Course code SKOG205

SKOG205 Inventering og ressurskartlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Erik Næsset
Medvirkende: Ole Martin Bollandsås
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

1. Den rasjonelle planleggingsmodellen.

2. Generelt om måling, estimering, feil og usikkerhet.

3. Registreringer for enkelttrær. Diameter, høyde, bark, tilvekst i diameter og høyde, alder, stammeform, avsmalningstabeller, volum- og tilvekstbestemmelse.

4. Registreringer for bestand (og prøveflater). Diameterfordeling, middeldiameter, relaskop, middelhøyde og overhøyde. Variasjoner innen bestand, bestandskubering. Tilfeldig, systematisk og subjektiv sampling. Tilvekstbestemmelse. Bonitering.

5. Registreringer for skoger. Arealbestemmelse. Stratifisert takst. Takstmetoder (totaltakst, prøveflatetakst, bestandstakst, områdetakst). Faste prøveflater. Laserscanning.

6. Eksempler på registreringsproblemer knyttet til kartlegging av f.eks viltpopulasjoner eller andre andre bevegelige populasjoner.

7. Fotogrammetri. Tolking av flybilder.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kjenne metoder og hjelpemidler for registrering og beregning av ulike variabler for enkelttrær, prøveflater, bestand og skoger, og kunne gjøre vurderinger av nøyaktighet og feilkilder ved målinger/beregninger/resultater. Kunne sette kunnskap om registreringer inn i en sammenheng slik at den kan nyttiggjøres ved planlegging og beslutninger for behandling av skog. Ha forståelse for hvilke registreringsproblemer som kan være knyttet til kartlegging av andre goder på skogarealet enn virkeressurser. Kunne redegjøre for hvordan en moderne skogtakst basert på laserskanning blir gjennomført, herunder datainnsamling, utvikling av sammenhenger mellom felt- og laserdata, samt de nødvendige beregninger.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne gjøre beregninger knyttet til enkelttrær, bestand og skoger basert på et innsamlet datamateriale. 

Generell kunnskap:

Studenten skal ha opparbeidet seg forståelse av hvordan man ved hjelp av sampling kan frambringe estimater på tømmervolum og andre parametere i skog

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, oppgaveinnleveringer. Problembasert undervisning.
Læringsstøtte:
Lærer er tilgjengelig for individuell veiledning, f.eks ved oppgaveløsning.
Pensum:
Pensumliste er tilgjengelig på web.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG100, STAT100.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i feltøvelse og oppgaveinnleveringer.
Vurderingsordning:
Bedømmelse av innleveringsoppgaver (teller 40% i sluttkarakter). Skriftlig slutteksamen (teller 60%, 3 timer). Både innleveringsoppgave og slutteksamen må være bestått for å få bestått i emnet.
Sensor:
Sensor godkjenner og sensurerer avsluttende eksamen, og diskuterer med emneansvarlig hvordan læringsopplegget har fungert.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
RØP200 reduseres med 5 studiepoeng. SMI200 Inventering og ressurskartlegging reduseres med 5 stp.
Undervisningstid:
34 timer forelesning. 20 timer øvinger, hvorav 6 timer øving i felt (Nordskogen). De 6 timene i felt er fordelt på to dager og på en av disse dagene er det obligatorisk deltagelse.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått