Course code SKOG220

SKOG220 Skogbehandling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Andreas Brunner
Medvirkende: Arne Steffenrem, Inger Wilhelmine Sundheim Fløistad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Skogskjøtsel (foryngelse, ungskogpleie, tynning, hogstformer, utenlandske treslag) og skoggenetikk.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om de vanligste skogskjøtselsmetoder og effekten av disse på utvikling av trær og skogbestand. Studenten skal ha kunnskap om utenlandske treslag for å kunne identifisere disse og vurdere mulige bruksområder og spredningsevnen. Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper i skoggenetikk, genetisk variasjon og proveniensvalg, samt kunnskap om grunnlagene for foredling og klimatilpasning. Kunnskapen skal være mest mulig forskningsbasert og oppdatert.

Ferdigheter:

Studenten skal være i stand til å velge skogbehandlingsformer avhengig av skogforvaltningsformålene, betingelsene for vekst og utvikling av skogbestandene. Studenten skal kunne vurdere effekter av de valgte behandlingsformene på bestandsutvikling og produksjon.

Holdninger:

Studenten skal kunne se fordeler med kunnskapsbasert skogforvaltning fremfor tradisjoner og hierarkiske føringer.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne finne, lese og gjengi innholdet i relevant forskningslitteratur.

Læringsaktiviteter:
Lese pensum, forelesninger, utferder, øvelser og semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Lærere vil være tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:
Samling av lærebøker og artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG100, SKOG200, ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder og øvelser. Gjennomført og signert plagieringsopplæring før semesteroppgaveinnlevering.
Vurderingsordning:
Samlet vurdering bestående av tre deler: tester (30%), semesteroppgave (20%) og muntlig eksamen (50%). Gjennomsnittskarakteren av hver enkelt del må være bestått (karakteren E eller bedre) for å bestå emnet. Karakterskala A-E / Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 studiepoeng reduksjon mot gammel versjon av SKOG220 V16 (15 studiepoeng som ble undervist siste gang H2015).
Undervisningstid:
I blokkperioden: 6 timer per dag, utferd, øvelse, forelesning. I parallellperioden: 4 timer per uke, forelesning, seminar, utferd.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer