Course code STAT351

STAT351 Statistisk teori

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Thore Egeland
Medvirkende: Lars Erik Gangsei, Lars Gustav Snipen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Kurset gis årlig i høstparallellen dersom det er nok ressurser og nok interesserte studenter.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: M-BIAS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. De viktigste asymptotiske resultater i estimeringsteori. Suffisiens. Lineærmodeller behandlet generelt ved matriseformulering. Spesialisering til regresjonsanalyse. Estimering og hypotesetesting i lineærmodeller. Multivariable fordelinger ut fra en matriseformulering. Teori rundt modellreduksjon, prediksjon og klassifikasjon.
Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Studentene vil få en grunnleggende teoretisk forståelse for de viktigste klassene av matematisk-statistiske modeller som brukes blant annet ved analyse av biologiske data, og for de statistiske metodene som er utviklet i tilknytning til slike modeller.

FERDIGHETER: De skal kunne beregne optimalitetsegenskaper til enkelte metoder. De skal kunne se sammenhenger for eksponensielle fordelingsklasser generelt og for lineærmodeller spesielt. De skal også forstå hvorfor og når en modellreduksjon gir bedre resultat. Studenten skal kunne presentere fagaktuelt materiale, både muntlig og skriftlig.

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal kunne anvende det de har lært på problemstillinger i sitt studium og  senere i yrkeslivet og utføre analyser på egne data. Samtidig skal de kunne stille kritiske spørsmål til statistiske resultater som de genererer eller som blir presentert for dem og vurdere holdbarheten av disse resultatene.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, selvstudium, regneøvelser, prosjektarbeid. Innlevering av et prosjekt der en vitenskapelig framstilling skal gjennomføres.
Læringsstøtte:

Lærer er tilgjengelig på kontoret, svarer også på e-post (thore.egeland@nmbu.no).

Canvas.

Pensum:
Vil bli opplyst på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100 eller tilsvarende, MATH130 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
STAT200, STAT210, STAT340 (eller tilsvarende emner).
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektoppgave.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 t, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer og godkjenner eksamensoppgavene og setter karakter sammen med faglærer.
Merknader:
The course is taught for the first time the fall of 2020.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger : 50 timer.

Kollokvier: 30 timer.

Selvstudium: 220 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:

Stat 351 er i hovedsak en fusjon av de tidligere emnene Stat321 og Stat360.

Det er overlapp på 4sp mot hvert av disse emnene.

Undervisningstid:
4 timer ukentlig, hovedsaklig forelesninger, men også noe regneøvelser.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått