SKOG305 Utvalgsbasert skogkartlegging

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Erik Næsset

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Minimum 8 studenter.

Frekvens:Partallsår (2024, 2026, ...)

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisning 40 timer. 85 timer egenaktivitet i form av selvstudium og forberedelse av øvelser og seminar.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Biometri og registrering av skogressurser.

1. Det statistiske fundamentet for sentrale utvalgsmetoder brukt ved registreringer av skogressursene på ulike nivå (trær, bestand, skoger, regioner).

2. De viktigste statistiske kjennetegn og forutsetninger for disse metodene.

3. Registrering av andre fenomener i skog enn virkeressurser, som f.eks. død ved.

4. Bruk av data fra fjernmåling til å undersøtte utvalgskartlegging - særlig flybåren laser.

5. Spesielle statistiske problemer knyttet til estimering av skogressurser for små områder der det er liten støtte i lokale feltdata.

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om de viktigste metodene for utvalgskartlegging benyttet i skoginventering og kjenne deres statistiske forutsetninger.

Ferdigheter

Studenten skal kunne anvende aktuelle statistiske estimatorer for utvalgsmetodene til å estimere relevante populasjonsparametre (f.eks tømmervolum) og usikkerheten til disse estimatene.

Generell kompetanse

Studenten skal være i stand til å stille kritiske spørsmål til opplegg for utvalgskartlegging av levende trær og andre fenomener i skog, samt vurdere om statistisk baserte opplegg for utvalgskartlegging kan være aktuelle for et gitt registreringsproblem. I tillegg skal studenten ha et balansert forhold til feil i skogregistreringer.

 • Forelesninger, øvinger, ekskursjon (bedriftsbesøk). Problembasert undervisning.
 • Canvas. Individuell veiledning gjennom øvingstimer avsatt i henhold til timeplan.
 • Oversikt deles ut på forelesning. Oversikt også tilgjengelig i Canvas.
 • SKOG205
 • Skriftlig eksamen (3 timer).

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Sensor godkjenner og sensurerer avsluttende eksamen og diskuterer med emneansvarlig hvordan læringsopplegget har fungert.
 • Øvelser. Obligatorisk innlevering av en øvelse må være godkjent for å få bestått i emnet.
 • 40 timer (forelesninger og øvelser)
 • Realfag