SKOG302 Flerbruk og flerbruksplanlegging i skog

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Erik Trømborg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Ca. 250 timer. Fordelt på forelesninger, utferder, presentasjonstimer, oppgaver, forberedelse og selvlstudium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Skog gir en rekke økosystemtjenester og har mange økologiske, økonomiske og sosiale funksjoner. Samtidig vil prioritering av noen funksjoner gå på bekostining av andre. Dette emnet omhandler disse konfliktene og avveiningene gjennom følgende innhold:

 1. Økosystemtjenester i skog. Historisk utvikling og juridisk grunnlag for skogforvaltning og interesse: Skogindustriprodukter, biodiversiutet, friluftsliv, klima, kulturminner og viltforvaltning.
 2. System for kartlegging, vurdering og forvaltning av miljøverdier i skog.
 3. Konflikter og konflikthåndtering: Typer, utvikling, løsninger.
 4. Flerkritere beslutningsanalyse: Metoder for analyse og beslutninger basert på kvalitativ og kvantitativ informasjon.
 5. Metoder for integrere flere mål og økosystemtjenester i skoglig planlegging for å redusere konflikter i skogforvaltningen.

Dette lærer du

Studentene skal ha følgende læringsutbytte av emnet:

Kunnskap

 1. Inngående kjennskap til økosystemtjenester generelt og for skog i Norge. Detaljert kjennskap til offentlige reguleringer av virkeproduksjon i Norge av hensyn til miljø og velferd i befolkningen. Kjennskap til sosiologisk og økonomisk teori om flerbruk av skog. Kjennskap til systemer for registrering av miljøverdier og sertifisering av virkeproduksjon i Norge. Kjennskap til narrativer og diskurser om norsk skogbruk..
 1. Praktiske ferdigheter om hvordan samle inn informasjon om preferanser og mål, samt kvantitative og kvalitative metoder for å implementere denne informasjonen i skogplanleggingen.

Ferdigheter

Kjenne til metoder for innsamling og presentasjon av flerbruksdata, kunne vurdere konsekvenser av ulike tiltak og begrensninger og avveie ulike interesser. Kunne anvende tiltak og presentere løsninger for å redusere konfliktnivået mellom ulike brukerinteresser for å redusere konfliktnivået.

Generell kompetanse

Beherske muntlig og skriftlig presentasjon, samarbeide i grupper, kjenne til mekanismer i konflikter og metoder for konflikthåndtering.

 • Forelesninger, utferder, semesteroppgave, øvinger og selvstudium.
 • Canvas - studenter som har meldt seg opp i emnet, har webstøtte i Canvas. Emneansvarlig vil være tilgjengelig (etter avtale) for spørsmål i kontortiden.
 • Kunngjøres på de elektroniske kurssidene.
 • Bachelor i skogfag, økologi eller lignende.
 • Samlet vurdering:

  • Mappevurdering bestående av 2-3 øvinger og en semesteroppgave teller 40%
  • Muntlig eksamen teller 60%


  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Mappe/sammensatt vurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor vurderer mappevurderingen. Ekstern sensor deltar og sensurerer den avsluttende muntlige eksamenen. Ekstern sensor diskuterer med emneansvarlig hvordan emnet har fungert.
 • Deltakelse på utferder, seminarer og øvinger.
 • Omtrent halvparten av emnet undervises på engelsk, den andre halvdelen på norsk.
 • Forelesninger 4-6 t/uke. 1-dags utferd.
 • SKS302, 10 stp.
 • GSK