Detaljer om emnet SKOG210

SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Anders Qvale Nyrud
Medvirkende: Olav Albert Høibø, Geir Isak Vestøl, Roar Økseter, Holger Militz
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
 
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Emnets innhold:
Skogsvirke som industriråstoff - kvalitet og anvendelser. Virkesomsetning og tømmermåling - måleregler, målemetoder, volum- og verdiberegning. Treindustri, treforedlingsindustri og produksjon av trebaserte plater - maskiner, utstyr og prosessteknikk. Videreforedling. Trevirke som energibærer.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal kjenne til hvordan trevirke egner seg som råstoff for ulike produkter. Studentene skal kunne gjøre rede for sammenhenger i verdikjeden for skogprodukter, og kunne gjøre rede for hvordan produksjon, foredling og omsetning av slike produkter foregår.

Ferdigheter: Studentene skal kunne gjennomføre volum- og verdiberegning av tømmer. Studentene skal selvstendig kunne innhente data på produksjon og verdiskapning i den skogbaserte verdikjeden.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne vurdere tre som råstoff for skogindustrien, og de skal ha god kjennskap til skogindustriens produkter og skal kunne gjøre selvstendige vurderinger vedrørende bruk av disse produktene.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, bearbeiding av data og journalskriving. Utferder til sagbruk og treforedlingsindustri.
Læringsstøtte:
Bruk av Canvas
Pensum:
Vil bli annonsert i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG101 og TRE200.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på minimum 2 av 3 utferder. Tre øvingsoppgaver skal være godkjent.
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen på 3 timer teller 100%.
Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

42 timer forelesning, 25 timer utferd og 83 timer bearbeiding av data, øvinger og selvstudium.

 

Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått