Course code TBA222

TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Einar Nathan
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallel
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnets hovedinnhold er konstruksjonsteknikk. Stål som konstruksjonsmateriale, spenninger i stål, dimensjonering av stålbjelker inklusive vippingsbegrepet og nedbøyningskontroll, dimensjonering av søyler, vippingsavstivning. Dimensjonering av sveiste og boltede forbindelser. Tre som konstruksjonsmateriale, spenninger i trevirke, innvirkning av fuktighet og lastvarighet på styrkeegenskaper, dimensjonering av trebjelker inklusive vippingsbegrepet og nedbøyningskontroll, dimensjonering av søyler. Mekaniske treforbindelsesmidler: spikere, bolter, treskruer, stavdybler..
Læringsutbytte:

Etter gjennomført emne skal studentene kunne dimensjonere bærende bygningsdeler i stål og tre, samt ha fått en innføring i utforming og dimensjonering av tre- og stålforbindelser. Studentene skal lære å forstå teorien for hvordan stål og tre fungerer i bæreverk. Studentene skal forstå hvordan man benytter reglene i eurokodene til dimensjonering av konstruksjoner slik at disse oppfyller krav til konstruktiv sikkerhet og bruksegenskaper. Studentene skal bli fortrolige med deler av innholdet i:

  • Eurokode 0 NS-EN1990-1-1 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner,
  • Eurokode 3 NS-EN 1993-1-1 Prosjektering av stålkonstruksjoner og NS-EN1993-1-8 Knutepunkter og forbindelser,
  • Eurokode 5 NS-EN1995-1-1 Prosjektering av trekonstruksjoner og kunne benytte disse til dimensjonering av konstruksjoner.

Studentene skal forstå betydningen av korrekt dimensjonering og sammenføyning av konstruksjonsdeler av hensyn til sikkerhet, funksjon, pålitelighet, estetikk og økonomi (materialforbruk, tidsforbruk ved bygging, levetid/vedlikehold).

Læringsaktiviteter:
Læringsmåten er delt mellom forelesning og øvinger. Forelesningene er hovedsakelig videoer med oppgaveløsning i undervisningstimene. Øvingene er en viktig del av læringsmetodikken og gjenspeiler ikke kun forelesningene, men skal i seg selv gi læring. Det er avsatt egen tid til øvingstimer med veiledning. I tillegg må det beregnes en del egeninnsats i faget.
Læringsstøtte:
Hovedlærer. Veiledningstimer avsettes ved behov.
Pensum:
Pensumoversikt blir gitt på første forelesning
Forutsatte forkunnskaper:

TBM120: Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk

FYS110: Statikk

Obligatorisk aktivitet:
Innlevert og godkjent besvarelse av samtlige øvinger med unntak av 1 valgfri øving.
Vurderingsordning:
S - skriftlig eksamen på 3 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 125 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 3 timers arbeid pr uke. Erfaring tilsier at behovet for egeninnsats er større enn dette.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Faget erstatter tidligere TBA220. Det gis ikke studiepoeng for begge fagene.
Undervisningstid:

Ukentlig fordeler timene seg slik:

  • Undervisning 4 timer
  • Veiledet øvinger 2 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer