Course code STAT200

Emneansvarlige: Ellen Sandberg, Ellen Sandberg
Medvirkende: Hilde Vinje
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
300
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Estimering og testing i enkle og multiple lineære regresjonsmodeller og i logistiske regresjonsmodeller. Indikatorregressorer. Regressorutvelgelse. Residualanalyse og metoder for modellundersøkelse. Prediksjon. Praktisk bruk av statistisk programvare.
Læringsutbytte:
Studentene lærer å analysere data ved hjelp av lineær og logistisk regresjon, både enkel og multippel regresjon, og med innslag av kategoriske forklaringsvariable.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeprosjektarbeid, selvstendig prosjektarbeid, øvingsgrupper, selvstudium.
Læringsstøtte:
Lærer er alltid tilgjenglig. Gruppeundervisning med hjelpelærer.
Pensum:
Lærebok oppgis på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100 eller tilsvarende grunnemne i statistikk.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske prosjektoppgaver.
Vurderingsordning:
3.5 timers skriftlig eksamen, teller 100 %.Merk at eksamensoppgavene er på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og setter karakter på 25 utvalgte besvarelser sammen med faglærer.
Merknader:
Eksamensoppgavene gis kun på engelsk.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 30 timer, regneøvelser: 30 timer, selvstudium: 90 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
ECN201, ECN202, STAT300 og STAT340, full reduksjon.
Undervisningstid:

Forelesninger : 2 timer daglig.

Regneøvinger: 2 timer daglig.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått