Course code SKOG302

SKOG302 Flerbruk i skog

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ole Hofstad
Medvirkende: Lars Helge Frivold, Anne Katrine Geelmuyden, Erling Krogh
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Skog og skogforvaltning i forhold til ulike interesser - skognæring, rekreasjon, friluftsliv, miljø og biologisk mangfold. Skogbrukshistorie. Landskapsforming. Kulturminner. Miljøsertifisering. Samfunns- og foretaksøkonomiske konsekvenser av flerbrukstilpasninger. Flerbruksplanlegging.
Læringsutbytte:

Studentene skal ha følgende læringsutbytte av emnet:

Kunnskap: Detaljert kjennskap til offentlige reguleringer av virkeproduksjon i Norge av hensyn til miljø og velferd i befolkningen. Kjennskap til sosiologisk og økonomisk teori om flerbruk av skog. Kjennskap til systemer for sertifisering av virkeproduksjon i Norge. Kjennskap til narrativer og diskurser om norsk skogbruk.

Ferdigheter: Kunne innhente nødvendig informasjon om kvaliteter i skog og bruk av skog i et begrenset skogområde (eiendom - kommune). Kunne sammenstille slik informasjon og syntetisere dette ved hjelp av GIS i flerbruksplan dels som tekst dels som kart.

Generell kompetanse: Være i stand til å forstå ulike brukergruppers perspektiv på skogbruk. Kunne avveie ulike interesser avhengig av naturgitte og samfunnsmessige forutsetninger. 

Læringsaktiviteter:
Forelesningene formidler faktakunnskap om en del flerbrukselementer. Det benyttes forelesere med ulik faglig bakgrunn og ulike holdninger til skogbruk. Utferden formidler erfaringer med forvaltning av tettstednær skog. Det meste av stoffet utfylles med litteratur til selvstudium. Noe tilbys bare gjennom forelesninger, eller bare gjennom selvstudium. Det er to prosjektoppgaver. Prosjektoppgave 1 er et arbeid som skal gi erfaring i å presentere skog på en annen måte enn gjennom tabeller og diagrammer, og evalueres gjennom bestått/ikke bestått. Prosjektoppgave 2 er en gruppevis innleveringsoppgave med muntlig presentasjon og karakterbedømmelse.
Læringsstøtte:
http://www.umb.no/fronter/artikkel/gjestetilgang-til-fronter/. Studentersom harmeldt seg opp i emnet, harwebstøtte i Fronter. Emneansvarlig vil være tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:
Kunngjøres på de elektroniske kurssidene.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG100 (10 stp) eller tilsvarende, SKS300. Studenter som ikke har disse emnene, kan tilegne seg de mest nødvendige forkunnskapene på egen hånd.
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG250, PHI100.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på utferden. Innlevering av bestått prosjektoppgave. Gyldighetstid 2 kalenderår.
Vurderingsordning:
Langsgående: Prosjektoppgave 2 som gruppearbeid med forelesningsnotat og framføring i klassen (vekt 35 %). Avsluttende 2-timers skriftlig eksamen (vekt 65 %). Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor godkjenner og sensurerer avsluttende eksamen og diskuterer med emneansvarlig hvordan læringsopplegget har fungert.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 timer minus det som inngår i forelesninger, utferder og presentasjonsstimer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
SKS302, 10 stp.
Undervisningstid:
Forelesninger 4 t/uke. 1-dags utferd.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått