Course code THT200

THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Arve Heistad
Medvirkende: Jarle Tommy Bjerkholt, Oddvar Georg Lindholm, Jan Vaslestad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet vil inneholde følgende temaer: -Grunnleggende hydraulikk. -Vanningsteknikk for park- og grøntområder. -Dreneringsmetoder. -Erosjonsrisiko og teknikker for beskyttelse mot erosjon. -Geoteknikk, jordstabilitet, poretrykk, utglidninger og setninger. -Grunnvann, betydning for grøntområder og lokal overvannshåndtering. -Urban hydrologi med nedbørintensiteter, klimaeffekter i Norge, avrenningsforhold. -Konvensjonell kontra naturbasert overvannshåndtering, lokal og åpen håndtering av overvann i tettsteder, overvann som del av bybildet, rensemetoder for overvann, infiltrasjonsteknikker, dimensjonering, utrustning og drift av dammer, åpne vannveier, renner og kanaler for overvann.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap om håndtering av vann i bybildet og i grøntområder. Gjennom undervisningen skal studentene lære seg praktiske metoder til bruk i dimensjonering og utforming av anlegg for håndtering av vann i slike anlegg.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Utferd. En semesteroppgave. Øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom lærernes faglig veiledning i kontortiden.
Pensum:
Bestemmes senere.
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 timer svarende til 10 studiepoeng.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Totalt ca. 50 timer. Utferd. Øvingsoppgaver. En semesteroppgave må være bestått før eksamen.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått