Course code STIN370

STIN370 Utvalgte emner i bioinformatikk og anvendt statistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Thore Egeland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig, gis hvis det er ressurser til det og behov.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Studenten får en introduksjon til et spesifikt anvendelsesområde for bioinformatikk og anvendt statistikk. Tema vil variere fra år til år.

Detaljert innhold vår 2023

Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Studentene skal lære de videregående ideene i det utvalgte emnet. De skal bli kjent med forutsetninger for, og bruk av metodene som brukes. Ofte vil også implementering være aktuelt.

FERDIGHETER: Studentene skal være i stand til å gjennomføre statistiske og/eller bioinformatiske analyser. De skal kunne tolke resultatene fra analysene og videreformidle hva som er blitt gjort, resultatene, samt svakheter og begrensinger med analysene. 

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal kunne anvende det de har lært i sitt studium, sin forskning og senere i yrkeslivet. Samtidig skal de kunne stille kritiske spørsmål til de resultater som de genererer eller som blir presentert for dem (eksempelvis i media eller annen forskning) og vurdere holdbarheten av disse resultatene

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger/dataøvinger.
Læringsstøtte:

Læreren er tilgjengelig enten ved direkte samtale eller via e-post. Kurset vil ha nettsider som regelmessig oppdateres. 

Canvas.

Pensum:
Annonseres på Canvas før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Vil avhenge av tema som blir forelest
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Studenter som tar kurset om igjen grunnet stryk, må levere oppgaver på nytt.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen, med bestått / ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer muntlig eksamen.
Merknader:

Emnet tilbyr fordypning i relevante temaer som de øvrige STAT- eller BIN-emner i liten grad berører, og emnets innhold vil derfor variere fra år til år.

Emnet gis kun dersom det er ressurser til det.

Studenter som tar kurset om igjen grunnet stryk, må levere oppgaver på nytt.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 28 timer. Øvelser: 28 timer. Selvstudium: 69 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
En dobbeltime i uken. 
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått/ Ikke bestått