntområder. Gjennom undervisningen skal studentene lære seg praktiske metoder til bruk i dimensjonering og utforming av anlegg for håndtering av vann i slike anlegg.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Utferd. En semesteroppgave. Øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Lærere og eventuelt studentassistenter vil være tilgjenglige for veiledning i forbindelse med forelesninger og øvingstimer.
Pensum:
Kompendiet "Vannteknikk for landskapsplanleggere" av Bjerkholt og Lindholm, 2. utgave. Kompendiet legges ut på Canvas.
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave og fremføring av denne.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 250 timer svarende til 10 studiepoeng.
Overlapp:
THT261: Studiepoengsreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
Totalt ca. 50 timer. Utferd. Øvingsoppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer