Course code SKOG305

SKOG305 Utvalgsbasert skogkartlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Erik Næsset
Medvirkende: Lennart Noordermeer
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Partallsår (2022, 2024, ...)
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 8 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Biometri og registrering av skogressurser.

1. Det statistiske fundamentet for sentrale utvalgsmetoder brukt ved registreringer av skogressursene på ulike nivå (trær, bestand, skoger, regioner).

2. De viktigste statistiske kjennetegn og forutsetninger for disse metodene.

3. Registrering av andre fenomener i skog enn virkeressurser, som f.eks. død ved.

4. Bruk av data fra fjernmåling til å undersøtte utvalgskartlegging - særlig flybåren laser.

5. Spesielle statistiske problemer knyttet til estimering av skogressurser for små områder der det er liten støtte i lokale feltdata.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om de viktigste metodene for utvalgskartlegging benyttet i skoginventering og kjenne deres statistiske forutsetninger.

Ferdigheter

Studenten skal kunne anvende aktuelle statistiske estimatorer for utvalgsmetodene til å estimere relevante populasjonsparametre (f.eks tømmervolum) og usikkerheten til disse estimatene.

Generell kompetanse

Studenten skal være i stand til å stille kritiske spørsmål til opplegg for utvalgskartlegging av levende trær og andre fenomener i skog, samt vurdere om statistisk baserte opplegg for utvalgskartlegging kan være aktuelle for et gitt registreringsproblem. I tillegg skal studenten ha et balansert forhold til feil i skogregistreringer.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, ekskursjon (bedriftsbesøk). Problembasert undervisning.
Læringsstøtte:
Canvas. Individuell veiledning gjennom øvingstimer avsatt i henhold til timeplan.
Pensum:
Oversikt deles ut på forelesning. Oversikt også tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG205
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser. Obligatorisk innlevering av en øvelse må være godkjent for å få bestått i emnet.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer).
Sensor:
Sensor godkjenner og sensurerer avsluttende eksamen og diskuterer med emneansvarlig hvordan læringsopplegget har fungert.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning 40 timer. 85 timer egenaktivitet i form av selvstudium og forberedelse av øvelser og seminar.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
40 timer (forelesninger og øvelser)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer