Course code SKOG302

SKOG302 Flerbruk i skog

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Erik Trømborg
Medvirkende: Lars Helge Frivold, John Peter Fredman, Erling Krogh, Hans Ole Ørka, Håvard Steinsholt, Erling Krogh, Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Skogbrukets idehistorie, skogøkologi/naturskogdynamikk og juridisk grunnlag for skogforvaltning i Norge.
  • Miljøtilstanden i norsk skog. Økosystemtjenester fra skog. Skog og skogforvaltning i forhold til ulike interesser - skognæring, rekreasjon, friluftsliv, miljø og biologisk mangfold, kulturminner og viltforvaltning.
  • Systemer for registrering av miljøverdier i skog. Miljøstyringssystemer og miljøsertifisering. Samfunns- og foretaksøkonomiske konsekvenser av flerbrukstilpasninger.
  • Planlegging av økosystemtjenester i skog.
  • Økosystemtjenester i tropisk skog.
  • Konflikter og konflikthåndtering.
Læringsutbytte:

Studentene skal ha følgende læringsutbytte av emnet:

Kunnskap

Ha inngående kjennskap til økosystemtjenester generelt og for skog i Norge. Detaljert kjennskap til offentlige reguleringer av virkeproduksjon i Norge av hensyn til miljø og velferd i befolkningen. Kjennskap til sosiologisk og økonomisk teori om flerbruk av skog. Kjennskap til systemer for registrering av miljøverdier og sertifisering av virkeproduksjon i Norge. Kjennskap til narrativer og diskurser om norsk skogbruk.

Ferdigheter

Kjenne til metoder for innsamling og presentasjon av flerbruksdata, kunne vurdere konsekvenser av ulike tiltak og begrensninger og avveie ulike interesser. Kunne anvende tiltak for å redusere konfliktnivået mellom ulike brukerinteresser.

Generell kompetanse

Beherske muntlig og skriftlig presentasjon, samarbeide i grupper, kjenne til mekanismer i konflikter og metoder for konflikthåndtering.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferder, semesteroppgave og selvstudium.
Læringsstøtte:
Canvas - studenter som har meldt seg opp i emnet, har webstøtte i Canvas. Emneansvarlig vil være tilgjengelig (etter avtale) for spørsmål i kontortiden.
Pensum:
Kunngjøres på de elektroniske kurssidene.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG200 eller tilsvarende. Studenter som ikke har dette emnet, kan tilegne seg de mest nødvendige forkunnskapene på egen hånd.
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG250
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på utferder og semesteroppgave.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen.
Sensor:
Sensor deltar og sensurerer avsluttende muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 250 timer. Fordelt på forelesninger, utferder, presentasjonstimer, oppgaver, forberedelse og sjølstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
SKS302, 10 stp.
Undervisningstid:
Forelesninger 4-6 t/uke. 1-dags utferd.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer