Course code STIN300

STIN300 Statistisk programmering i R

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Torgeir Rhodén Hvidsten
Medvirkende: Solve Sæbø
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokk. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokk.
Første gang: Studieår 2010-2011
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Første del inneholder en innføring i grunnleggende programmering i R. Temaene er operatorer, variable, datatyper, grunnleggende datastrukturer (vektorer, matriser, tabeller, lister), kontrollstrukturer (løkker, tester) og funksjoner.

Andre del inneholder håndtering av filer, tekster, grafikk og pakker, samt repetisjon og anvendelser av elementer fra første del.

Tredje del inneholder et utvalg statistiske metoder og programmering i tilknytning til disse. Dette er nært knyttet til en obligatorisk prosjektoppgave. Temaene er lineær regresjon og lineær diskriminant-analyse, K-nærmeste-nabo metoder både for regresjon og klassifikasjon, kryssvalidering og modellseleksjon, bootstrapping og andre simuleringsbaserte teknikker.

Læringsutbytte:
Studentene skal ved fullføring av kurset beherske en programmeringsbasert tilnærming til statistisk dataanalyse i R. Studentene skal kunne lage egne funksjoner, som benytter/modifiserer tilgjengelige funksjoner for å løse spesielle problemer som ikke kan løses med standard kode. Studentene skal også kunne presentere sine analyseresultater i en oversiktlig og vitenskapelig form, ved hjelp av tekst og grafikk.
Læringsaktiviteter:
Noe forelesninger kombinert med mye interaktiv programmering. Det legges stor vekt på at studenter arbeider aktivt med programmering med lærer tilgjengelig, og at vanskelige temaer på denne måten kan løftes fram og belyses.
Læringsstøtte:
Det er utviklet et skriftlig kursmateriell samt en del videoer som blir gjort tilgjengelig på Fronter.
Pensum:
Pensum vil bli spesifisert i begynnelsen av kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Introduksjon til programmering tilsvarende INF120. Statistikk over introduksjonsnivå, f.eks. STAT200, STAT210 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektoppgave. Denne må bestås for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 t, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer eksamensoppgavene, og sensurerer 25 utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
Studentene må ha egen laptop med Windows, Linux eller MAC OS.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/øvinger 60 timer. Selvstudium 90 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer kombinert forelesning/interaktiv programmering daglig i tre uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått