Course code SKOG210

SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Anders Qvale Nyrud
Medvirkende: Olav Albert Høibø, Geir Isak Vestøl, Roar Økseter, Holger Militz
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka og vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: B-SF, M-SF
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Veddannelse. Makroskopisk, mikroskopisk, submikroskopisk og kjemisk oppbygning av tre. Fysiske og mekaniske egenskaper til tre og treprodukter. Skader, naturlige feil og uregelmessigheter i trevirke. Skogbehandling og virkeskvalitet. Nedbryting av tre, holdbarhet til tre og trebeskyttelse. Skogsvirke som industriråstoff - kvalitet og anvendelse. Virkesomsetning og tømmermåling - måleregler, målemetoder, volum- og verdiberegning. Treindustri, treforedlingsindustri og trebasert plateindustri - maskiner, utstyr og prosessteknikk. Videreforedling. Trevirke som energibærer.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal kjenne til trevirkets oppbygning og egenskaper. Studentene skal kjenne til hvordan de ulike egenskapene varierer og hvordan trevirke egner seg som råstoff for ulike produkter. Studentene skal kunne gjøre rede for sammenhenger i verdikjeden for skogprodukter, og kunne gjøre rede for hvordan produksjon, foredling og omsetning av slike produkter foregår.

Ferdigheter: Studentene skal kunne beskrive trevirkets oppbygning og bestemme de norske treslagene ved hjelp av mikroskopiske og makroskopiske kjennetegn. Studentene skal også kunne gjennomføre testing av mekaniske og fysiske egenskaper til trevirke. Studentene skal kunne gjennomføre volum- og verdiberegning av tømmer.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne vurdere tre som råstoff for skogindustrien, og de skal ha grunnlag for å vurdere bruk av tre i andre sammenhenger.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, laboratorieøvinger, bearbeiding av data og journalskriving. Utferder til sagbruk og cellulosefabrikk.
Læringsstøtte:
Bruk av Canvas
Pensum:
Vil bli annonsert i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG101.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder og øvelser.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering som inneholder to skriftlige prøver, en i slutten av januarblokka som teller 50%(felles med TRE200) og en i slutten av vårparallellen som teller 50%. Begge 3 timer. Journal fra øvelser skal være godkjent. Alle deleksamener må være bestått for å få bestått i emnet.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer alle eksamensbesvarelser. Journal fra øvelser godkjennes av emneansvarlig.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 70 timer forelesning, 30 timer øving og 200 timer bearbeiding av data, journalskriving og selvstudium. 2 dager utferd.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
5 poeng reduksjon mot TRE200.
Undervisningstid:
Januarblokk: ca 25 timer forelesning og 20 timer øving. Vårparallell: 4 timer pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått