Course code SKOG302

SKOG302 Flerbruk i skog

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Erik Trømborg
Medvirkende: Lars Helge Frivold, John Peter Fredman, Erling Krogh, Hans Ole Ørka, Håvard Steinsholt, Erling Krogh, Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Skogbrukets idehistorie, skogøkologi/naturskogdynamikk og juridisk grunnlag for skogforvaltning i Norge.
  • Miljøtilstanden i norsk skog. Økosystemtjenester fra skog. Skog og skogforvaltning i forhold til ulike interesser - skognæring, rekreasjon, friluftsliv, miljø og biologisk mangfold, kulturminner og viltforvaltning.
  • Systemer for registrering av miljøverdier i skog. Miljøstyringssystemer og miljøsertifisering. Samfunns- og foretaksøkonomiske konsekvenser av flerbrukstilpasninger.
  • Konflikter og konflikthåndtering.
Læringsutbytte:

Studentene skal ha følgende læringsutbytte av emnet:

Kunnskap: Ha inngående kjennskap til økosystemtjenester generelt og for skog i Norge. Detaljert kjennskap til offentlige reguleringer av virkeproduksjon i Norge av hensyn til miljø og velferd i befolkningen. Kjennskap til sosiologisk og økonomisk teori om flerbruk av skog. Kjennskap til systemer for registrering av miljøverdier og sertifisering av virkeproduksjon i Norge. Kjennskap til narrativer og diskurser om norsk skogbruk.

Ferdigheter: Kjenne til metoder for innsamling og presentasjon av flerbruksdata, kunne vurdere konsekvenser av ulike tiltak og begrensninger og avveie ulike interesser. Kunne anvende tiltak for å redusere konfliktnivået mellom ulike brukerinteresser.

Generell kompetanse: Beherske muntlig og skriftlig presentasjon, samarbeide i grupper, kjenne til mekanismer i konflikter og metoder for konflikthåndtering.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferder, semesteroppgave og selvstudium.
Læringsstøtte:
Canvas - studenter som har meldt seg opp i emnet, har webstøtte i Canvas. Emneansvarlig vil være tilgjengelig (etter avtale) for spørsmål i kontortiden.
Pensum:
Kunngjøres på de elektroniske kurssidene.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG200 (10 stp) eller tilsvarende. Studenter som ikke har disse emnene, kan tilegne seg de mest nødvendige forkunnskapene på egen hånd.
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG250
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på utferder, semesteroppgave.
Vurderingsordning:

Mappe bestående av

Prosjektoppgave i gruppearbeid med bakgrunnsnotat og framføring i klassen vektes 35% og muntlig eksamen vektes 65%. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

Sensor:
Sensor deltar og sensurerer avsluttende muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 250 timer. Fordelt på forelesninger, utferder, presentasjonstimer, oppgaver, forberedelse og sjølstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
SKS302, 10 stp.
Undervisningstid:
Forelesninger 4 t/uke. 1-dags utferd.
Eksamensdetaljer: :