SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Anders Qvale Nyrud

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:42 timer forelesning, 30 timer utferd og 25 timer bearbeiding av data, øvinger og selvstudium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Biomasse fra skog som industriråstoff - teknologier, kvalitet og anvendelser. Virkesomsetning og tømmermåling - måleregler, målemetoder, volum- og verdiberegning, metoder for måling av biomasse. Industriell produksjon - teknologier, prosesser, materialegenskaper. Industriell konvertering av biomasse - teknologier, produkter, produktegenskaper. Trevirke som energibærer - bioenergi. Sirkulære verdikjeder, materialstrømmer og karbonlagring.

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene skal ha god kjennskap til aktuelle produksjoner basert på biomasse fra skog: tremekanisk, treforedling og konvertering av biomasse og hvilke råstoff som er egnet for ulike produkter. Studentene skal forstå hvordan karbon bindes i treprodukter og kunne vurdere problemstillinger knyttet til karbonbinding i treprodukter. Studentene skal forstå for sammenhenger innen verdikjeder i skogsektoren, og kunne anvende prinsipper fra sirkulære og lineære verdikjede på skogsektoren. Studentene skal forstå produksjonsteknologier, foredling og omsetning produkter basert på biomasse fra skog.

Ferdigheter: Studentene skal kunne beregne volum og verdi på råstoff fra skog. Studentene skal selvstendig innhente og bearbeide data om produksjon og verdiskapning i den skogbaserte verdikjeden.

Generell kompetanse: Studentene skal ha god kjennskap til skogressursene og kunne vurdere skogbasert biomasse som råstoff i industrielle anvendelser. Studentene skal ha god kjennskap til skogindustriens produkter og kunne vurdere produktenes praktiske anvendelse samt klimaegenskaper.

 • Forelesninger, bearbeiding av data og journalskriving. Praktisk øvelse i tømmermåling. To utferder til skogindustri.
 • Canvas.
 • Vil bli annonsert i Canvas.
 • SKOG101, TRE200
 • Skriftlig eksamen (3 timer).

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.
 • Deltagelse på minimum 2 utferder. 2 øvingsoppgaver skal være godkjent.
 • 4 timer/uke.
 • GSK