Course code SKOG205

SKOG205 Inventering og ressurskartlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ole Martin Bollandsås
Medvirkende: Erik Næsset
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

1. Hovedelementer i skoglig planlegging. Begrunnelse og motivasjon for hvorfor vi gjør registreringer i skog.

2. Generelt om måling, estimering, feil og usikkerhet.

3. Registreringer og beregninger for enkelttrær. Diameter, høyde, bark, tilvekst, alder, stammeform og volum.

4. Registreringer og beregninger for prøveflater og bestand. Diameterfordeling, middeldiameter, grunnflate, volum, middelhøyde og overhøyde. Variasjoner innen bestand, bestandskubering. Tilfeldig, systematisk og subjektiv utvalgskartlegging. Tilvekstbestemmelse. Bonitering.

5. Registreringer for skoger. Arealbestemmelse. Stratifisering. Feltbaserte takstmetoder. Takster basert på felt- og fjernmålingsdata (laserskanning).

6. Eksempler på registreringsproblemer knyttet til kartlegging av f.eks. viltpopulasjoner eller andre bevegelige populasjoner.

7. Fotogrammetri. Tolking av flybilder.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal kunne forklare hvordan registreringer utføres, og metoder anvendes, knyttet til beregning av ulike variabler i skog. Studenten skal også kunne forklare hvilke feilkilder som påvirker nøyaktigheten til registreringer og beregninger. Studenten skal også kunne gjengi hvilke registreringsproblemer som kan være knyttet til kartlegging av andre goder på skogarealet enn virkeressurser. Studenten skal i tillegg kunne forklare hvordan en moderne skogtakst basert på laserskanning blir gjennomført.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne anvende registreringsutstyr for å skaffe tilveie nødvendige feltdata i skogtakster. Studenten skal kunne gjøre beregninger av egenskaper til enkelttrær, bestand og skoger. 

Generell kompetanse:

Studenten skal ha opparbeidet seg forståelse av hvordan man kan frambringe estimater for arealbaserte naturressurser.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, regneøvinger, oppgaveinnleveringer og feltøvelser. Problembasert undervisning.
Læringsstøtte:
Canvas. Lærer er tilgjengelig for individuell veiledning, f.eks. ved oppgaveløsning.
Pensum:
Pensumliste blir gjort tilgjengelig på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG100
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i feltøvelser og oppgaveinnleveringer.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Mappe bestående av to skriftlige semesteroppgaver teller 40%.
  • Skriftlig eksamen teller 60%.

Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet.

Sensor:
Sensor godkjenner og sensurerer avsluttende eksamen, og diskuterer med emneansvarlig hvordan læringsopplegget har fungert.
Merknader:
Digital eksamen
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:

RØP200 reduseres med 5 studiepoeng.

SMI200 Inventering og ressurskartlegging reduseres med 5 stp.

Undervisningstid:
28 timer forelesning. 22 timer øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer