Course code TBA224

TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Themistoklis Tsalkatidis, Otto Christian Sørensen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kunnskap om laster på byggverk. Lasters virkning på bærekonstruksjonens stabilitet som helhet, og utforming av konstruksjonen for nedføring av horisontale og vertikale laster til fundament under hensyn tagende til bygningens deformasjon. Introduksjon til dataprogrammet «FOCUS Konstruksjon» med videre anvendelse av dette programmet til prosjektering av bæreverket for et større bygg av hver enkelt students egen utforming, f.eks. en lagerhall, idrettshall, driftsbygning eller produksjonslokale. Det 2-etasjers bæreverk skal bestå av tre, stål og betong, samt inneholde traverskran eller 1-skinnekran. Stavkrefter fra FOCUS Konstruksjon anvendes videre for utforming og dimensjonering av forbindelser: stål til stål; stål til tre; tre til tre; tre til betong og stål til betong. Valg og plassering av, og dimensjonering av, forankringsbolter, og valg av treforbindelsesmidler som skruer, bolter, spikerplater, innpresnings-dybler, stav-dybler og innslissede plater i trevirke. Betongplater på mark, og fundamentering og armerings-føring generelt.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi en forståelse for den komplette bærende konstruksjons virkemåte og for de hensyn som må tas ved utforming og dimensjonering av forbindelser. Etter gjennomført kurs skal studentene kunne dimensjonere bæreverk for enkle bygninger, som for eksempel lagerbygg, idrettshall, driftsbygning, og kunne benytte dataprogrammet FOCUS Konstruksjon til dette.  Studentene skal vite hva som har betydning for utforming og dimensjonering av forbindelser mellom staver og staver til fundament, for de relevante laster til et angitt pålitelighetsnivå. Spenningsdimensjonering av forbindelser skal kunne utføres ved hjelp av håndberegninger. Studentene skal ha kunnskap om utforming av fundamenter, inklusive plater på mark, samt armerings-føring og -inspeksjon.
Læringsaktiviteter:
Introduksjonsforelesninger omfatter en beskrivelse av et par større bygningssammenbrudd med inngående forklaring av årsakene til disse. Emnets pensum presenteres i forelesninger og ved notater som utdeles eller legges ut på «fronter». De mest vanlige bærekonstruksjonstyper beskrives og deres funksjon forklares. De vanligste belastningstyper, d.v.s. egen-, nytte-, snø-, vind- og kranlaster gjennomgås og beregnes fra laststandarder. Det legges vekt på funksjonen av bygningskonstruksjoners bæreverk med hensyn til å nedføre horisontale og vertikale laster til fundament. Etter at studentene skal ha fått en forståelse for bærekonstruksjoners funksjon, gis innføring i bruk av dataprogrammet «FOCUS Konstruksjon». Dette programmet benyttes av hver student til dimensjonering av stål- og trestaver for hovedbæreverket i den bygning som hver student selv har valgt og utformet for ønsket bruksområde. Bygget skal bestå av 2 etasjer, og ha grunnflatedimensjoner på minst 20 x 30 meter. I undervisningen legges det vekt på utforming og dimensjonering av forbindelser. Spesielt vektlegges hensynet til lokale bøyepåkjenninger i stålforbindelser og i stålbeslag til limtrekonstruksjoner. En introduksjon til fundamentering og en beregningsmetode for plater på mark med henblikk på å forhindre riss-dannelser i kjøredekker foreleses. Betydningen av betongsammensetning og herdebetingelser forklares.
Læringsstøtte:
Øvingsveileder og lærer er tilgjengelig for veiledning med øvinger i kontortiden.
Pensum:
Pensumliste og undervisningsnotat deles ut under kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
  • TBM120
  • TBA222, TBA223  (eller TBA220)
Obligatorisk aktivitet:
Ukentlige innleveringsoppgaver
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt.
Overlapp:
5 sp overlapp med TBA221
Undervisningstid:
Forelesning: 78 timer (6 timer pr uke). Øvinger: 26 timer (2 timer pr uke). Ikke veiledet øving og utferd(er) kommer i tillegg.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått