Course code SKOG210

SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Anders Qvale Nyrud
Medvirkende: Olav Albert Høibø, Geir Isak Vestøl, Roar Økseter
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Skogsvirke som industriråstoff - kvalitet og anvendelser. Virkesomsetning og tømmermåling - måleregler, målemetoder, volum- og verdiberegning. Treindustri, treforedlingsindustri og produksjon av trebaserte plater - maskiner, utstyr og prosessteknikk. Videreforedling. Trevirke som energibærer.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal kjenne til hvordan trevirke egner seg som råstoff for ulike produkter. Studentene skal kunne gjøre rede for sammenhenger i verdikjeden for skogprodukter, og kunne gjøre rede for hvordan produksjon, foredling og omsetning av slike produkter foregår.

Ferdigheter: Studentene skal kunne gjennomføre volum- og verdiberegning av tømmer. Studentene skal selvstendig kunne innhente data på produksjon og verdiskapning i den skogbaserte verdikjeden.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne vurdere tre som råstoff for skogindustrien, og de skal ha god kjennskap til skogindustriens produkter og skal kunne gjøre selvstendige vurderinger vedrørende bruk av disse produktene.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, bearbeiding av data og journalskriving. Utferder til skogindustri.
Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Vil bli annonsert i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG101, TRE200
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på minimum 2 utferder. 2 øvingsoppgaver skal være godkjent.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer).
Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
42 timer forelesning, 30 timer utferd og 25 timer bearbeiding av data, øvinger og selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer/uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer