Course code SKOG302

SKOG302 Flerbruk i skog

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Hans Fredrik Hoen
Medvirkende: Lars Helge Frivold, Leif Egil Loe, John Peter Fredman, Erling Krogh, Hans Ole Ørka, Håvard Steinsholt, Erling Krogh, Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Økosystemtjenester fra skog. Skog og skogforvaltning i forhold til ulike interesser - skognæring, rekreasjon, friluftsliv, miljø og biologisk mangfold. Skogbrukshistorie. Landskapsforming. Kulturminner. Miljøsertifisering. Samfunns- og foretaksøkonomiske konsekvenser av flerbrukstilpasninger. Flerbruksplanlegging.
Læringsutbytte:

Studentene skal ha følgende læringsutbytte av emnet:

Kunnskap: Kjennskap til begrepet økosystemtjenester generelt og for skog i Norge. Detaljert kjennskap til offentlige reguleringer av virkeproduksjon i Norge av hensyn til miljø og velferd i befolkningen. Kjennskap til sosiologisk og økonomisk teori om flerbruk av skog. Kjennskap til systemer for sertifisering av virkeproduksjon i Norge. Kjennskap til narrativer og diskurser om norsk skogbruk.

Ferdigheter: Kunne innhente nødvendig informasjon om kvaliteter i skog og bruk av skog i et begrenset skogområde (eiendom - kommune). Kunne sammenstille slik informasjon og syntetisere dette ved hjelp av GIS i flerbruksplan dels som tekst dels som kart.

Generell kompetanse: Være i stand til å forstå ulike brukergruppers perspektiv på skogbruk. Kunne avveie ulike interesser avhengig av naturgitte og samfunnsmessige forutsetninger. 

Læringsaktiviteter:
Forelesningene formidler faktakunnskap om en del flerbrukselementer. Det benyttes forelesere med ulik faglig bakgrunn og ulike holdninger til skogbruk. Utferden formidler erfaringer med forvaltning av tettstednær skog. Det meste av stoffet utfylles med litteratur til selvstudium. Noe tilbys bare gjennom forelesninger, eller bare gjennom selvstudium. Det er to prosjektoppgaver. Prosjektoppgave 1 er et arbeid som skal gi erfaring i å presentere skog på en annen måte enn gjennom tabeller og diagrammer, og evalueres gjennom bestått/ikke bestått. Prosjektoppgave 2 er en gruppevis innleveringsoppgave med muntlig presentasjon og karakterbedømmelse.
Læringsstøtte:
Canvas - studenter som har meldt seg opp i emnet, har webstøtte i Canvas. Emneansvarlig vil være tilgjengelig (etter avtale) for spørsmål i kontortiden.
Pensum:
Kunngjøres på de elektroniske kurssidene.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG100 (10 stp) eller tilsvarende, SKS300. Studenter som ikke har disse emnene, kan tilegne seg de mest nødvendige forkunnskapene på egen hånd.
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG250, PHI100.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på utferden. Innlevering av bestått prosjektoppgave (oppgave I&II). Gyldighetstid 2 kalenderår.
Vurderingsordning:
Langsgående: Prosjektoppgave 1 individuell oppgave vurderes som stått/ikke-bestått. Prosjektoppgave 2 som gruppearbeid med bakgrunnsnotat og framføring i klassen vurderes med karakter A-F (vekt 35%). Avsluttende 3-timers eksamen (A1: ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler) (vekt 65%) vurderes med karakter A-F. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor godkjenner og sensurerer avsluttende eksamen og diskuterer med emneansvarlig hvordan læringsopplegget har fungert.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 timer. Fordelt på forelesninger, utferder, presentasjonstimer, oppgaver, forberedelse og sjølstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
SKS302, 10 stp.
Undervisningstid:
Forelesninger 4 t/uke. 1-dags utferd.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått